Ucwaningo luveza ingebhe ebantwini ngenxa yodlame

  179

  BHEKI NDLOVANA

  ABANTU banomuzwa wokuthi izindleko eziphezulu zokuphila zibhebhethekisa udlame emphakathini, kanti abanye bakhala ngokuthi bazizwa bengaphephile emiphakathini abahlala kuyo. Lokhu kuvele kwinhlolovo yodlame yango-2023, eyethulwa yiRCS ngokubambisana neBNP Paribas neWhitaker Peace and Development Initiative (WPDI). Inhloso yayo wukuthola nokuqonda ukuthi udlame lunamthelela muni emiphakathini nasemabhizinisini. Ngokusho kukaNkk Caitlin Bauristhene oyiManaging Partner eKLA Market Research, le nhlolovo yenziwe ezindaweni ezithathwa njengezinezinga eliphezulu lodlame ezifundazweni ezintathu; okuyiKwaZulu-Natal, iGauteng neWestern Cape. 

  Umthelela wodlame emphakathini

  UNkk Siphathisiwe Dhlamini oyi-conflict resolution & peace building expert eWPDI, ubike ukuthi u-83% wabantu unomuzwa wokuthi izinga eliphezulu lezindleko zokuphila yilona elenyuse udlame emphakathini. Ezinhlotsheni zodlame, kutholakale ukuthi izinga lokusatshiswa kwabantu ngokuphucwa imali noma ezinye izimpahla, lenyukile lafinyelela ku-53% uma kuqhathaniswa nangonyaka odlule lapho laliku-52%.  U-85% wabantu unomuzwa wokuthi izinga lodlame lenyuke ngesikhathi sikagqamcishi (load shedding). U-77% obambe iqhaza kule nhlolovo, ubike ukuthi uzizwa ungaphephile emiphakathini ohlala kuyona.  

  Ezintweni eziwumthelela wodlame ebantwini, kubalwa ukulahlekelwa wumsebenzi, wukungafiki ngesikhathi emsebenzini noma esikoleni, wukulova emsebenzini noma esikoleni nokuphazamiseka ngokwengqondo. Nokho uma kuqhathaniswa nangonyaka odlule, umthelela wodlame kuzona zonke lezi zinto kubikwa ukuthi wehlile. 

  Okunye okutholakele, wukuthi lenyuke ngo-3% izinga labantu abaqinise ezokuphepha emizini yabo kulo nyaka uma kuqhathaniswa nanyakenye. Isibalo sezingane ezihlaliswa nezihlobo ukuze ziphephe, nalo lenyukile ngo-5% uma kuqhathaniswa nangonyaka odlule. Isibalo sabantu abakhokhela izigelekeqe ukuze bavikeleke, kubikwa ukuthi lenyuke ngo-2% uma kuqhathaniswa nangonyaka odlule.  

  Umthelela wodlame emabhizinisini

  Ohlangothini lwezinkampani, uNkk Sandi Richardson oyi-human resources executive eRCS uthi ocwaningweni lwabo, izinkampani zibike izinga eliphezulu lokulova kwezisebenzi ngo-2023. Kutholakale nokuthi senyukile isibalo sezisebenzi eziba khona emsebenzini kodwa zingasebenzi ngendlela efanele ngenxa yokuphazamiseka komqondo noma komzimba, okungadalwa wudlame. 

  bhekin@ilanganews.co.za

  Previous articleKubulawe inkosikazi kasomatekisi osanda kusocongwa
  Next articleKukhuzwa abasebenzisa ekashukela ukwehlisa isisindo