Ubuchwepheshe buyisixazululokwabangabatholi abantwana

444

Kuhlanganiswa iqanda lowesifazane nembewu yowesilisa ngaphandle kokuhlangana ngocansi

Dr Sibu Lubelwana

THANDI ZONDI

UKUBA nomntwana yinto eyisibusiso kwabasuke bemlangazelele. Nokho ngenxa yezimo zempilo, kakubi nguwona wonke umuntu okwazi ukuthola umntwana. Kuthiwa kudala uma owesilisa enenkinga yokuthola abantwana, izalukazi zazenza icebo lokumtholela ngokusebenzisa abafowabo, kanti kowesifazane isimo besiba nzima ngoba bekumele uma esefike emzini andise umndeni. Ukukhula kobuchwepheshe nokushintsha kosikompilo kujike izinto eziningi njengoba esikhathini esiphila kusona sekwamukelekile ukukhulisa ingane okungesiyona eyakho (adoption) kanti nobuchwepheshe besimanje kabuvamile ukwehluleka. UDkt Sibu Lubelwana, onamahhovisi eHibiscus Hospital, eCato Ridge, usichazela kabanzi ngohlelo lokuthola abantwana olubizwa nge-surrogacy. Kuzokhumbuleka ukuthi usaziwayo uMoshe Ndiki usanda kuveza ukuthi usezoba namawele ngokusebenzisa lona lolu hlelo.


UDkt Lubelwana uthi lolu “wuhlelo lokwelekelela abafisa ukuba ngabazali kodwa ngezimo ezithile zempilo abangakwazi ukuzitholela ababo abantwana”. KWENZEKA NJANI? “Kukabili, kuphakathi kokuthi kusetshenziswa amaqanda (oocytes) atholakala kowesifazane onengqinamba yokuthola abantwana, nembewu (spermatids) kamaqondana wakhe noma lowo amkhethile ukusebenzisa imbewu yakhe,” esho. Uma kunenkinga eyenza ukuba kungavumi ukuba kusetshenziswe amaqanda owesifazane, niyakwazi nokusebenzisa awomuntu onikele ngawo. UDkt Lubelwana uthi kakubi bikho ukuhlangana phakathi kowesifazane nowesilisa ngokocansi. Lokhu kusho ukuthi isakhiwo sama-genes, okuwufuzo, kawabi ngakamama ozobe ethwele umntwana.


SIMQOKA ISIVUMELWANO ESISEMTHETHWENI UKUVIKELA INGANE
Uthi ngaphambi kokuqala lolu hlelo kumele kube nesivumelwano esisemthethweni, esivikela ingane ukuthi ingatholakali isiphakathi kwempi yabazali nalowo owumsizi ozoyithwala, okuyi-surrogate. Uma ukuhlanganiswa kwembewu neqanda sekwenziwe ngempumelelo (fertilisation), isivumelwano abangene kusona kusuke kungasaphumeki kuso. “Labo abafisa ukuba ngabazali banomthwalo wokuthi lowo obathwalele ingane yabo bamnakekele ngokuqinisekisa ukuthi udla ukudla okunempilo, nazo zonke ezinye izimfanelo nezidingo zomuntu okhulelwe,” kusho uDkt Lubelwana.


Uthi nosuke ekhulelwe kumele azinakekele ngokudla okunempilo, angaphuzi utshwala noma asebenzise izidakamizwa. Omunye umbandela ngowokuthi umthetho kawumvumi umuntu oneminyaka engaphansi kuka-18 noma engaphezulu kuka-35 ukuba abe yi-surrogate. Lokhu kwandisa amathuba okuthi kuzalwe ingane ephile kahle. Le ndlela yokuthola abantwana seyike yasetshenziswa ngumlingisi waphesheya uGabrielle Union noDwyane Wade emuva kokuba sebechithekelwe yisisu amahlandla awu-9 emshadweni wabo.


NGUBANI ONGASEBENZISA LE NDLELA YOKUKHULELWA:

Kungaba ngowesifazane onenkinga yesibeletho; Owakhishwa isibeletho; Onezinye izinkinga zezempilo ezenza kube nzima ukukhulelwa
noma ezenza abe sengcupheni; Ungasebenzisa le ndlela uma sewuke wazama ezinye izindlela zokukhulelwa zangasebenza; Kokunye kungaba wukuthi ubhekene nezingqinamba zokukwazi ukuthola ingane ngokuyi-adoptha. Ngokwe-www.nurture.co.za, abasuke benikela ngamaqanda babongwa ngemali engasukel u-R8 000 kuya ku-R10 000. Kuthiwa le mali kakusiyo eyokudayisa ngamaqanda, kepha kusuke kubongwa isikhathi sakho osochithile unikela. Kanti ngokwe-www.aevitasfertilityclinic. co.za, uma unikela ngembewu ubongwa ngo-R3 000 kuya ku-R8 000.
www.ilanganews.co.za

Previous articleIPIRATES IBUYISE ITHEMBALOKUYA KOWE-CAF
Next articleLuthuthela oKhoziniuhlelo locansi