‘Ubanjiswe udonga’ eshonelwe nguyise

886

Uhluleke noma esethumele abesilisa ukuyobasela isikweletu

UMLINGISI weDiepcity, uThandeka Dawn King ufuna imali yakhe kubasunguli bamaKZN Entertainment Awards.

NONHLAKANIPHO SHINGA

UTHUKUTHE-LE uthelwa ngama-nzi umlingisi ongumakadebona kulo mkhakha uThandeka Dawn King ngalokho akubiza ngokwenziwa isilima nga-bahleli bamaKZN Entertainment Awards, abasola ngokuthembisa ukumfakela u-R100 000 awuhlomula emcimbini wabo wanyakenye kodwa bagcina befake uR20 000 nje kuphela.

UThandeka uzakhele igama eli-ngisa uMaNgcobo emdlalweni owuchungechunge oboniswa nsu-ku zonke kwiSABC1, Uzalo, asa-nda kuwushiya njengoba esedlala indawo kaThandiwe kwiTelenove-la yakuMzansi Magic, iDiepcity.

Ekhuluma neLANGA uThandeka ubebhodla umlilo, ethi akasazi ukuthi kumele athini kubasunguli bamaKZN Awards ngemali aba-mkweleta yona. Le ntokazi yahlabana ngendondo yeBest Actress eyayihambisana noR100 000. Uthi le mali akakaze ayithole, kunalo-kho uthola izethembiso ezingamsizi ngalutho.

“Lo mcimbi ubungoZibandlela (December) wangonyaka odlule, kwathiwa imali izongena ngoNdasa (March) osewuze wadlula inga-ngeni. Kube nesimo esingiphoqa ukuba ngithuthe eThekwini ngibu-yele eGoli, ngabatshela abahleli balo mcimbi ukuthi ngiyayidinga le mali. Bathi bazoyifaka kodwa lutho.

“Ngenyanga edlule ngishonelwe ngubaba, ngashayela ucingo uMhlonishwa Gumede ongumsu-nguli walo mcimbi, ngimtshela ngesimo engibhekene naso, nga-sho ukuthi ngiyayidinga le mali. Ngize ngathumela abantu besilisa kuyena ukuba bayokhuluma naye ngoba ngibona ukuthi ungithatha kancane ngoba ngingumuntu wesifazane, kwanhlanga zimuka nomo-ya,” kusho uThandeka.

Uthi uMhlo umthembise ukuthi uzozama ukumhlanganisela u-R50 000 okungenani, ukuze akwazi ukugcina izindleko zomngcwabo kayi-se.

“Ngiqhubeke nezinhlelo zami ngoba bengazi ukuthi kunemali (ewu-R50 000) engiyilindele. Kungethusile uma sekungena u-R20 000 kuphela. Kugcine seku-nabantu engibakweletayo, ngaba-tshela ukuthi mabayifune kuMhlo imali ngoba nguyena obethe izo-ngena, mangiqhubeke nezinhlelo,” kusho uThandeka ngokunengeka.

AmaKZN Awards asungulwe ngonyaka odlule lapho beku-khethwa khona okhilimu abahamba phambili emikha-kheni eyahlukene yezo-buciko KwaZulu-Natal, baqhathwa emikha-kheni eyehlukene. Asungulwe nguMhlo noXolani Majozi ongusihlalo wawo.

Ethintwa uMhlo, uthe ukushonelwa kuka-Thandeka ka-kuhlanganise lutho nomci-mbi wabo. Uthi kwathi uma uTha-ndeka emkhalela, wamthembisa ukuthi uzomkwaqazisela kweya-khe imali.

“Indaba siyichazile ukuthi sili-nde abaxhasi ukuba bafake imali, ukuze siyidlulisele kwabahlabana. UThandeka ngigcine ngimfakela uR20 000 ngoba kukhona nomunye owayengikhalela exakekile naye nga-mfakela isamba esi-thile ngoba ngizwela-na nabo. 

Leyo mali beyiphuma ephaketheni lami. Uma imali ifika izoya kubanikazi bayo ngoba ka-sibalekile,” kusho uMhlo.

Nakumculi kamasikandi uKhuzani Mpungose owa-hlabana ngo-R600 000 kulo mcimbi kusacwe-be iziziba.

Previous articleSishone ‘sijabule’ isilomo se-Trompies
Next articleU-Eto’o ufisela iChiefs inhlanhla kwiCaf