“Ubalekela” ijele otshelwe ukuthi uno-R2 million wempesheni

731

TSEPO MOLEFE

SIBALEKELA ijele isalukazi esinoForm 1 (Grade 8) esichithe impilo yaso yobusha sisebenza emajalidini, okuthe sesiyo-bhalisela i-Unemployment Insurance Fund, satshelwa ngaboMnyango wezeziSebenzi ukuthi kwi-computer kuvela ukuthi sino-R2 million esiwusebenze kuhulumeni si-nguthisha.

UNkk Thandi Shabangu (61) (osesithombeni) waseBelleveu, eGauteng – obesebenzela emajalidini aseClarendon, eMgungundlovu, uthi akafuni nokuyithinta le mali ngezandla zakhe, ngoba wazi kahle ukuthi akakaze ayofundela ubuthishela ekolishi, ngaphandle kwezitifiketi anazo zeHome-Based Care, ezibonwe nayiLANGA.

Uthi kuthombe ukhiye ngemali yakhe ye-UIF njengoba kuthiwa ihambisana nesamba esikhulu sempesheni yakhe. Uthe ubachithile abomnyango abebemsiza emahhovisi aseMgungundlovu, esaba ukulandelwa wuhulumeni ngokwamukela imali azi kahle ukuthi akayisebenzelanga.

Elanda udaba lwakhe, uNkk Shabangu ongowokuzalwa e-Elandskop, eMgungundlovu, uthe lo nyaka beku-ngowokuyobhalisela isibonelelo sikahulumeni sabadala, wabe eseshiya emsebenzini. 

Uthe obengumqashi wakhe wokugcina umenzele zonke izimfanelo ezidingekayo uma kubhaliselwa i-UIF. 

“Kuthe ngisaqoqa izimpahla zami, sengilungisela ukubuyela emzini wami eGauteng, ngaya emahhovisi oMnyango wezeziSebenzi eMgungundlovu, ngenzela ukuthi ibe ingena imali ye-UIF ukuze ngikwazi ukukhokhela iloli lokubuyela ekhaya. Ngithuke koma amathe, ngakhu-shukelwa wumfutho wegazi, ngitshelwa ukuthi nginemali enkulu kabi, kungani ngithi bengisebenza ejalidini kanti benginguthisha. 

“Babhekise ngakimina i-computer, ngabona impela ukuthi ngiyisisebenzi sikahulumeni. Kuhlwe emini, ngagcina ngithe kwabebengisiza mabayiyeke le mali izongifaka ekukhulumeni kanti sengimdala. Izisebenzi zibize imenenja yazo yangihleka, yathi ngibalekela imali engaka,” esho.

Uthe ufisa ukubambisana nohulumeni ukuze kuvele ukuthi ngubani lo owasebenzisa ngokungafanele imininingwane yakhe ekumazisi. Utshele leli phephandaba ukuthi usenovalo lokuthi le mali izomvalela nezingane zakhe ukuthola imihlomulo kahulumeni. 

Okhulumela uMnyango wezeziSebenzi KwaZulu-Natal, uMnu Nhlanhla Khumalo, ucele ILANGA limdlulisele imininingwane kaNkk Shabangu. Uthembise ukudlulela nakubaphenyi bomnyango wabo ukuze ba-phenye ukuthi waqashwa kanjani eMnyangweni wezeMfundo.

UMnu Muzi Mahlambi okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, naye uthe bazoqala uphenyo lwangaphakathi ngokubambisana noMnyango wezeziSebenzi, mayelana nokushiwo nguNkk Shabangu.  

www.ilanganews.co.za

Previous articleUmunyu kumzukulu kaShenge
Next articleUzalo lugadla ngomakadebona babalingisi