Ubalisa ‘ngebhanoyi’ eliphahlazeke no-R277 000 abewutshalile

165

THANDI ZONDI

UYAZISOLA owesifazane kuphahlazeka ‘ibhanoyi’ noR270 000 abewuqongelela ngokudayisa izimpahla zokugqoka abewutshale nomfowabo enkampanini i-Uminathi Financial Solutions ephethwe nguNkk Samukelisiwe Zulu (29) waseMondlo, eVryheid.

UNkz Mbatha (33) (ocele ukuba singalisebenzisi igama lakhe ukumvikela emehlweni omphakathi) utshele ILANGA Lempelasonto ukuthi ubetshale u-R277 000 abeyihlanganisa nomfowabo. Uthi le mali kabazange bayifake iyisamba kepha bebelokhu bephosa kule nkampani ngoba kungeyomuntu abamaziyo lapho ezalwa khona.

“Ubebuye akhale ngokuthi ulahlekelwe wucingo, noma athi kuvalwe amakhadi akhe asebhange. Ubecela ngiphose ukuze akwazi ukukhokhela abanye, kodwa sengiyabona manje ukuthi bekuyizaba zokungiqola,” esho.
Uthi uqale ukutshala imali ngo-2022, inzalo abeyithola beyisuka ku-R10 000 kuya phezulu. Uthi bekuya ngokuthi uyifake ngaluphi usuku lwenyanga.
“Uma ngiyifake ngomhla ka-15 enyangeni, bengithola inzalo ngosuku olufanayo enyangeni elandelayo. Thina besizitshela ukuthi sixhasa intombazane yasendaweni ngoba iwumuntu othembekile (uma umbuka), nathi besimethemba. Waze wasitshela nokuthi siyazi kubo ngeke asibalekele.

“Ungibulale ngiphila ngoba ngiyazizamela kangisebenzi, le mali ebengiyifaka bengisuke ngiyithola ngokuzidayisela,” kubalisa uNkz Mbatha.
Kakuyena uNkz Mbatha okhala ‘ngokuphahlazeka kwali bhanoyi’ nemali yakhe njengoba kungesifanayo nakuNkz Lungile Mlambo (30) waseMondlo, ethe imali abeyitshalile ubeyonga selokhu aqala ukusebenza. Naye uthi wake wahlomula phambilini kwinzalo kepha kwashintsha esithubeni. Le ntokazi ibitshale uR20 000 obekumele inzalo ibuye isuwu-R38 000 kule nyanga seyihlangene nenzalo.

Uthi ngesikhathi eyobhekwa ngamanye amalungu umnikazi wale nkampani kubo ngenyanga edlule, kwathiwa usehambile wabuyela eGoli.
“Vele uhlala eGoli nomyeni wakhe kodwa ungumuntu ojwayele ukubuya ngoba ikubo liseMondlo. Kuthe uma simfonela walokhu ethembisa ukuthi imali uzoyifaka kodwa kuze kube yimanje kayikangeni,” kusho uNkz Mlambo.

UBEBUYE ABADLALISE NESITIKOFELA

Uthi kule mali ‘abaqolwe’ yona kukhona neyesitokofela njengoba uNkk Zulu ngonyaka odlule aqhamuke necebo lokuba badlale isitokofela, umuntu afake u-R500 ngenyanga. “Nayo leyo mali akayikhokhile, ilungu ngalinye belizothola uR9500 ngoZibandlela (December) ngoba inzalo bekuwu-15% ngenyanga,” esho.
Uthi bawu-15 abebefaka imali yesitokofela nabo abasale bencela izithupha.
“Size samcela ukuthi noma angasinika imali yethu ingasenayo inzalo ngoba sibaningi siyayidinga futhi kukhona ngisho omama asebekhulile abasikhalelayo. Okubuhlungu wukuthi akasaziphenduli izingcingo zethu, kunalokho sibone bephoste unyanyavu lwemoto enkundleni yokuxhumana. Ngaphambi kwalokho bebelokhu bezikhipha beya emaholidini nendoda yakhe enguthisha, kukho konke lokho besizitshela ukuthi wukuchuma kwebhizinisi,” esho.

Limthinta ILANGA uNkk Zulu, uvumile ukuthi le nkampani okukhulunywa ngayo ngeyakhe nokuthi ukweleta abesifazane abawu-15 imali.
“Ibhizinisi kalihambanga kahle kodwa ngeke ngikwazi ukuphumela obala ukuthi kwenzekeni. Ngizobakhokhela njalo ngenyanga, yilokho nje kuphela engingakwazi ukukuchaza ngoba sebelubike emaphoyiseni udaba luzophenywa,” esho.
Leli phephandaba lithinta uLt Col Robert Netshiunda okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uthunyelelwe imibuzo kodwa wagcina engayiphendulanga kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela. tzondi@ilanganews.co.za

Inkampani esolwa ngokuqola.
Previous articleUGodongwana nethemba lokuyonxenxa abatshalimali
Next articleIsimemezelo esimqoka ngoMkhosi waseSandlwana