Ubuya ekushayeleni amatekisi uClive

953

BONGINKOSI ZONDI

KUBUKEKA kusazothatha isikhashana ukuba leli lizwe liveze umqeqeshi oyofica noma aqophe umlando odlula okaClive “The Dog” Barker ekuqeqesheni iqembu lesizwe lakuleli, iBafana Bafana.

Le nkakha yomqeqeshi njengamanje inethezekile nomndeni wayo esithabathabeni somuzi waso oseGlenwood, eThekwini.

Naphezu kokuba ezibophe ngexhama kwabonakala njengomqe-qeshi kanobhutshuzwayo kuleli, nokho ungumuntu ongazithwele nakancane okwenza uzizwe ukhululekile nxa uxoxa naye.

Nakuba okuningi engasakukhumbuli kahle ngenxa yokuhamba kweminyaka yobudala, ngenhlanhla kusizile ukuba ayisukumele ngokushesha indaba yokubhala ibhuku lomlando ngempilo yakhe, esakhumbula konke, alenzele umusa ILANGA wokuba licaphune ngenkululeko umlando wakhe okulona.

Lokhu kuvule amehlo ngesimo nokho esiyishwa sokungagcineki komlando wamanye amaqhawe ethu ngoba ngaphandle kukaCedric “Sugar Ray” Xulu noTeko “General” Modise, kababaningi abadlali bomdabu asebebhale amabhuku omlando ngempilo yabo besakukhumbula okuningi.

Umlando wakhe ushelela
kamnandi encwadini yakhe

Incwadi yomlando ngempilo kaBarker iqukethe izindatshana, eziwuyolisa kamnandi umlando okuleyo ncwadi yakhe.

Ngenxa yokuba sekwabikwa okuningi ngomsebenzi wakhe wokuqeqesha azibalule ngawo kwacaca, lapha sizothinta ezinye zalezo zindatshana eziveza ubunjalo besimilo sikaBarker kanjalo nezinye izigigaba ebezenzeka emsebenzini wokuqeqesha kodwa iningi labalandeli ebelinesinye isithombe ngazo.

Ngenxa yokuba leli lizwe belingaphansi kombuso wobandlululo ohlukanisa umphakathi ngokobuhlanga, abanye bethu kabanalwazi ngokuthi uBarker uqeqesha iBafana Bafana nje, naye ubelidlala ibhola lezinyawo esemusha – eyibambe kwiDurban City.

Unina udansele indlunkulu
yamaNgisi ivakashele kuleli

UBarker ungumsinsi wokuzimilela eThekwini. Uzalwe ngomhla ka-19 kuNhlangulana (June) ngo-1944 eBellair, khona eThekwini.
Uthi uhlobene noSteve Barker oqeqesha iStellenbosch FC njengamanje.

Uyise nguRobert Lawrence Barker, kanti unina nguPatricia Amelia Mary. Uyise ubewudlala unobhutshuzwayo kwiHillary FC futhi eshaya isibhakela ezingeni lama-amesha futhi ekwazi nokudlala i-banjo.

Ngokuhlanganyela nonina obeyinkakha yomdlali we-piano, zini-ngi izingoma ezimtoti abebezidlala kubo kusihlwa ngoMgqibelo.

Unina wayefundisa umdanso enendawo ayewufundisela kuyona eseSea View Moth Hall khona eBellair. Waze waba nethuba lo-kubonisa ikhono lakhe lokudansa mhla kuhambele kuleli amakhosazana asendlunkulu yamaNgisi, uMargaret no-Elizabeth nabazali babo Inkosi uGeorge VI neNdlovukazi u-Elizabeth ngo-1947 – okuwukuphela kwesigigaba acabanga ukuthi senza unina waba nento ayengazishaya isifuba ukuthi waduma ngayo.

UBarker akakufihli ukuthi bekumnyama kuyena uma sekuza emsebenzini wesikole. Nokho-ke kubuye kube nokuzehlisa kakhulu kuyena ngoba empeleni waze wafika emabangeni emfundo athe thuthu eGlenwood High, okuyisikole sabafana esingezansana kancane kwalapho uBarker ehlala khona namuhla.

Ubephoqwa ukudlala i-rugby,
ezifela ngonobhutshuzwayo

Ukudlala unobhutshuzwayo uthi yinto akhule ngayo nabanye aba-fana bendawo, kusukela eneminyaka ewu-11 ubudala.

Njalo ngoLwesihlanu ubepholisha izicathulo zakhe zokudlala awashe namafosi bese ngoMgqibelo yena nontanga babambe isitimela esibheke esiteshini eThekwini (hhayi eMngeni lapho sesi-khona manje) behle qede baphikelele ezinkundleni zemidlalo eKings Park.

Bebedlalela indaba yokufa nokuphila, bemele izikole zabo ngethemba lokuthi ngokuzayo abaqeqeshi bangase bababone bese bebafaka eqenjini elimele isifundazwe iNatal.

Uthi umdlalo webhola lombhoxo bebephoqwa ukuwudlala ezikoleni zabamhlophe nakuba wayengawufuni nalapho uhambe khona.

Kwala ngisho uNorman Elliot noJohn Watkins beDurban City bemcela uthishanhloko uJB Colam ukuba anike uBarker ithuba lokugxila kunobhutshuzwayo – kwavele kwaba nhlanga zimuka nomoya.

Ngo-1960 wasayina inkontileka yokudlalela iDurban City enemi-nyaka ewu-16 nje kuphela ubudala.

Isizathu ebesenza azifele
ngoShoes benoDoctor

Ubedlala esiswini efaka unombolo 10 obekwenza bangaconsi phansi kuye abadlali abanjengoDoctor “16V” Khumalo noJohn “Shoes” Moshoeu ngesikhathi eseqeqesha iBafana Bafana.

Uthi esakhula wazinikela kakhulu kunobhutshuzwayo ngethemba lokuthi hleze ngelinye ilanga kuvele ithuba lokuyodlala phesheya eBritain.

Uthi ngalezo zinsuku abefika kuleli amakilabhu ase-England njengeNewcastle United, iBolton Wanderers nePreston North End ukuzodlala namakilabhu ama-amesha. Lokhu bekwenzeka iFifa ingakasenzi isinqumo sokuxosha leli zwe emidlalweni yayo ngenxa yenqubo yalo yobandlululo.

Ngeshwa ukulimala kuyingxenye kanobhutshuzwayo.
NoBarker kwenzekile ukuba alimale esadlala kuyona iDurban City. Nakuba lokho kwamenza wangadlala njalo kodwa waqhubeka nokuba yigugu kubalandeli, bemchaza ngolwasemzini bethi:
“A left-sided half back with an educated left foot”.

Washaqisa abaningi ejoyina
izimbangi zabo ezinkulu

Wabamangaza lapho eseluleme ngokuba ayojoyina iDurban United eyabe iyizimbangi ezinkulu zeDurban City. Uthi lokhu kw-aba ngenxa yalokho eyakubeka etafuleni i-United.

Wake wabizwa ukuba ayozivivinya namakilabhu anjengeLeicester City neTottenham Hotspur uma ehambele kuleli, kodwa kwaphoxa ukuvukwa wukudonseka komsipha. Kuthe uma elimala edolweni komunye umlenze kwacaca ukuthi izinsuku zakhe zokudlala zase zifike esiphethweni kanjalo emuva kweminyaka ewu-8 kuphela ekunobhutshuzwayo ngokugcwele.

Kungaleso sikhathi engenzi lutho lapho abonana nentokazi enguYvonne, okwaphetha ngokuba bashade mhla ka-28 kuMfumfu (October) ngo-1967. Uthi lesi yisinqumo esizedlula zonke ake wazenza empilweni yakhe njengoba manje sebehlanganise iminyaka eyevile ku-50 beshadile.

Ubona ukuthi ukube izinto kazenzekanga ngale ndlela, impilo ngokomndeni nohambo kwezokuqeqesha ngabe mhlawumbe kalubanga yilokho esilwazi luyikhona namuhla.

Wazama ibhizinisi, kwangqwamba imali yakhe

Uzamile yena noDenny Taylor ukungena ebhizinisini njengama-agent enkampani yamabhethri ezimoto iBosch kodwa bangqwa-mba. Isimo somnotho kuye sake sabhimba waze waba ngumshayeli we-meter taxi yakwa-Eagle ngezimpelasonto kwaze kwaphela izinyanga eziwu-6. Izimpelasonto bekuyisona sikhathi ababethola imadlana engconywana ngaso.

Uthi lokhu ubekwenza ngokuzimisela kangangoba ngelinye ila-nga waze wathola ithiphu ka-R5 ekhasimendeni elalijabule ngo-msebenzi wakhe. Nokho uyasikhumbula leso sikhathi ngoba ubehlangana nabantu abehlukene.

IZOQHUBEKA KWELANGOMSOMBULUKO…

Previous articleUbulawe ephuma esikoleni uthishanhloko
Next article“Uzibulale ngamaphilisi ecikwa ukucetshwa”