UFUNA UBULUNGISWAOWAFELWA YINDODANA’EYASHAYWA YISIKEBHE

313

PHUMLANI GAMA
USOLA izinhlaka zezomthetho ngokuhudula izinyawo odabeni lokushushiswa kwamalungu enhlangano elwisana nobugebengu bokuntshontshwa kwemfuyo emphakathini iSikebhe, kulandela isigameko sokugasela kwamalungu aso emzini wakhe, kwathunjwa indodana yakhe maqede yashaywa, kwathi emuva kwezinsuku ezine, yadlula emhlabeni seyisesibhedlela. UMnu Martin Langa waseNdlangubo, eShowe, ungusingababa (step father) kamufi uPhathisizwe Ngcobo, okuvela ukuthi washaywa nabangani bakhe abane ngoba beyamaniswa nezinsolo zokuntshontsha izimbuzi zeNkosi uHlanganani Biyela, eyahlaselwa yadutshulwa ngabantu abangaziwa isesigodlweni sayo ngo 2021.


ULanga uthi usehambe kwaze kwaguga isicathulo ezama ukuthola isixazululo ngodaba lokushona kwendodana yakhe ngoba kabukho ubufakazi bokuthi yayithinteka esigamekweni sokuntshontshwa kwezimbuzi zasebukhosini. “Ukushaywa kwendodana yami kuthinta abaholi bendawo ngoba bakwazi ukubiza umhlangano wokudingida lolu daba, okuyilapho okwaphunywa khona nesinqumo sokuba kuhlaselwe lapha ekhaya, maqede kwathunjwa indodana yami yashaywa kwaze kwaba iphuthunyiswa esibhedlela emuva kwalokho yashona. “Ngiyawusola uhulumeni ngokuhlangana nezigilamkhuba zeSikebhe ngoba yiwona okufanele ushushise laba abafika lapha ekhaya abathumba indodana yami, bayibuyisa ikhungwe ngentambo.


“Ngikhathazekile ngoba uhulumeni yiwona ohlala usitshela ukuthi akekho umuntu okufanele ashaywe,kunalokho kufanele athathwe ahanjiswe kwabomthetho uma esolwa ngokuthinteka ebugebengwini. Mina engikwaziyo wukuthi indodana yami ngayikhulisa kahle, ngendlela eqondile, futhi kangikwazi ukuthi bona babekuthathaphi ukuthi iyisela lemfuyo,” kusho uLanga. ILANGA lixhumane noMnu Zakhele Mncube oyisekela likasihlalo wale nhlangano kuzwelonke, othe kuzojutshwa ithimba elizohambela kuleya ndawo ukuyophenya kabanzi ngalezi zinsolo. Uthe esikhathini esiningi basebenzisa isintu uma bekhuluma nabantu abasuke besolwa emacaleni athile.


“Thina umuntu siyambiza asondele, sikhulume naye. Uma engafuni ukufika lapho ebizelwe khona, kuba nendlela ethile esetshenziswayo yokumfuna. “Ngisola ukuthi umuntu okhuluma lolu daba ukwenza lokhu ngobaefuna ukuhlambalaza igama lenhlangano. “Lapha sinendlela yethu yokuphorofetha, sithandazele abantu ukuze kuphume idimoni lokuganga nokuthatha izinto zabanye abantu ngendlela engalungile. “Okubuhlungu wukuthi esikhathini esiningi abanye abantu bayaye bafihle ukungcola nokukhohlakala abanakho ngoba bethembe ukuthi bazobuye bazokhala ezinhlakeni ezifana nawo amaphephandaba. “Muva nje endaweni yaseMsinga kwathiwa sihlukumeza umuntu ngoba ekhubazekile futhi ehamba ngesihlalo esinamasondo.


“Lo muntu kwakutholakale ukuthi uthenga abuye athengise izinkomo ezintshontshiwe. Izinkomo zalahleka ziyishumi emuva kwalokho kwatholakala eyodwa yazo kuyena. “Emuva kwalokho kwathiwa siyahlukumeza kanti simyekisa ukuganga. Nakulolu daba sikholwa wukuthi umuntu olukhulumayo unezinhloso ezithile zokuhlambalaza igama lenhlangano,” kusho uMncube. Leli phephandaba lizame kaningi ukuthola ukuphawula kwamaphoyisa kodwa langaphumelela. Kayiphendulwanga imibuzo ethunyelelwe uCol Robert Netshiunda, nocingo lwakhe ubengaluphenduli.

Previous articleBashaqekile ngenkosiekhothame emuvakokushayeka phansi
Next articleBaqhamuka nokwehlukilekwiNgoma kaZwelonke