‘Ubhokode umfowabo wafa emsola ngobuvezandlebe’

781

Uqale ngokuhubha unina, ethi ufebela uyise owashaywa wuhlangothi

NOMFUNDO NGWANE

U

THOLWE ngamaphoyisa esekubha-ceni owesilisa waseNhla-ngwini, eMzi-mkhulu, oso-lwa ngoku-bhokoda ngo-mkhonto abulale umfowabo oneminyaka emibili ngoba emsola ngokuba yivezandlebe, ethi unina waphinga.

Usetholoza etilongweni njengoba esebhekene necala lokubulala uMthokozisi Lukhozi okuthiwa uqede ukugwaza umfowabo, walimaza umshana wakhe oneminyaka emibili ngoba ethi akabafuni emzini kayise. Kuthiwa uMthoko-zisi ezinyangeni ezedlule uke wa-zama ukubhokoda unina ngawo umkhonto kodwa wahluleka, emsola ngokuthi uhamba izindlela zobumnyama futhi waphingela uyise.

Ngokuthola kweLANGA, umso-lwa ufike endlini ewurawondi ya-kubo ngoMsombuluko ebusuku ku-hleli unina nabafowabo ababili, oneminyaka eyisihlanu nalo abe-msola ngokuba yivezandlebe, no-mshana wakhe oneminyaka emibili. Kuthiwa ungene endlini enga-sadle nkobe zamuntu, ephethe umkhonto ngesandla, wazama ukugwaza unina kodwa wakwazi ukuphulukundlela, wabaleka.

Kuthiwa ube eseyalela umfowabo oneminyaka eyisihlanu ukuba aphume endlini ngoba akaqondile ukubulala yena, ufuna ukuqeda ngalezi zingane angazazi ukuthi zi-funani emzini kayise. Kuthiwa ku-nele kwaphuma umfowabo onemi-nyaka ewu-5, wangenela ngomkho-nto lo onemibili abemsola ngokuba yivezandlebe kanjalo nengane kadadewabo, ezibuza ukuthi zihlaleleni kubo, kaziyi ngani emakubo, emizini yoyise bazo? Kuthiwa ube-thi unina wamphinga umfowabo omncane ngoba nakhu uyise ese-gula, washaywa yisifo sohlangothi.

“Ubebuza ingane ukuthi izalwa ngubani ngoba unina wayimitha uyise esabhunguka, engasabuyi. Udlulele enganeni kadadewabo, eyibuza ukuthi ihlaleleni emzini kayise, kayigoduki ngani?” kusho umthombo.

ILANGA lithole ukuthi uqede ukwenza lokhu washaya wachitha. Kuthiwa kwenzeka konke lokhu nje, uyise uMnu Nkunzenja Lukho-zi sekuneminyaka abhunguka, uhlala eMlazi.

ILANGA likhulume noNkk Balu-ngile uMaGebashe Lukhozi, othe umsolwa ubemhlukumeza.

“Le ngane ibisike yazama uku-ngibulala ngaze ngavula icala ngonyaka ophelile kodwa amapho-yisa angambopha. Ubengilwisa uma eke wangibona ngihamba noma ngiya edolobheni, angisole ngokuthi ngiyofeba, afune ukungi-shaya. Noma sengibuya ubefuna ngichazele yena ukuthi ngiphumaphi.

“Besihlala ngokuxabana. Nanga-lo usuku lwesigameko ungene nezicabha engithuka ngabaleka kwasala izingane ezincane wabe eselima-za zona. Besengihlala ngibilise amanzi ukuthi uma engena endlini ngimbhunyele ngawo. Impilo ebesiyiphila ibisivele isica-cile ukuthi kuzogcina kuphume isidumbu egcekeni,” kusho uNkk Lukhozi.

Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala uthi umsolwa uvelile enkantolo ngecala lokubulala nelokuzama ukubulala. Kulindeleke ukuba aphinde avele maduzane eseyofaka isicelo sebheyili.

Previous articleuKhuzani obishini ngokulingisa uShenge
Next articleAbalandeli bakhalise uPitso