Uhambo lukaMfu Zondi noShenge

  985

  BHEKI NDLOVANA

  ULANGA ngohambo lwakhe lweminyaka neNkosi Mangosuthu Buthelezi – uMntwana waKwaPhindangene – uMfu Musa Zondi owake waba ngunobhala-jikelele 

  weIFP, eyasungulwa nguShenge ngo-1975. 

  Ubudlelwano bukaMfu Zondi noMntwana waKwaPhindangene, busukela ngesikhathi kusungulwa i-IFP. UMfu Zondi wayesemncane ngaleso sikhathi.  

  Engxoxweni ekhethekile abe nayo neLANGA oNdini, uMfu Zondi – oyilungu lebhodi yePrince Mangosuthu Buthelezi Foundation futhi oyikhulumelayo – uthe uhambo lwakhe noMntwana waKwaPhi-ndangene lwaqala emuva kokujoyina i-IFP ngo-1975. 

  Uthi wagcina esengumuntu ohlale eseduze kukaShenge.

  Uveze ukuthi waqala ukusetshenziswa nguShenge esemncane, emthuma emihlanganweni emqoka, ngisho nakwamanye amazwe. 

  Wayengaqondi ukuthi uShenge yindlela ayemqeqesha ngayo

  Ngesinye isikhathi, uthi wayedideka ukuthi kungani uShenge wayenza lokho ngoba yena wayesemncane, engakazazi izinto ezi-ningi. Kwahamba isikhathi wakuqonda ukuthi kwakuyindlela ayemqeqesha ngayo.

  “Ngikhumbula kuzoyiwa ePhalamende laseBritain – ngicabanga ukuthi kwakuwu-1982. UMntwana wathi mangihambe noDkt (Oscar) Dhlomo noDkt (Frank) Mdlalose. Ngangingazi mina ukuthi uMntwana ungiyisaphi, kanti kwakuyiyona ndlela ayengiqeqesha ngayo,” kulanda uMfu Zondi. 

  Miningi imisebenzi emqoka athi wayefakwa kuyo nguMntwana waKwaPhindangene ngaleso sikhathi.

  “Kwakuwu-1979 ngineminyaka ewu-19, ngikhethwa ukuba ngijoyine iCentral Committee yeNkatha. Kuyiwa eLondon ngo-1979, kwakuyimina owayemncane kunabo bonke kulelo thimba leCentral Commitee,” echaza. 

  “Ngaba nenhlanhla yokuthi wangethemba, wangikhombisa izinto eziningi, nami ngilalela ngifuna ukwazi. Nganamathela unomphela ngaze ngaya ephalamende ngo-1994,” esho. 

  “UMntwana waKwaPhindangene ngizothi wasungula iNkatha yeNkululeko yeSizwe ngo-1975. Ngangisesikoleni ngaleso sikhathi,  eSabuyaze Secondary, KwaMaphumulo, ngenza uForm 1 (Grade 8). 

  “NgoMfumfu (October) walowo nyaka, kwafika owayengunobhala-jikelele ngaleso sikhathi, uDkt Sibusiso Bhengu, ezosichazela nabantu baKwaMaphumulo ngeNkatha,” kusho uMfu Zondi.

  Uthi lowo mhlangano wawusenkundleni yezemidlalo yakulesi sikole ayefunda kusona. 

  “Sajoyina-ke kusakhokhwa o-50c uma ungumuntu omusha. Sajoyina ngoMfumfu ka-1975, iqembu lalisungulwe mhla ka-21 kuNdasa (March) (ngawo lowo nyaka). Yayisethulwa ezifundeni (IFP) izindawo ngezindawo. 

  “Kwase kuthi ngonyaka olandelayo (1976), ubaba wangiyisa KwaDlangezwa High School (KwaDlangezwa, eMpangeni),” kusho uMfu Zondi.

  “Ngalowo nyaka-ke, ngiyakhumbula ukuthi uMntwana waKwaPhindangene wathweswa iziqu yiNyuvesi yaKwaZulu. Ngangikhona-ke lapho, sambona eduze ngamehlo. Kwathi-ke ngo-1977, kwaqala ukuthi kube nezinkambi (youth camps) zokuvivisa intsha eyayisijoyinile eNkatheni. 

  “Izinkambi zazenzelwa la eMahlabathini. Ngaqala ukuhamba izinkambi la eMahlabathini ngo-1977, ezazenza isisekelo sokuba kugcine kusungulwe iNkatha Youth Brigade, eyaze yasungulwa ngo-1978”. 

  Babefundiswa imilando ngamazwe ase-Afrika

  Kulezo zinkambi, uMfu Zondi uthi babeqeqeshwa nguSolwazi Otty Nxumalo, nguMnu Mack Omega Shange owayengumholi wamaVulandlela nabanye abaholi. Uthi babefundiswa ukuzakha nokuzenzela, ukuzethemba, ukuziphatha kahle nokuthanda izwe (patriotism). 

  Ngaphezu kwalokho, babefundiswa imilando yamazwe ehlukene ase-Afrika, ikakhulukazi lawo ayesalwela inkululeko, futhi befundiswa nangabaholi bawo.

   Kulawo mazwe ubala iTanzania, iKenya, iZambia neMalawi. Babefundiswa futhi nangabaholi bawo, okunguMnu Julius Nyerere (Tanzania), uMnu Kenneth Kaunda (Zambia) noDkt Hastings “Kamuzu” Banda (Malawi).

  “Kwakufika abantu abehlukene, izinzululwazi, bezosifundisa ngabo bonke laba baholi ukuthi bameleni, kufakwa umoya wokuba sizigqaje njengama-Afrika,” kusho uMnu Zondi. 

  Uthi ngesikhathi bekulezi zinkambi, uShenge wayebuye azibambele mathupha, ebafundisa ngalaba baholi ngoba yena wayexhumana nabo futhi ebazi kangcono. 

  “Ngo-1977 kwasungulwa umbutho wabesifazane (Inkatha Womens’ Brigade), kwakhethwa uNkk Ella Nxasana waba ngusihlalo kazwelonke. Ngo-1978 kwasungulwa umbutho 

  wentsha (Inkatha Youth Brigade), kwakhethwa uMnu Musa Mkhize waba ngusihlalo kazwelonke,” esho.  

  Uthi iziko lokuqala le-IFPYB lethulwa KwaDlangezwa High School, lapho ayefunda khona. 

  “Isizathu sokuba iziko lokuqala ngqa lethulwe KwaDlangezwa, yingoba usihlalo uMkhize naye wayefunda khona,” esho. 

  Uthi yena eqala ukungena ebuholini bezinhlaka ze-IFP, waqala ngokuba ngusihlalo waleli ziko elaliKwaDlangezwa.

  “Kwathi uma sekuhamba uMusa Mkhize eseyofunda eNyuvesi yaseZululand, kwakhethwa uThabo Mdlalose (indodana kaDkt Frank Mdlalose), isiba ngusihlalo weYouth Brigade KwaDlangezwa. Kuthe uma ehamba naye uThabo eseya eNyuvesi yaseZululand, kwase kukhethwa mina ngaba ngusihlalo waleli ziko. 

  Uthi ngo-1984, waba ngusihlalo we-IFPYB kuzwelonke, kwaze kwaba wu-1997, ngesikhathi esengena ephalamende.   

  “Kuhulumeni waKwaZulu, kusukela ngo-1981, ngasebenza emnyangweni (chief ministry) wakhe uMntwana, ngiyi-divisional head yezindaba zentsha. Kwakukhona uphiko (kulo mnyango) olwalubizwa ngehhovisi lentsha, kuthiwa yiBureau of Community Development and Youth Affairs, ,” kuchaza uMfu Zondi. 

  Wayeqhubeka njalo ehla enyuka ethunywa nguMntwana waKwaPhindangene

  Uthi inkambi yaseMandleni (oNdini), yakhiwa ngaphansi kwesandla sakhe, ehla enyuka, ethunywa nguMntwana waKwa-Phindangne. 

     Uveze ukuthi nenkambi yaseMatigulu, eyagcina ivalwe ngamaphoyisa, yakhiwa ngaphansi kwesandla sakhe. 

  Ngo-1984 wabe eseyosebenzela inkampani iKhulani Holdingsm eyayisungulwe nguMntwana waKwaPhindangene, ehlangene neNational African Federated Chamber of Commerce and Industry (NAFCOC) neNyanda Chamber of Commerce. Uthi wasebenza kuyona (Khulani Holdings) eyi-company secretary, kwaze kwaba wu-1990. 

  UMntwana ubengumuntu obenolaka, kodwa futhi enothando oluningi, enesineke  

  “Mhlawumbe into ebimenza abe nolaka wukuthi ubenamalimi. Njengoba kuthiwa nje ‘yiMbabazana emahaqa’ wulaka lukaMntwana,” esho. 

  Eminyakeni eyedlule uMfu Zondi wanquma ukuphuma kwipolitiki, wagxila emsebenzini wakhe wezenkolo. 

  Ukuhosha kwakhe izinyawo kungesikhathi kuqubuka isiphithiphithi sokubangwa kwezikhundla kwi-IFP, kusekhona noNkk Zanele Magwaza-Msibi (ongasekho emhlabeni), naye owagcina ehlubukile kwi-IFP wasungula iNational Freedom Party (NFP). 

  Uthi ukuphuma kwakhe kwipolitiki kwakungasho ukuthi wayengaselona ilungu le-IFP. Nakuba waphoxeka uMntwana waKwaPhindangene ngesinqumo sakhe sokuhlehla eqenjini, kodwa baqhubeka bexhumana kwaze kwafika isikhathi sokukhothama kwakhe uShenge. 

  Ukuzwa ngokukhothama kukaShenge 

  Utshele leli phephandaba ukuthi indaba yokukhothama kukaShenge wayizwa edlula oThongathi esuka eThekwini, ebheke emhlanganweni webandla khona oNdini.   

  Uthi wabeka inkosikazi yakhe esontweni, waphuthuma KwaPhindangene. Wafika lapho wenza umthandazo wokuba kukhishwe uShenge ayiswe emakhazeni.  

  Ukulondoloza umlando kaMntwana 

  UMfu Zondi uthi beyiPrince Mangosuthu Buthelezi Foundation, bazoqhubeka basebenzele ukulondoloza yonke imisebenzi kaShenge ethinta imikhakha ehlukene; okungowezemfundo, owezemvelo, owamasiko, owepolitiki nokunye.   

  Previous articleUbonga akaphezi onikwe owokufihla uShenge
  Next articleIngqophamlando kutshalwa uShenge