Sizozilelwa izinyanga ezintathu iSilo

1409

Kuzobamba iNdlovukazi uMantfombi njengokubika kweLanga

THANDEKA NGOBESE
noLUCKY CAIN

YiNdlovukazi uMantfombi emenyezelwe njengezobamba isikhundla soHlanga Lomhlabathi.

UQEDE ukuqagela nempikiswano ngegama lebamba esihlalweni sobukhosi bukaZulu uNdunankulu kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi izolo ngoLwesithathu eqinisekisa igama le-Ndlovukazi Mantfombi njengozobamba kuze kuba kumenyezelwa ngokusemthethweni iSilo esisha.

uZulu usemanzini ngokudlula emhlabeni kweSilo uZwelithini kaBhekuzulu owatshalwa ezintatha zangoLwesine lwamhla ka-18 kuNdasa (March). 

ILANGA LangeSonto eliyindodakazi ye-LANGA, lishaye emhloleni ngeledlule libika okokuqala ukuthi iNdlovukazi Mantfombi engundlunkulu wesiGodlo saKwaKhangelamankengane, yiyona ezobamba kulesi sihlalo. 

Izolo uNdunankulu kaZulu umemezele igama lendlovukazi emuva komhlangano wasendlunkulu obuhanjelwe ngabantwana basendlunkulu abangaphezulu kuka-200 nabameli beSilo esikhotheme. 

Kulo mhlangano kufundwe incwadi yefa leSilo uZwelithini, lapho eveza ukuthi yi-Ndlovukazi Mantfombi okumele ibambe kulesi sihlalo. Uzobamba kuze kube indlunkulu iphothula isikhathi sokuzila, okuzothatha izinyanga ezintathu. 

UNdunankulu kaZulu uthe indlunkulu ishayeke kakhulu ngokukhothama kweMbube ngakho kumele inikezwe isikhathi esanele sokuzila. Umemezele ukuthi kusukela ngoLwesihlanu, isizwe sesingakhululeka siqhubeke nemisebenzi yaso yansuku zonke, okubalwa ukuthinta amageja nokutshala kwazise ukulima bekusenhliziyweni yeSilo esikhotheme. 

Besihamba phambili ekugqugquzeleni abantu ukuba batshale ukuze bathole okuya ngasethunjini. 

Ikhuluma nabezindaba iNkosi uButhelezi, ithe iNdlovukazi Mantfombi izosebenzisana nomkhandlu wobukhosi njengoba zingekho izinto ezitheni ezozenza kwazise isazilile. 

“Ngokwesiko lesiZulu uNdlunkulu Mantfombi udinga isikhathi sokuzilela umyeni wakhe. Kakukho misebenzi yesizwe etheni azoyenza njengoba esazilile,” kusho uNdunankulu kaZulu. 

Uqhube wathi iNdlunkulu kaZulu isazohlangana iphume nesinqumo esigcwele ngozothatha ubukhosi, yize engacacisanga ukuthi uzoba nini lo mhlangano.  

INdlovukazi Mantfombi (MaDlamini) ingeyokuzalwa ebukhosini baseSwazini, izalwa yiNgwenyama yamaSwazi, uSobhuza kanti ingudadewabo weNgwenyama uMswati III ebusayo njengamanje. 

Ungundlunkulu wesithathu weMbube. Bahlangana ngo-1973 kodwa baze bagcagca ngo-1977. Undlunkulu neMbube babusiswe ngamazinyane awu-8 okungu-Mntwana uMisuzulu oyinkosana, uMntwana uNtandoyesizwe, uMntwana Nomkhosi, uMntwana Bukhosibemvelelo, uMntwana uBambindlovu, uMntwana uLungelo, uMntwana uMandlesizwe noMntwana uSimangaye.

Previous articleLudluliselwe enkantolo enkulu elowayeyiMeya
Next articleUSuthu lumenywe ukuyogezwa eNdlunkulu