Ucela usizo uninakhulu wengane ekhubazekile

459

Kuthiwa yalaxazwa wunina kubo kayise inezinyanga eziwu-7

SIBHEKENE nenkinga isaguga esihlala nomzukulu okhubazekile owalaxazwa ngunina, sicela noma ngubani ongasisiza ngesihlalo esinamasondo.
ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

SKHOSIPHI MTHEMBU
SISHAYA indesheni kunoma ngubani ongaba namandla okusisiza isaguga saseMzinyathi, eNanda, esihlala nomzukulu okuthiwa walaxalwa ngunina kubo kayise enezinyanga eziyisikhombisa ezelwe ngoba ekhubazekile. UNkz Princess Ntshaba onguninakhulu kaSbahle Shangase (9) ongakwazi ukukhuluma, ukuhamba nokuzidlela, uthi engemukela noma yiluphi usizo lokumelekelela ukwenza impilo yomzukulu wakhe ibe ngcono. Uthi akufisa kakhulu wukuthola isihlalo esinamasondo kwazise singamsiza uma ehambisa umzukulu wakhe esibhedlela. Utshele ILANGA ukuthi uSbahle wazalwa ngenyanga yesi-8, asola ukuthi yikho kwenza wangafana nezinye izingane.


“Emuva kokuba ebelethiwe, kwahamba isikhathi unina wafika naye lapha ekhaya wamlaxaza kanjalo, wahamba waphindela kubo eRichards Bay. “Sihlalile nomzukulu ngimhambisa esibhedlela njengoba ebebonwa odokotela abahlukene, okubalwa kubo nephysiotherapist. “Ubeqhuba kahle kangangoba ubesekwazi nokuhamba ayodlala nezinye izingane zakwamakhelwane, esekwazi nokubiza amagama ezinye ezingane. “Kuthe eseneminyaka emithathu, wadlikiza kwadingeka ukuba simphuthumise esibhedlela.“Odokotela abambheka bathi une meningitis neTB, bamnika amaphilisi.


“Ngaleso sikhathi ubeyinto esihlala ilele, engasakwazi nokuvula umlomo. “Bamenzele uhlelo nesibhedlela esiseThekwini, okuthe efika kusona sayiphika eyokuthi unalezi zifo abatshelwe zona kulesi esinye isibhedlela. “Sikhishwe esibhedlela saya ekhaya enjalo, kodwa eqhubeka elanda amaphilisi,” kusho uNkz Ntshaba. Uthi njengoba umzukulu wakhe ekulesi simo, uthwala kanzima uma kumele amyise kudokotela ngoba akakwazi ukuhlala, udinga ukwesekelwa kanti nokudla kuba wumzukuzuku. Udla iphalishi kuphela ngoba okunye ukudla akwehli emqaleni. “Bengicela ukuthi uma kukhona ongaba nosizo, noma ngabe yisihlalo esinamasondo, angilekelele ukuze ngizokwazi ukumfaka kusona uma ngiya kwadokotela, noma ngifuna ukumkhipha ashaywe wumoya emnyango. “Uhlala esembhedeni ngoba akakwazi ukuzihlalela.”

Previous articleUsungule i-app esiza ababheka umsebenzi
Next articleUnovalo umndeni wobulawe yisoka limsola ngokuqoma