Ufuna kungenelele umthethokucwila u-R160 000 eyothwala

677

Uthi ngenxa yenhlupheko wadayisa umuzi wakubo ukuze ezothola isigubhu somcebo

UMNU Thulani Nzuza okhala ngakubiza ngokuqolwa yizinyanga ezamthengisa izigubhu zokuthwalela umcebo ezingasebenzi. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

JOHN HLONGWA

SIKHALA nezinyoni isangoma saseMatshansundu, eMelmoth, esidayise umuzi wakubo KwaMakhutha ngo- R160 000 ngoba sifuna ukuyothenga izigubhu zokuthwalela umcebo. UMnu Thulani Nzuza (41), ukhala ngokuqolwa yizinyanga ezimbili uMnu Sanda Ngunezi noMnu Sibonelo “Bhodlumlilo” Gwala isamba semali ewu-R160 000 ayithole ngokudayisa umuzi wakubo. Ngokuthola kweLANGA Lempelasonto uMnu Nzuza ubethenga izigubhu zokuthwala kulezi zinyanga, okugcine ngokuthi zingamniki izigubhu yize eseyikhokhe yonke imali eziyifunile. Kumanje uMnu Nzuza uyehla uyenyuka, ufuna izeluleko zomthetho njengoba ethi akazi nokuthi uzothini emndenini wakhe njengoba ethathe imali yawo, wayothwala ngayo engawazisile.


ILANGA Lempelasonto liwabonile amaphepha awubufakazi bokuthi uMnu Nzuza uyikhokhile le mali ebhange enemininingwane ebhalwe uS.V. Gwala, ngoLwezi (November) 2018. Kuvela ukuthi ikhokhwe izikhawu ezimbili ngosuku olulodwa. Engxoxweni abe nayo naleli phephandaba uMnu Nzuza ubebonakala ukuthi udidekile, ubekhuluma abuye athethise abehamba nabo. Uthi uqale ukubona ngemuva kweminyaka emibili esikhokhelile lesi sigubhu ukuthi akazukusithola. “Bengisebenzisana noMnu Sanda Ngunezi, obengisiza ngentelezi yokuchela imimoya emibi egcekeni nesigubhu senhlanhla esincane. Kuthe uma sengifuna esikhulu sokuceba wathi akakwazi ukusenza, wangidlulisela kuzakwabo uBhodlumlilo. Bangithembise izulu nomhlaba, bethi konke engikufisayo ngizokuthola,” esho.


UMnu Nzuza uthi uyakuqalekisa ukuhlupheka, njengoba kuyikona okugcine kumenza adayise umuzi wakubo, ngoba efuna ukuthenga isigubhu enethemba lokuthi sizomenza acebe. “Bese ngihlupheke kakhulu,kungahlangani lutho, ngase ngizinikela ekutheni ngidayise umuzi wasekhaya ngethemba lokuthi ngizothenga isigubhu bese ngiceba. “UMnu Ngunezi ubeveleeyinyanga yami engiyisebenzisayo, ungihlelele umhlangano noBhodlumlilo, kulowo mhlangano kwakuhlelwa indaba yalezi sigubhu engangisidinga, kwavunyelwana ngokuthi imali ngizoyikhokha kanjani. “Ngemuva kokuba ngikhokhile, ngilinde kwaze kwaphela iminyaka emibili bengasanginiki lezi sigubhu, sengisibasele ngaze ngayeka. Sengifisa ukuthola izeluleko zomthetho ukuze kubuye imali yami, ngoba ngihluphekile manje imali yami icwilile.


Nginezingane eziwu-5 okumele ngizondle nomndeni uyangibuza ukuthi kanti kwenzekani ngemali,” kubalisa uMnu Nzuza. Kube yinkombankombane omunye ekhomba omunye esweni phakathi kwezinyanga ngesikhathi ILANGA Lempelasonto lixoxa nazo lifuna ukuthola kabanzi ngodaba lwemali kaMnu Nzuza. UMnu Ngunezi uthe yena akangeni ndawo. “Mina kangihlangene nalolu daba, uMnu Nzuza ngamchazela ukuthi angikwazi ukwenza isigubhu esikhulu, ngamyalela uBhodlumlilo. Ngokwazi kwami basebenzisana kahle ngoba le nto eyango-2018, kungani esezokhala manje? Mina kayikho imali eyake yafakwa kimina, wakhokhela uBhodlumlilo,” esho. UBhodlumlilo uphawule kanje ebuzwa ngalolu daba: “Mina angimazi uNzuza, ngambona kanye ngesikhathi sihlanganiswe uMnu Ngunezi. Uyikhasimende likaMnu Ngunezi. Nokumbona kwami ngalelo langa yingoba ngangibasiza ngemoto.


“Okwavela wukuthi ngesikhathi sekumele bakhokhelane, uMnu Ngunezi wayengenayo i-akhawunti yaseCapitec, ngase ngimsiza ngayo. Imali yangena impela, ngathatha eyami yemoto, ngase nginika uSanda ikhadi lami ukuze aqhubeke alibenzisele imali yakhe eyayiyinkokhelo. Ubufakazi balokho wukuthi uSanda kwathi uma kungena le mali wahamba wayothenga imoto,” kuphetha uBhodlumlilo.

Previous articleIyaqhubeka nokuvela eyokuxhumana kwabamangalelwa
Next articleKuvuke iminjunju yokushonelwa konqobise iBanyana Banyana