Uhlelo ngempilo yabafelokazi bosaziwayo

279

NONHLAKANIPHO SHINGA

LUZOKHONJISWA ku-Showmax, uhlelo olukhuluma ngabesifazane abashonelwe ngabayeni babo abebesemkhakheni wezikaqedisizungu i-Widows Unvailed.

Lolu hlelo oluzoqala ukukhonjiswa ngomhlaka 12 kuNhlolanja (February), luzolandela impilo yabesifazane abahlanu abebeshade nabakulo mkhakha, ukudlula kwabo emhlabeni okushiye abaningi bekhala. Uhlelo lolu kaluzokubheka nje ukuthi basale bephila kanjani ngemuva kokushona kwabakhwenyana babo, luzophinde lugxile kakhulu ezingqinambeni ababhekene nazo sebeshonelwe. ULerato Singadi owayeshade nomculi we-Hip Hop, uHHP, kuzokhumbulaka ukuthi ngisho emngcwabeni womyeni wakhe, wayefana nesivakashi njengoba umndeni ka-HHP wawumlwisa, uthi akasiye unkosikazi, bebengashadile.

UHHP udlule emhlabeni eseke waya kaLerato eyolobola, kanti nomshado wesintu bawenza kodwa umndeni wakhe wase uphika ulala ngomhlane, uthi akanalo ilungulo emafeni akhe ngoba bebengasathandani futhi babengakaze bashade. Umndeni wakubo kamyeni wakhe waze wamkhipha ngisho endlini ababehlala kuyona, okwaphoqa le ntokazi ukuthi ize ibafake ezinkantolo abasemzini wayo nokuyilapho efike waliwina icala, inkantolo yathi wayeyinkosikazi yakhe u-HHP ngokugcwele.

Inkosikazi yomculi we-kwaito uMandoza ogama lakhe langempela uMduduzi Tshabalala, uMpho, naye ungomunye wabazobonakala kulolu hlelo kanjalo noSikelelwa Ngubane owayeshade nomlingisi owayengaconsi kubalandeli bakhe nowayengowokuzalwa eMnambithi uMenzi Ngubane. Kuzokhumbuleka ukuthi ngaphambi kokushona kwakhe uMenzi, ugule isikhathi eside njengoba ebehlushwa yisifo sezinso. Kulolu hlelo kuzobheka izinkinga ezahlukene inkosikazi yakhe eyabhekana nazo engasekho. Usomabhizinisi uLerato Maphatsoe owayeshade nalowo owayengusekela-ngqongqoshe eMnyangweni wokuVikelwa kwezwe uMnu Kebbu Maphatssoe naye uzobonakala kulolu hlelo kanjalo nosomabhizinisi uFundiswa Molefe owayeshade nomunye osomabhizinisi uJohn Molefe.

“Njengomfelokazi osemncane ngibonile ukuthi ziningi kangakanani izinkinga abafelokazi ababhekana nazo,”kusho uSengadi. Uthi okunye akufundile wukuthi uma ungumfelokazi, kakulindelekile ukuthi ukwazi ukuzikhulumela nokulwela okungokwakho ngoba lokho kukwenza ubonakale njengomuntu ongahloniphi nongalandeli isintu. “Kawukwazi ngisho ukukhuluma ngobuhlungu osuke ubhekene nakho, kusona leso sikhathi kulindeleke ukuthi ugqoke inzilo, abantu ohlangana nabo nosondelene nabo bakuxwaye, abanye kube sengathi bayakudabukela, “kuqhuba yena. UMpho uthi ukhethe ukuba yingxenye yalolu hlelo ukukhombisa ababhekene nalesi simo njengamanje ukuthi bangakwazi ukuqala kabusha impilo futhi baqhubeke nokuphila. Lo mdlalo uzoqala ukukhonjizwa ngomhlaka 12 kuShowmax kanti njalo ngoMsombuluko kuzobe sekufakwa isiqephu esisha. nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleOka-matric uphuthelwe ubudokotela ngephutha lomnyango
Next articleBazobuyela enkantolo ababulala izingane zabo bezikhipha amadimoni