Siyakhula isikhwama somfundaze esizweni saseMathulini

203

JOHN HLONGWA

ISIZWE saseMathulini, eMthwalume esiholwa yiNkosi uBhekizizwe Luthuli sesibeke eceleni isamba semali ewu R2 million, umfundaze wabafundi bale sizwe abaphase kahle u-matric. Le zindaba zethulwe emcimbini wokukomelisa abafundi abawu-5 imifundaze emcimbi obuse Scottburgh, ngoMgqibelo.

Le mali izokhokhwa isikhwama sesizwe iMathulini Communal Property Association (MCPA), bazoyihlukanisa iminyaka emine. Kusho ukuthi kulo nyaka abafundi abayisihlanu bazohlukaniselana R500 000.00. unyaka owowdwa.

Abafundi abahlomulile ngu-Eyethu Duma obefunda eZibonele High School, Asanda Mkhize, Londeka Chiliza, Thembeka Nyawose, Smiso Shelembe abebefunda eBonguzwane High. Ngaphandle kwalaba bafundi abayisihlanu kukhona nabanye abawu-12 abazokhokhelwa imali yokubhalisa ezikhungweni zemfundo ephakeme.

Lo mfundaze wasungulwa ngonyaka 2012, kuhloswe ukuthuthukisa abafundi abenze kahle ezifundweni zabo, ukuze bangabi ondingasithebeni nemiphumela yabo emihle. UMnu Sandile Dlamini oyisikhulu kulesi sikhwama othe: “Le kube imiphumela yokubambisana ngohlelo luka hulumeni lokubuyiselwa amapulazi kubantu. Sahlangana nabamhlophe, sahlukaniselana okulinganayo. Sibe sesisungula lo mfundaze ukuze abantwana bahambe bayofunda, babuye nolwazi lokuphatha amapulazi njengoba isizwe sicebe ngomoba namakinati. Kukhona abafundi abazokhokhelwa umfundaze ogcwele iminyaka emine kuthi abanye bakhokhelwe imali yokubhalisa ezikhungweni zemfundo ephakeme, bathole nama laptop,”esho.

INkosi Bhekizizwe Luthuli yeluleke abafundi ukuba bangafike bazihlanganise nezinto ezingasile phambili. “Hambani bantwana bami niyomela isizwe nemindeni yenu. Ningasitheli ngehlazo, nithathe imali yesizwe, nithenge ngayo utshwala. Ngifisa ukululeka nalabo somabhizinisi abafuna ukusebenza ngabodwana la esizwe ukuthi le yonto iyawabulala amapulazi. Bambisanani nabamhlophe ningabaxoshi kodwa nicobelelane ngolwazi. Mina ngafundiswa uMntwana uMangosuthu Buthelezi inhlonipho,”esho.

“Batwana bami, ningazihlanganisi neziteleka la eniyakhona, isiteleka ngisinyanya kabi ngoba sangenza ngangakwazi ukuqeda isikole. Inhloso yalo mfundaze ukuba nifunde, nithuthukise isizwe. Ngifisa ukufa ngishiye ifa elibalulekile esizweni. Ngingajabula uma isizwe singafana neseRoyal Bafokeng okuyisizwe esicebe ngezinto zaso,” kuphetha inkosi.

Usaziwayo odlala kuMkhokha uHope Mbhele, naye ongowaseMthwalume, weluleke abafundi ukuba bangazibulali ngengcindezi la beyakhona, kodwa basenebenze ngokuzikhandla. Omunye wabafundi abahlomulile Aphiwe Mzobe, uthe: “Ngijabule kakhulu ngomfundaze ngiyahamba nje ngiya eCape Town, Cape Peninsula University of Technology, ngiyokwenza Civil Engineering. Ngiyabonga kakhulu kubona bonke ababambe iqhaza kulolu hlelo,” esho.

Previous articleKuqokwe obelindelwe ukuhola i-IFP eKZN
Next articleBakhala ngokubhuquza neziqu emakhaya odokotela