Ubuyele ku-matric neziqu zasenyuvesi

697
ULINDOKUHLE Ntshangase obuyele kumatikuletsheni neziqu zasenyuvesi, uthathwe nothishanhloko waseBizimali High School, uMnu Ntandoyakhe
Ntuli. ISITHOMBE NGU: MTHOBISI SITHOLE

MTHOBISI SITHOLE

WENZE okungajwayelekile owesilisa waKwaNongoma ebuyela enyuvesi eseneHonours Degree, wayokwenza umatikuletsheni ngoba ethi ulungiselela ukuyoqala izifundo zobudokotela. UMnu Lindokuhle Ntshangase (26), oneHonours Degree kwiBachelor of Social Science egxile kwiPyschology, ayithole e-University of KwaZulu-Natal (UKZN). Waphasa umatikuletsheni ngo-2016, eMlokothwa High School, kodwa useqome ukuphindela ayowenza kabusha eBizimali High School, eNkandla. Uveze ukuthi ubethanda ukwenza umkhakha wobudokotela, kodwa wavinjwa yimiphumela kamatikuletsheni engagculisanga.


Utshele leli phephandaba ukuthi uqede enyuvesi ngo-2021, waqashwa ohlelweni loMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, lokusiza ezikoleni. “Bekufanele ngenze iMasters nyakenye, kodwa ngabona ukuthi ngeke kungisize ngalutho ngoba mancane amathuba okungena khona ngoba baningi abantu abafaka izicelo. “Inyuvesi ifuna abantu abawu-5 kulezi ziqu, kodwa zilinganiselwa ku-500 izicelo ezifakwayo. Ngenxa yalokho, ngiye eBizimali ngayocela uthishanhloko ukuba angiphe ithuba lokulungisa umatikuletsheni wami ngoba isifiso sami esikhulu wukuthi ngonyaka ozayo ngenze iziqu zobudokotela,” kusho uMnu Ntshangase. Utshele ILANGA ukuthi abazali bakhe bamesekile kulesi sinqumo sakhe.

Uthi yize esefunde wafinyelela kwiHonours, kodwa uyabahlonipha othisha ekilasini. “Lesi sikole bengisizwa ngendaba, bengizwa kuthiwa umfundi ushaywa wumphakathi uma ehlupha othisha, ngase ngibacela abazali ukuya khona,” esho. UMnu Ntshangase uthe kunentokazi yangakubo eyayiphasile kwesinye isikole kodwa yangagculiseka, yanikela eBizimali, bayiqalisa kwaGrade 10, yagcina iphase kahle. “Nginethemba lokuthi ngizophasa kahle ukuze ngifeze isifiso sami,” esho. Akayedwa uMnu Ntshangase njengoba kuvela ukuthi bakhona nabanye abafundi abajike khona e-UKZN, bayoqala phansi umatikuletsheni eBizimali.


“Uthishanhloko wakulesi sikole, uMnu Ntandoyakhe Ntuli, uthe okwenzeke kulo nyaka kusho esinye isahluko ngalesi sikole. Uveze ukuthi eminyakeni edlule bekufika abafundi bevela kwezinye izindawo nemiphumela yama-Bachelor becela ukuphinda umatikuletsheni. Uthe labo bafundi bebenikwa lelo thuba kodwa baqaliswe kwa- Grade 11 ukuze bacijwe kahle. “Ukuzikhandla kothisha kuyabonakala nakuba lesi sikole singenazo izinsizakusebenza nengqalasizinda ngoba akekho osinakile, yize imisebenzi yaso incomeka esifundazweni sethu. “Siyafisa kakhulu ukuthola izinkampani ezizimele ezingelula isandla, mhlawumbe singenza kahle kakhulu kunalokhu okusabatshazwa yizwe,” kusho yena.


Uthe bafisa ukunikelelwa ngama-desk abalelwa ku-300, ngoba baningi abafundi abajikiswayo bengasitholi isikhala sokufunda ngenxa yokungabikhona kwezinto zokuhlala. Okunye abakufisayo, wukwakhelwa indawo enkulu yokugaya amaphepha, ehambisana nemishini yakhona, i-lab yamakhompyutha, eyezingane zesayensi, umtapo wolwazi nokwandiswa kwamagumbi okufundela. Nyakenye iBizimali ithole u-94.4% kumatikuletsheni, kubafundi abawu-390 ababhalile. Kulo nyaka lesi sikole sinabafundi abawu-2 500.

Previous articleAMAPHINIFO ESIMANJE UNGAWAGQOKA NOMA IKEPHI
Next articleBursary Winners -sihalalisela bonke abaphumelele!