Ugxeka uhlelo lwesithembu

1630

THANDI ZONDI

U-AYANDA Borotho uthi kunezinto zesintu ezenza abesifazane baxabane, babe yizitha.
ISITHOMBE: INSTAGRAM

UMLINGISI weSibaya u-Ayanda Borotho uhlaba eyesithembu samanga athi sigcina siqhatha abesifazane. Lesi silomo esingumlingisi besiphefumula ngohlelo lwakamuva lwesithembu olutshengiswa kuMzansi Magic olubizwa ngoMnakwethu, olwethulwa nguMusa Mseleku naye onesithembu futhi ozakhele udumo ngolwakhe uhlelo olubizwa ngokuthi uThando neS’thembu, obelusakazwa kuwona uMzansi Magic.
Uthi uqaphelile ukuthi kuningi abantu abangakwazi ngesintu nangaso isithembu. “Lesi sithembu esisibonayo singamanga. Umuntu wesilisa oneqiniso uzokutshela ukuthi lesi sithembu esigqugquzelwa kuMnakwethu singamanga. Isithembu ngokwazi kwami sasingadalelwe owesilisa, sasidalelwe umndeni,” esho. Uthi isithembu samanje sesihamba nezinkanuko nomjolo, abesilisa basuke behalela abesifazane, bese beyaphinga.
“Asingabi namanga ngombhedo. Musani ukufundisa izingane nesizwe umbhedo. Sesithule kakhulu nitanasa emakhanda ethu. Masilungise isizwe! Uma umam’khulu ebona ukuthi kunesidingo angeke akwazi ukusifeza, ubecela ukuthola enye inkosikazi ozomfezela zona. Lesi sithembu samanje kasikho.
Isithembu siyisipho, akusona esikanoma ngubani. Nifike nizijolele bese nithi yisithembu, akusona isithembu leso, phumelani obala,” esho.
Uthi inkinga yakhe enkulu kulolu hlelo wukukhululeka kowesifazane ekuzwiseni omunye owesifazane ubuhlungu, azishaye isifuba ngokungena esigodlweni somunye wesifazane, nokuthi ungcono, uyayazi into ayenzayo futhi uyathandwa. Uthi abesifazane kumele bazazi ukuthi bangobani, nendima abayidlalayo ekunikeni abesilisa amandla (patriarchy).
“Yazi indima yakho oyidlalayo ekunikeni abesilisa amandla.
Asingayenzi le nto bese sizishaya izifuba, siphinde sikhale futhi sithi amadoda asenze lokhuya,” kusho u-Ayanda.
USolwazi uVVO Mkhize weMsamo Institute, uthi indaba yesithembu kumuntu wesilisa beyiqala ekuqonyweni kwensizwa. Insizwa ibiba nezintombi ngisho kungabe ziyishumi, uma insizwa isiqonyiwe beyibonakala ngocu emqaleni.
“Intombi ebiqoma ngemuva kwaleyo yokuqala beyisuke yazi ukuthi kukhona enye ngoba ibona ngocu emqaleni. Uma isifuna ukuganwa iqala ngalentombi yokuqala ngoba ibingeke ithathe le yesibili eyokuqala ingathathiwe. Ngaleyo ndlela bewungabi khona umsindo,” kuqhuba uSolwazi.
Uthi enye indlela yokwenza bekuba wukuthi unkosikazi ubekwazi ukuba ashelele indoda yakhe. Kwesinye isikhathi kunkosikazi kwakufika izalukazi ngephupho zimtshele unkosikazi ukuthi makashelele indoda yakhe.
Kokunye bafike kuyona indoda uqobo, bayitshele ukuthi kumele ithathe inkosikazi yomfowabo (ongasekho). Uma kwenzeke lokhu, bekumele ihambe iyobikela
umndeni. Uphinde akhale ngesithembu nothando lwanamuhla athi sekungolwemali nomuthi.
“Uthando alusekho sekuyimali nomuthi phambili. Uthola ukuthi indoda ithatha isithembu ngenxa yemali nokugcina sekuyinto ehlukumeza lo okhona. Bese kuba nzima ukuba aphume ngenxa yokuthi khona imali. Kwesinye isikhathi indoda intshontshane nowesifazane bese esebenzisa umuthi ukuze athandwe kakhulu,” kuchaza uVVO.

Previous articleUmdlali utakule umqeqeshi weChiefs
Next articleUhlasele wagwaza umndeni wentombi