Ugeqe amagula uShengeemhlanganweni wabaNtwana

904

Uthi kudingeka umuntu ozokuba ngumgoqo, avimbele ukufunwa komhlaba wethu

BHEKI NDLOVANA
noJOHN HLONGWA ABEPHUME ngobuningi amalungu aseNdlunkulu, ukuthamela umhlangano obubizwe nguNdunankulu weSilo nesizwe samaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, obusesi Shayamthetho esidala oNdini, izolo ngoLwesihlanu. Kulo mhlangano uMntwana waKwaPhindangene ubethulela abaNtwana baseNdlunkulu umbiko ngokwenzeke emhlanganweni wamakhosi obungesonto eledlule, ehholo iMbizo, eMpangeni. Ngokusho kukaMntwana waKwaPhindangene, iSilo uMisuzulu kaZwelithini siwubusisile lo mhlangano wayizolo wabaNtwana. Uthi simshayele ucingo ngoLwesine, sadlulisa isibusiso saso salo mhlangano.


Emalungwini aqavile aseNdlunkulu abekhona kulo mhlangano, yiNdlovukazi uKaGwabini (uMayvis), uNdlunkulu uMaNtombela (uThoko), uMntwana uPhilemon waKwaFihlinqindi, uMntwana uThulani, uMntwana uMthokozisi Ntombela, uMntwana uThami, uMntwana uVanana, kanti bekukhona noMntwana uSimphiwe okhulumela iSilo, nabanye. Ekhuluma kulo mhlangano uNdunankulu kaZulu, uchaze nangezinqumo ezathathwa ngamakhosi eMpangeni, okubandakanya kuzo nokuthi makaqhubeke nokusebenzela isizwe njengo Ndunankulu waso neSilo uma singakaqoki muntu, angayeki njengoba eshilo ukuthi ubesemanqikanqika nokuqhubeka nalo msebenzi ngenxa yezingqinamba ezikhona nokubona umhlaba weNgonyama Trust ulengela eweni lokudliwa wuhulumeni.


“Ngiyethemba boZulu nizibonile izinqumo ezithathwe emhlanganweni wami namakhosi ngoLwesihlanu olwedlule. Amakhosi akuchitha ukubekwa kweNgonyama Trust Board entsha, eyamenyezelwa nguNgqongqoshe weZolimo, eZomhlaba neNtuthuko Yasemakhaya ngeledlule. “Amakhosi aphinde anquma ukuthi mangiqhubeke ngibe nguNdunankulu weNgonyama nombuso waKwaZulu. Lokhu amakhosi akunquma phezu kwezinkinga engangiwabikele zona. “Athi anquma ukuba ngisayine izitatimende ezifungelwe, amaaffidavit, ecaleni iSilo esimangalelwe nguMntwana uMbonisi noMntwana uSimakade,” kusho iNkosi Buthelezi. Ngasekuqaleni kombiko wakhe uMntwana, uncome iqhaza lika-Mnu Jerome Ngwenya alibambe ngesikhathi engusihlalo weNgonyama Trust Board.


Ngokusho kwakhe, uMnu Ngwenya wenze umsebenzi omkhulu ekuvikeleni umhlabaweNgonyama Trust, kusukela eminyakeni eminingi edlule ngesikhathi eqokwa yiSilo esibuzile, uMdlokombana. Uthi kuyacaca ukuthi uMnuuNgwenya ubewenza kahle umsebenzi wakhe ngokulandela konke ngononina. Ube esephawula ngokuqokwa kukasihlalo omusha weNgonyama Trust Board, wathi ngeke kulunge ukuthi kulesi sikhundla kungahlala umuntu ongenawo amagalelo nolwazi kwezomthetho. Uthi kuyiqiniso elisobala ukuthi iNkosi uThanda Mzimela kayinalo ulwazi olupheleleyo ngezinto ezithinta iNgonyama Trust, okuwukuthi lo msebenzi kawungangayo. Ube esenika wonke amalungu aseNdlunkulu abeyingxenye yalo mhlangano incwadi, okubikwa ukuthi yabhalwa yiNkosi uMzimela, izwakalisa eSilweni ukuthi kayikwemukeli ukuqokwa kwayo kulesi sikhundla, yazisholo yona encwadini yathi, “ngizibona ngisemfushane” ekutheni ingaphatha lesi sikhundla.


“Yazisholo yona ngokwayo (iNkosi Mzimela) koNgangezwe Lakhe ukuthi kayikulungele ukwenza lo msebenzi,” kusho uMntwana waKwaPhindangene. Uphinde wachazela abaNtwana baseNdlunkulu ngakho konke osekwenzekile maqondana nendaba yeNgonyama Trust Board, kusukela kuzwakala amahlebezi ezinguquko kuyona nokuqokwa kwebhodi elisha, kuze kufike lapho selimenyezelwa khona ngokusemthethweni. Uqhubekile watshela amalungu aseNdlunkuku ukuthi wasichazela iSilo ukuthi esikhundleni sikasihlalo weNgonyama Trust, kudingeka umuntu onjani. “Ngachaza eSilweni, emhlanganweni wethu womhla ka-14 kuNhlaba (May) ukuthi i-Trust idinga ukuphathwa ngumuntu owuqonda kahle umsuka nesiqalo sayo, umbonotalagu noma iphupho lalokho okufiswa ukuba kwenzeke.


“Kufanele kube ngumuntu oqonda ukuthi yini ehlalise iNgonyama Trust lubhojozi, ngubani okwazi ukumelana nalezo zimo noma lokho kuhlaselwa. “Kudingeka umuntu ozokuba ngumgoqo, avimbele ukufunwa nokuvunwa komhlaba wethu sisale sinkemile. Yingakho ngangikweseka ukuba uMhlonishwa uMnu Ngwenya abe nguSihlalo yonke le minyaka. “UMhlonishwa uMnu Ngwenya usewenze lo msebenzi iminyaka engamashumi amabili. Ngalesi sikhathi ucoshe ulwazi olunzulu olunosizo, olumangalisayo eBhodini naseSilweni. “Unomcebo wokuqonda nobuchwepheshe obungafanele buvele buchilizelwe eceleni mpela mpela,” kulanda uMntwana waKwaPhindangene. Okuningi okuphawulwe nguShenge, yilokho okukhulunywe emhlanganweni wamakhosi wangesonto eledlule. Esiphethweni sombiko wakhe uthe: “Kusemqoka ukuba sikhulume uma sibona ukuthi itshe limi ngothi. Lapho kunengozi umhlaba wethu uzungezwe ngamanqe ezowuhlwitha, kufanele siwuhlabe siwulawule. Siphoqekile ukuba silubeke udaba lwethu ukuze kuzwakale.”

Previous articleUmsakazi ufezekise umshado kwasebethandane iminyaka ewu-23
Next articleUbufakazi obushaqisayokolowashiswa nemoto