Uchithwe yinkantolo uMsholozi

295

IJacob Zuma Foundation ithi uMnu Zuma uzosidlulisa isinqumo senkantolo

BHEKI NDLOVANA
UNQOBILE umshushisi, u-Adv Billy Downer nentatheli yezomthetho yeNews24, uNkz Karyn Maughan, njengoba iNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ibavunile esicelweni sabo sokuba kuchithwe umzamo ka-Mnu Jacob Zuma owayengumengameli wezwe wokubashushisa ngasese (private prosecution). Inkantolo ikhiphe isinqumo sayo izolo ngoLwesithathu emuva kokulalela isicelo sika-Adv Downer noNkz Maughan ngoNdasa (March) nonyaka, yabe isisigodla (isinqumo). Amajaji abehlalele leli cala; okunguNkz Jacqueline Henriques, uMnu Gregory Kruger, no-Nkz Mokgere Busisiwe Masipa, anqume ukumvimba uMnu Zuma ukuba aqhubeke nomzamo wokushushisa laba ngasese, anquma nokuthi akasavunyelwe ukuthatha ezinye izinyathelo zokubashushisa ngokuzimela esebenzisa amasamanisi akhishwa yile nkantolo ngomhla ka-5 kuMandulo (September) 2022.


La majaji anqume nokuthi uMnu Zuma akhokhe izindleko zecala okubandakanya kuzo ne-zabamelibaka-Adv Downer no-Nkz Maughan. UMnu Zuma usola uNkz Maughan ngokubhala udaba olwashicilelwa yiNews24, luqukethe imininingwane yombiko kadokotela omayelana nesimo sempilo yakhe, athi ngokomthetho kwakungafanele inekelwe umphakathi. Usola u-Adv Downer ngokuthi nguyena owaputshuzela uNkz Maughan amaphepha ayequkethe umbiko kadokotela. Lolo daba olwashicilelwa ngo-2021, lwalumayelana necala elithinta ukuthengwa kwezikhali wuhulumeni, elibhekene noMnu Zuma nenkampani yaseFrance ekhiqiza izikhali, iThales. Leli cala limayelana nenkohlakalo, ukukhwabanisa nokushushumbisa imali uMnu Downer angumshushisi kulo futhi eliqulwa khona eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu.


UMnu Zuma wakhala ngokuthi okwenziwa nguNkz Maughan kuphambene nomthetho futhi kwephula ilungelo lakhe nokuthi u-Adv Downer wenza okuphambene no-mthetho “ngokuputshuzela” uNkz Maughan leyo mininingwane. U-Adv Downer ubemelwe nguMnu Geoff Budlender kuleli cala, kanti uNkz Maughan ubemelwe ngu-Adv Steven Budlender. Ezethulweni ezenziwa ngummeli ka-Adv Downer, ingqikithi yabe isekutheni obekwenziwa nguMnu Zuma bekuwukulusebenzisa budedengu uhlelo lokushushisa ngokuzimela. U-Adv Budlender wathi u-Adv Downer akenzanga lutho olungekho emthethweni. Watshela inkantolo ukuthi akulona iqiniso ukuthi ngu-Adv Downer owanika uNkz Maughan amaphepha asenkantolo, wathi wanikwa ngu-Adv Andrew Breitenbach emuva kokuba wayewacelile.


Waqhuba wathi kwakhona lapho, u-Adv Breitenbach wayengenzi okuphambene nomthetho ngoba kwakungamaphepha ayesesenkantolo, okuwukuthi ayengeyona imfihlo. Wanxusa inkantolo ukuba imchithe uMnu Zuma futhi avinjelwe ukuphinda azame ukushushisa ngokuzimela uMnu Downer. Ummeli kaNkz Maughan watshela inkantolo ukuthi kayikho incwadi ebizwa phecelezi ngenolle procequi, eyakhishwa yiNational Prosecuting Authority (NPA), egunyaza uMnu Zuma ukuba ashushise uNkz Maughan ngokuzimela. Naye wasola uMnu Zuma ngokulusebenzisa budedengu lolu hlelo lokushushisa ngokuzimela. Waqhuba watshele inkantolo ukuthi uMnu Zuma ufuna ukushushisa uNkz Maughan ngenxa yokuthi akamfuni, umbuka njengomuntu ocwasa ngokwebala. nokuhlasela abezindaba.IJacob G. Zuma Foundation isibize ngento exakayo lesi sinqumo senkantolo, yathi uMnu Zuma uzosiphikisa ngokusedlulisela phambili.

Previous articleBabonga ukwesekwakweNgoma kaZwelonke
Next articleKubulawe inyanga ‘ebicupha’ inqunu