Udalula izinhlelo zakhe ngendlunkulu kaZulu

295

UMntwana u-Africa uqinisekiswe njengomkhulumeli weSilo

UMNTWANA u-Africa Zulu elumana indlebe neSilo uMisuzulu kaZwelithini.

JOHN HLONGWA
KUPHELILE ukugagela ngesikhundla sokhulumela iSilo uMisuzulu kaZwelithini njengoba iNdlulamithi kaZulu seyiqoke ngokusemthethweni uMntwana u-Africa kaMxhegu njengenhloko yezokuxhumana. ILANGA liyibonile incwadi eqinisekisa ukuqokwa koMntwana u-Africa, ekhombisa ukuthi yasayinwa ngomhla ka-12 kuNhlangulana (June) walo nyaka. Usihlalo omusha weNgonyama Trust, iNkosi uThanduyise Mzimela yaseMthunzini, uyifakazile le ndaba. Isikhundla sokukhulumela iNdlunkulu kaZulu besiphethwe nguMntwana uThulani ngaphambi kokuba azibeke phansi izintambo. Ekhuluma naleli phephandaba, uMntwana u-Africa (44), uthe umlando uyaziphinda endlini yakwabo njengoba emlandweni kuvela ukuthi noyisemkhulu wakhe wake wasiqhoqhobala lesi sikhundla.


“Impela sekuyimina engengamele zonke izindaba zokuxhumana eNdlunkulu kaZulu nezithinta abafisa ukuhweba nesizwe,” esho. Uma elanda ngalesi sikhundla uthi: “UShingane kaMpande wayezalwa yiNdlovukazi uNdingindi wakwaShobede, endlini yenkosi uMpande. “Laba bangabazali bakababamkhulu wami, owayeqamba amahubo ngaleso sikhathi, aphinde abe ngumkhulumeli wasoSuthu. “Mina ngiphuma kuleyo ndlu okuthiwa isoNkweni. Isifiso sami esikhulu wukubona indlunkulu ithuthuka, ihambisana nesikhathi samanje. “Kumele ibe nohlelo oluqondile lokuthi isebenza kanjani ngoba ubona kukhona abafuna ukuyivukela nje, yingoba kayinalo uhlelo oluqondile. “Ulwazi oluthinta indlunkulu kumele lube lula ukutholakala. Ngifisa iNdlunkulu kaZulu ibe ngunombolo one e-Afrika.


“Njengoba sengiqokiwe ukuba ngengamele namabhizinisi, okuseqhulwini kimi wukwenza isiqiniseko sokuthi ngisondeza abantu abazohlomulisa indlunkulu nesizwe. “Isihlalo sobukhosi yisona esizoshayela inqola yosomabhizinisi abafuna ukuhweba nesizwe.” UMntwana u-Africa useke wasebenza nendodakazi kaMswati III, uSikhanyiso Dlamini, lapho ayengumeluleki wayo omkhulu emnyangweni wakwa Information Communications Technology (ICT) ezweni laseSwazini. Uphinde wasungula umcimbi wobumnandi okwakuhloswe ngawo ukuhlanganisa izizwe, i-Onkweni Royal Cultural Festival, ewawuhambela izindawo ezehlukene zakuleli. Uphinde waba yinxusa leSocial Cohesion eqokwe ngowabe engungqongqoshe wezemidlalo kuzwelonke uMnu Nathi Mthethwa. Uphinde amele amakhosi asemabhizinisini enhlanganweni iDurban Chamber of Commerce.

Previous articleUthobekile olingisa ekaShaka eseyiklume
Next articleUselahlwe nguyise oqothe umndeni