Uchaza ngothando noMdlokombana

500

KUQHILIKA izihlathi ubone injabulo ibhalwe emehlweni ku-Ndlunkulu uSibongile Zulu uMaDlamini uma ekhuluma ngomyeni wakhe iSilo uZwelithini kaBhekuzulu esikhothame nyakenye. Uthi uyamkhumbula uMdlokombana ngothando ayenalo, bengcebeleka emazweni aphesheya kwezilwandle. Ulandise leli phephandaba ukusuka nokuhlala ngothando lwabo, kuze kufike lapho uMdlokombana ekhothama khona. Uphinde wakhuluma ngobuhlungu abuzwile kudlula emhlabeni indodana yakhe yokuqala, uMntwana uLethukuthula ngo-2020.

Ubekhumbula okuningi okwenzeka eminyakeni ewu-54 edlule, kusuka uMdlokombana eqala ukumeshela. “Ngakhula ngingeyona intombazane ewuvanzi, ekhaya kwakunesitolo, kungekuningi okwakungenza ngiphume njengoba kwakudayisa zonke izinto. Langa limbe ngihambe nodadewethu (uNkk Khonzeleni “MaNene” Gibashe) ukuya edolobheni KwaNongoma ngiyothenga izicathulo eziphakeme (amaqhoks), saphuma sesilindwe yilo mfana onamehlo amakhulu, owazichaza ngokuthi unguMntwana uMbongi uzalwa eNdlunkulu.


“Kangizange ngimnake kodwa waphokophela exhumana nodadewethu, ethumela izincwadi echaza udaba lwakhe. Kwaze kwalunga sathandana. Langa limbe ngisesikoleni kwafika yena uMntwana uMbongi (iSilo) ehamba nomlamu wakhe, bathi kimina isimo sibi, izinto ziyabheda masigoduke. “Kangizange ngiqonde ukuthi bakhuluma ngani, kodwa ngoba ngangethukile ngingazi ukuthi yiziphi izinto ezibhedayo, ngavuma sahamba nabo. Sesisendleleni ngabona indlela ingasayi ekhaya, sebengiyisa esigodlweni KwaKhethomthandayo. Ngaqala lapho ukubuza ukuthi kanti kumayelana nani,” kusho uNdlunkulu.

Ukhumbula konke okwenzeka ngesikhathi iSilo sesizothatha. “Ngafunda ephephandabeni esikoleni ukuthi uMntwana uMbongi ulungiselela ukuganwa ngoba kwabe kukhothame uyise iSilo uCyprian (uBhekuzulu), kodwa ngangingazi ukuthi ngifunda ngami uqobo. Ngikhumbula kahle ngesikhathi bengithwala, bangiyisa Kwa-Khetha, ngafika ngahlala elawini lakhe okwakuthiwa kuKwaVezunyawo. “Ngemuva kwesonto bakhipha ithimba labakhongi elaliholwa uMnu Shamase bayongibika ekhaya. Ubaba wadinwa wathelwa ngamanzi efuna ukuyomvulela icala
lokungithwala. Umndeni wabonisana ukuthi ngoba kuyaziwa ukuthi umuzi wenkosi wawungasenabani, makavume ngigane,” elanda ngokukhulu ukumamatheka.


Bashade umshado omhlophe ngo-1969 ngaphambi komfundisi u-AG Zulu wamaSheshi. Uncome inhlonipho nothando iSilo esasinalo njengoba babegibela amatekisi bobabili uma beya emtholampilo. “Ngesikhathi ngikhulelwe ingane yokuqala uMntwana uLethu, wayengiphelezela ukuya emtholampilo. Ubenothando, ubeke angikhiphe siye eNew York (e-USA). Ubesihlonipha isikhundla sakhe sokuba yiSilo. Mina ngafika ephuza kakhulu ubhiya iBlack Label ebhema nogwayi, ekhonze ukutebhisa ibhulukwe, kodwa esegcotshiwe ukuyeke konke lokho ngezikhathi ezahlukene,” esho.


Uphinde wakhumbula imizuzu enzima empilweni yakhe. “Ingiphathe kabuhlungu indaba yokudlula kweSilo emhlabeni. Sasihlushwa wushukela isikhathi esiningi. Ngesikhathi kuphela amasonto amathathu sisesibhedlela, ngasola ukuthi ngathi liyasilahla, kanti ngempela kuzoba njalo. “Enye ephinde yangihlukumeza yindaba yokushona kwendodana yami uLethu. Nakuba ngiyile emcimbini wokugcotshwa kweSilo yingoba yinto eyenzeka kanye, ngale kwalokho ngingumuntu ogonqile,” esho echiphiza izinyembezi. UNdlunkulu uSibongile udabuka
KwaJampela, KwaNongoma kanti nguyena yedwa intombazane kwabo ezinganeni eziyisihlanu, ungowesibili.

Abazali bakhe babengothisha uNkk Adeline noThomas “TD” Dlamini. Wafunda KwaCeza. Ubebusiswe ngomfana oyedwa uMntwana uLethu (52) ongasekho, nezintombi eziyisihlanu uMntwana uNombuso (49) oshadile, uMntwana uKhombisile (44) ongasekho, uMntwana uNtombizosuthu (43) oshadile, uMntwana uNtandoyenkosi (40)
oshadile noMntwana uSinethemba
(33) osesekhaya.

Previous articleUMSAKAZI NOMKHANKASO WOKUSIZA ABANAMABELE AMAKHULU
Next articleBafuna ukuziduduza ngeCarling Cup