Ufisa ukulingisa indawo ye-lesbian owoMuvhango

941
UMaumela Mahuwa odlala indawo kaSusan uthi ayethandana naye wamphoxa

AYANDA BUTHELEZI

AMAZWI akhulunywa nguDuma kaNdlovu, ongumqondisi womdlalo kamabonakude owuchungechunge, iMuvhango, kuMaumela Mahuwa (40) ongumlingisi oqavile kulo mdlalo, olingisa ekaSusan Mukwevho, namanje asankeneza ezindlebeni zakhe (uSusan).

“Wathi ngingowesifazane wase-Afrika omuhle ngendlela emangalisayo.” UMaumela uthi zimbili izinto akhule enesiqiniseko ngazo ngempilo yakhe; ngukuthi akamuhle nokuthi uma ekhula ufisa ukuba ngumculi alandele ezinyathelweni zomculi we-gospel uRebecca Malope. 

“Ngo-2002 ngaba yingxenye yenhlolo khono yomdlalo iLion King, eLimpopo, ngingunombolo 2 057 elayinini kodwa ngenxa yokuthi nganginephupho lokuba sebukhazikhazini bamalambu amadolobha amakhulu, ngabekezela, ngebhadi ngangaphumelela. Ngaleso sikhathi ngangineminyaka engu-21 vo.” 

Uthi elinye lamajaji kulowo mncintiswano kwangunguDuma ka-Ndlovu ongumsunguli nomqondisi weMuvhango, (uMaumela) asebe yingxenye yawo iminyaka engu-18. 

“Nakuba ngingaphumelelanga wangiyalela ukuba ngithathe izinombolo zakhe ngimthinte uma sengine-thuba. Ngamangala ukuthi kungani efuna ngimthinte bebe benganginikezanga ithuba ngaleso sikhathi engangizitshela ukuthi lizofezeka iphupho lami.” Akazisoli ngokulalela umyalelo kaDuma owabe esemumema ukuba aqoqe imithwalo yakhe alibangise kwaNdonga ziyaduma, eGoli. 

“Ngaleso sikhathi ngangineminyaka engu-21 ngifulathela iVenda ngilibhekise eGoli. Nganginovalo futhi ngingazi nokuthi iphambili lingiphatheleni.” 

ESESEGOLI OKOKUQALA

Uma umlalele ekhuluma uMaumela ungaphika ukuthi nguyena lo olingisa eyenkosikazi yenkosi ethule enesizotha. Unomsindo, uyazikhulumela futhi abuye afake namahlaya. Ukhumbula usuku lokuqala efika eGoli beseMarket Theatre. 

“Ngeke ngilukhohlwe lolo suku. Ngangilokhu ngiwubambe njalo ongezansi ngibona ububhanyabhanya bukagesi, ngibona bukhoma nosaziwayo engangingazitsheli ukuthi ngiyoke ngihlangane nabo. Kungaleso sikhathi lapho uDuma angazisa khona ngezinhlelo angilethele zona eGoli, okungezokuba ngingene endimeni yezokulingisa,” kusho uMaumela.

Uthi ukuba kwakungesihe sikaDuma owamvulela leli thuba ngabe mhlawumbe kumanje ungowesifazane wasemakhaya onezingane ezingu-7. 

“Lapho kanginayo ngisho eyodwa,” kusho yena ephela yinsini. Uchaza uDuma njengengelosi namanje angakabi nawo amazwi okuyibonga ikakhulukazi ngamazwi awakhuluma kuyena encoma ubuhle bakhe. 

“Wathi ngingowesifazane wase-Afrika omuhle. Ngeke ngiwakhohlwe lawo magama ngoba angenza ngazibona ngamukelekile futhi kwaba yingaleso sikhathi engazizwa nginesibindi sokumelana nanoma yimaphi amagama ayeshiwo kimi. Ngikhule kuthiwa ngimubi futhi ngase ngikwamukele lokho.”

UMaumela uthi nakuba wayesenalo ihawu elingamazwi akhulunywa kuyena nguDuma kodwa kwaba nzima ukububona lobo buhle ngoba ngisho ngesikhathi eqala ukusebe-nza kuMuvhango, wazibona ehluke kakhulu kozakwabo kusuka endleleni ababegqoka futhi bekhuluma ngayo. 

Uthi wazibona engangeni khaxa, okwamenza waba nengcindezi kangangoba wadweba umugqa ukuthi iGoli kalimfanele.

KWAKUMELE NGIDWEBE UMUGQA

Uthi kwamthatha isikhathi ukuba abe nengxoxo egxilile ngobuyena, abuye azikhumbuze ukuthi uzele ini eGoli. 

“Ngazikhumbuza kaningi ukuthi ubumsulwa bami yibona obungi-beke lapha futhi kumele ngiqhakambise bona.” Lobo bumsu-lwa uthi yibona abuphila uma esesikhumulile isigqoko sokuba nguSusan yize ekhala esifanayo nesabanye ozakwabo kule ndima, okungukwehluleka kwabalandeli ukwehlukanisa phakathi komsebenzi nempilo yangempela yomuntu uma kuziwa kweyokulingisa. 

Uma esekhaya uthi ungumfundisi, umculi noma uba matasa efundisa ngezobuciko nokulingisa. Uthi iphupho lakhe wukulingisa indawo ehlukile kunalena esesimazi ngayo iminyaka ebalelwa ku-18, kangangoba uma kukhulunywa ngoSusan abaningi bacabanga owesifazane okhuluma isiVenda esijulile, omsulwa emoyeni ngisho nangendlela aziphatha naphatha ngayo abantu. 

Uthi nakuba kuliphupho kodwa kungaba wumqansana ukuba abantu baphinde bamejwayele esengomunye umuntu.  

“Ngiyafisa ngelinye ilanga ukuzibona ngidlala 

eye-lesbian noma umbulali ononya,” esho ehleka. 

Nakuba ekhule evele ekhunjuzwa ngendlela abukeka ngayo uthe ama-zwi amlimaza kakhulu ngashiwo ngowesilisa ayenobudlelwano naye owayemtshela ukuthi uyisidudla futhi mubi. 

Nakuba engathandanga ukugxila kulokho kakhulu, ukucacisile ukuthi yiwona amazwi amlimaza ka-khulu kodwa okuma-nje sewaphola kuwona. 

Akathandanga ukwenaba kabanzi ngezo-budlelwano.