UBabes Wodumo uvikelwa ngungoti wezengqondo

1280

Umeluleka ukugxila kokuzomlulamisa, kunokuzomkhuba umoya

UBABES Wodumo nendodana yakhe uSponge, bathathwa enkonzweni yesikhumbuzo kaMampintsha. KWETHUSE abaningi ukubona uBabes edansa ekubeni eshonelwe.

LUCKY CAIN
UMELULEKI wezengqondo uvikela uBongekile “Babes Wodumo” Simelane, ogxekwa ezingxenyeni ezahlukene zempilo ngendlela aziphatha ngayo kusukela kushone umyeni wakhe, uMampintsha ngasekupheleni konyaka odlule. UNkz Nozibusiso Nyawose ongumeluleki wezengqondo ozinze eThekwini, uxwayisa abantu ukuhlonipha futhi bangajahi ukwahlulela umuntu ngendlela enza ngayo uma ebhekene noma ngabe yisiphi isimo. Lokhu kulandela imvunge esezinkundleni zokuxhumana kusukela uBabes Wodumo ashonelwa ngumyeni wakhe onguyise wendodana yakhe, uMandla “Mampintsha” Maphumulo, obeyilungu leqembu iBig NUZ.


UMSINDO USUSWE WUKUBONAKALA EDANSA ENKONZWENI YOMNGCWABO
Kusukela enkonzweni yesikhumbuzo eyayise-EThekwini Community Church (ECC) lapho uBabes, naye ongumculi, abonakala edansa ephethe usana lwabo, uSponge, kuya enkonzwe-ni yomngcwabo e-ICC, lapho athula khona inkulumo waphinde wakhumelana umlotha nomamezala wakhe. Lo mculi usebe ngundabamlonyeni kwabaningi ezinkundleni zokuxhumana, abanye bencoma ukuqina kwakhe kulesi simo, abanye begxeka indlela enza ngayo. UBabes uphinde wamangaza abaningi ngesikhathi ebonakala enandisa emcimbini wokuvala unyaka, kanti useke wabonakala nakwezinye izindawo enandisa.


UNGOTI UTHI KUMELE ESEKWE ENDLELENI AFISA UKULULAMA NGAYO
Muva nje uyaphithizela kulezi zinkundla emuva kokuba ephu mele obala ngokuthi usethole i-pin kamakhalekhukhwini womyeni wakhe, okusho ukuthi usezofunda zonke izingxoxo abenazo nabanye abantu. Abantu basaqhubeka nokuphawula ngale ndlela le ntokazi eqhuba ngayo kusukela yehlelwa yilesi sigameko. UNkz Nyawose ekhuluma neLANGA LangeSonto, uthe umuntu nomuntu unendlela yakhe alulama ngayo uma edlula esimeni esifana nalesi. “Engingakusho wukuthi abantu kumele bameseke ngendlela azimisele ukululama ngayo uBabes, ngaphandle kokuthi bamahlulele noma bamcindezele. “Umndeni wakhe kumele udlale indima ebalulekile ngalesi sikhathi. Ukuthi yena wenzani, kanjani, lokhu kakulele kithina, kodwa kukuyena nemizwa yakhe,” echaza.


UVEZA OKUNGALIMAZA UBABES NGOKUHAMBA KWESIKHATHI
Uthe okumqoka wukuthi uma lokhu akwenzayo uBabes kuhambisana nokuthi kuyamlulamisa ngaphakathi, kuhle. “Okungaba yishwa wukuthi uma lokhu akwenzayo ekwenzela izinkundla zokuxhumana kodwa ngaphakathi kuyena kungamsizi, lokho kungaba yinkinga engagcina imlimaza ngokuhamba kwesikhathi. “Kumqoka ukuthi naye uBabes akwenzayo angakwenzeli abantu, kodwa enze okusiza yena ngaphakathi ukuze alulame, akwazi ukuqhubeka nempilo, abuyele ngokugcwele emculweni futhi akhulise ingane yakhe ngaphandle kwesilonda sokushonelwa ngumyeni wakhe,” esho. Uthe okunye okungaba yishwa wukuthi uma le ntokazi lokhu ekwenzayo kungaba wukuthi ikwenza ngoba ifuna ukugqiba imizwa yayo.


UKUZILA KAKUSHO LUTHO UMA UNGALULAMI NGAPHAKATHI
“Kasikukhuthazi ukuthi agqibe imizwa, kodwa kumele abhekane nayo neqiniso lempilo yakhe ukuthi ngempela uphathina wakhe akasekho emhlabeni. “Ngakho kumele kube yinto ayiqondayo leyo,” esho. Uthe uyakuqonda ukuthi kunosiko nendlela umphakathi olindele ukuba enze ngayo futhi uyakuhlonipha lokho, kodwa uma usiko luzocindezela ukululama kwakhe, kungahamba kuphinde kumlimaze ngisho angazila isikhathi esingakanani. “Ukuthi uyazila ukuze umphakathi umncome kakusho lutho uma yena ngaphakathi engalulami. Kumele sikuqonde ukuthi akwenzayo yindlela abeyiphila nangesikhathi kusaphila uMampintsha. “Ngakho kungaba yindlela azimisele ukumhlonipha ngayo ngokwenza into abebeyikhonzile futhi eyabahlanganisa ekuqaleni,” echaza.


ISELULEKO SIKANGOTI NGEZINGXOXO ZIKAMAMPINTSHA EZISEFONINI
Uphinde wanxusa abantu ukuthi uma bezimisele ngokuthi le ntokazi ilulame, mabangawufaki usawoti esilo-ndeni sayo, baqinisekise ukuthi kabasho izinto ezizoyilimaza kakhulu emoyeni.“Ukuthi umuntu ungusaziwayo kakusho ukuthi akanayo imizwa. Kanjalo nokuthi usesivumele sangena empilweni yakhe ngokwezinkundla zokuxhumana, kakusho ukuthi sesiyamazi futhi sesinelungelo lokusho noma yini esiyithandayo ngaye,” esho. Mayelana nokuthi uBabes uveze ukuthi uzobheka izingxoxo zikaMampintsha ezikumakhalekhukhwini nabanye abantu, uNkz Nyawose uyale ngokuthi kumele agxile ezintweni ezizomlulamisa kunalezo eziyomkhubaza umoya.

Previous articleIdinga ukufakelwa izibuko eyokubhacaza konompempe
Next articleUyabalisa owafakwa yindlala ekuqwayizeni