Sizoqhubeka nokweseka uhulumeni, kodwa…

  214

  BUSI MAVUSO

  ABAMABHIZINISI eNingizimu Afrika, bayaqhubeka nokusebenzisa izinsizakusebenza ukubambisana nohulumeni ekuxazululeni izinselelo ezisixakile siyizwe.

  Sengike ngasho phambilini ukuthi lobu budlelwano buncike kakhulu ekutheni izinhlangothi zombili zizibophezele ekutheni busebenze. 

  Ngingasho ngeqholo ukuthi emuva komhlangano nomengameli nabanye ongqongqoshe ngeledlule, ukuzibophezela
  kukahulumeni kwenyuke kakhulu. 

  Izinselelo esibhekene nazo zinzima futhi kuzosiza bonke abantu ukuba zixazululwe. 

  Imboni yezimayini izodiliza inqwaba yezisebenzi. Kunemisebenzi ewu-35  000 esengcupheni. 

  Enye yezimbangela ezinkulu zalokhu wukungasebenzi kahle kwezokuthutha. 

  Kucacile ukuthi kufanele kuphuthunyiswe ukulungisa iTransnet nemigwaqo yethu,
  futhi uhulumeni nabamabhizinisi bayazikhandla ngokubambisana ukuthola izixazululo. 

  Ikomidi elengamele ukuxazulula inkinga yezokuthutha, iNational Logistics Crisis Committee (i-NLCC), lineminxa ewu-8. Ngokubambisana singawenza umehluko. 

  Inkulu indima esikhathuliwe ngokusebenzisana ukuzama ukulungisa inkinga kagesi, osekuphele iminyaka iqhubeka. 

  Ikomidi elengamele ukuxazulula inkinga kagesi, iNational Energy Crisis Committee (i-NECC), lethule i-Energy Action Plan,
  okuwuhlelo olubuyekeza indlela efanele yokulungisa inkinga kagesi okwavunyelwana ngayo phakathi kwabamabhizinisi nohulumeni. 

  Kunamathimba alekelela eziteshini eziwu-5 zikagesi, futhi asebenzela ukuthi lezi zingxenye ezintathu zeKusile
  ezingasebenzi, zisebenze. Lokhu kungenxa yokubambisana. 

  Lo msebenzi uthela izithelo ngoba i-unit 3 eKusile, ikwazi ukukhiqiza ugesi owu-720MW. Besekuphele unyaka le
  ngxenye ingasebenzi. Abalelwa ku-130 amavolontiya emboni ezimele asebenzisana ne-Eskom nohulumeni ukweseka lo msebenzi. 

  Miningi imithetho esiphuthunyiswe wuhulumeni ukuze ukwazi ukuqhubeka
  umsebenzi njengokusho kwe-Energy Action Plan, ikakhulukazi ukusungulwa kwenkampani ezimele ezophaka ugesi, iNational Transmission Company of South Africa, esinelayisensi yokukwazi ukuthenga ugesi nakwabanye abantu. 

  Inhloso yokungenelela kweNLCC, wukuphucula ukusebenza kwamaguzu namachweba. 

  Kunemigudu ewu-5 okuzogxilwa kuyona kanti kunamathimba anabantu abangochwepheshe asunguliwe ukusebenza neTransnet, ukwandisa umthamo wezimpahla othuthwa ngamaguzu. 

  Kunethimba elizobhekelela isiminyaminya emngceleni iLebombo, kanti elinye lisungulelwe ukuvuselela izitimela ezithutha abantu. 

  Ayaviva la mathimba, kanti kwazwakala emhlanganweni wangesonto eledlule ukuthi bonke abantu bazibophezele
  ekutheni baphumelele. 

  Abomthetho bona basebenzela ukuvikela ingqalasizinda kajantshi ngezindlela ezahlukene. 

  Ikhona inqubekelaphambili ekulweni nobugebengu nenkohlakalo ngenxa yokubambisana esakuqala nophiko lwezokushushisa ezweni lonke, iNational Prosecuting Authority (NPA). 

  Uhulumeni usuvumile ukuba kuhlanganwe njalo emuva kwamasonto awu-6. 

  Ngiyethemba ukuthi sizobona obunye ubufakazi bokuqhubeka komsebenzi. 

  Into enkulu engigqamele emhlanganweni wangeledlule, yindlela obekubhungwa ngayo nokubambisana. 

  Bonke abantu bebezimisele ukuthola isixazululo. 

  Umengameli ucacisile okuhlosiwe ukwenza okulungele iNingizimu Afrika, hhayi ukubhekelela inhlangano ethile. 

  Sizoqhubeka nokweseka uhulumeni ukuba wenze umsebenzi wawo, inqobo nje uma
  ibonakala inqubekelaphambili, futhi kunobufakazi bokuthi usizo lwethu lunomphumela obonakalayo ekusebenzeni
  kwamabhizinisi. 

  Uhulumeni udinga abamabhizinisi ukuba bavelele ngoba bangabaqashi nabakhokhi
  bentela. 

  Ngokusebenzisana, singenza imigomo engayisa izwe phambili. 

  Sizoqhubeka sizikhandle ukuze iqhubeke inqubekelaphambili. 

  *UNkz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBLSA

  Previous articleInyakazisa uMnyango wezoLimo eyomkhuhlane wezinkukhu
  Next articleUsanengebhe umndeni ohlaselwe yizigilamkhuba zifuna imali eyeRAF