Ufanise uZuma noNkulunkulu

549

NONHLAKANIPHO SHINGA

UJIKIJELE abalandeli bakhe abangamaKristu ‘ngetshe lentaba’ umculi we-kwaito ofanise uMnu Jacob Zuma noNkulunkulu ezinkundleni zokuxhumana, njengoba ethi uma kuwukuthi le nkulumo yakhe kayehli kahle kubona, yindaba yabo leyo. 

UThokozani “L’vovo Derrango” Ndlovu, (osesithombeni) uhluka-nise abalandeli bakhe phakathi kuTwitter ngoMgqibelo, ebiza uMnu Zuma ngoNkulunkulu. Ubhale ekhasini lakhe ukuthi kungenzekani nje uma kungathiwa uMnu Zuma unguNkulunkulu njengoba ebonakala enamandla amaningi kangaka. 

“Indoda eyodwa enamandla amaningi kangaka! Kukhona okushaya amanzi lapha,” kusho yena. Usho lokhu nje, abantu bagcwele emzini kaMnu Zuma, eNkandla ukuyomeseka njengoba elengelwa yijele ngokudelela iNkantolo yoMthethosisekelo egcine iphoqeleka ukumgweba izinyanga eziwu-15. 

Sekuwumlando ukuthi usebu-yele enkantolo wayocela ukuba kubhekwe kabusha udaba lwakhe. Yize abammeli baka-

Msholozi bethole imvume ukuthi bangafaka amaphepha okuba sibhekwe kabusha lesi sigwebo, abalandeli bakhe baqhubekile nokuthutheleka eNkandla, bethi bayomvikela futhi bayomeseka. 

Ethintwa yiLANGA, uthe yena akholelwa kukhona akusho ukuthi nabalandeli bakhe kumele bakholelwe kukho ngoba uvumelekile ukukhuluma ngendlela ayithandayo. 

“Angithi sikhululekile ukuthi singacabanga futhi sikhulume ngokukhululeka. Nami yindlela engibona ngayo ngoba uma ngibuka uMsholozi, ngibona amandla angaka abekwe kuye nguMdali nabantu bakubo. 

“Ungomunye wabantu aba-mbalwa abazalwa namandla athile. Lokhu ukubona ngokuthi noma engaseyena umengameli, kodwa kusenabantu abakhole-lwa kakhulu kuyena. Abaningi bethu kabalandeli uMsholozi, silandela amandla angaka abe-kwe kuyena,” kusho uL’vovo. 

Uthi uma le nkulumo yakhe ingeke yehle kahle kubalandeli bakhe abangamaKristu, ngokwabo lokho, yena akasho ukuthi mabashintshe abakholelwa ku-khona. Abalandeli bakhe bakho-mbise ukuhlukana phakathi. 

Abanye bathe kwayena usebonakala sengathi “ugula ngekha-nda” uma esecabanga ngalolu hlobo. Abanye bathe uphupha emini. 

U-@malulekevr uthe: “Kuyoba wusuku engiyoyeka ngalo ukukholelwa kuNkulunkulu lolo.”

U-@blfYethu uthe: “Nami ngiyamthanda impela uMsholozi, kodwa lokho sekudlulele kakhulu.”

U-@mandlakhespikithi uthe: “Eyoku-thi angaba nguNkulunkulu kangazi, kodwa yena akumele aboshwe.”

U-@Cinisa Ubuntu uthe: “Hhayi unamandla kakhulu lo muntu, uzwe uwezwe ngisho umbuka kumabonakude nje amandla anawo.”

U-@FortunateSibanyoni uthe: “Imaphi la mandla angaka okhuluma ngawo?”

U-@kABZAWILLIAMS uthe: “L’vovo sengathi ubhema kakhulu manje.”

U-@SunofAfrika uthe: “Yona le ndoda inawo amandla angaqo-ndakali ukuthi iwathathaphi. Ngake ngaba nethuba lokuyibi-ngelela nje ngelinye ilanga, kwaba khona into engiyizwa ihambahamba emzimbeni wami wonke. Indlela amamatheka ngayo, ivele ikubulale.”

U@BrightestSilver uthe: “Ngi-cabanga ukuthi ungomunye walabo fakazi ababili okukhulunywa ngabo eBhayibhelini okuthiwa bazofika ngaphambi kokuba kubuye uJesu.”

U-@Ynitram8701 uthe: “Aku-kho mandla nje kuZuma, inkani kuphela anayo.”

U-@MauriceMaluks uthe: “Aku-kho mandla lana ngaphandle nje kobugwala. Uthe akakusabi ukuyovalelwa ejele.” 

Previous articleBafudukela kuleli abaseSwazini
Next articleUZuma uthi akayi ezikhindini