Uhulumeni mawungababukeli phansi othisha

227

CALLISTUS NKWANYANA

IMFUNDO yabantwana kumele iphathwe ngobunono nobuchule futhi idinga abantu abanothando lwabantwana nezwe. Kwamanye amazwe, 

izikhulu zemfundo kumele zifundise izingane zazo ezikoleni zikahulumeni, hhayi ezikoleni ezizimele njengoba kwenzeka eNingizimu Afrika. 

   Lokhu kwenza baqikelele ukuthi imfundo iseqophelweni eliphezulu ezikoleni zikahulumeni. Kuyihlazo okwenzeka ezikoleni zethu. kukhombisa ukungaqondi ukuthi imfundo iyifa lesizwe. Kwezinye izindawo uhulumeni wenza kwaba nezikole ezi-ngakhokhi. 

Kwancomeka kakhulu lokhu. Into ebuhlungu wukwehla kwezinga kulezi zikole, kwamali leyo uhulumeni kawuyifaki ngesikhathi esifanele. Izinyunyana zothisha zikhala ngento ekhona. 

Othisha banconzula kuyona le mali engekho ukusiza abantwana abahlwempu. Akukho ukubambisana phakathi kwezinyunyana zothisha nohulumeni. Ngabe othisha kumele baze baye emgwaqweni ukuze balalelwe? 

Ngangithi lokho kwakwenzeka kuhulumeni wobandlulo, hhayi kowentando yeningi. Manje sekunezindlela zokuxazulula ukungaboni ngasolinye. Ziyashaqisa izimo othisha abasebenza ngaphansi kwazo. Kwezinye izikole kuphela iminyaka izikhala zingagcwaliswa, okwenza othisha badonse kanzima. 

Uma isibalo sabantwana senyuka esikoleni thizeni, kumele isikole sikhushulelwe kwelinye izinga. Lokho kwenza kube nezinsiza ezanele zokufundisa nokufeza izidingo zesikole. 

   Othisha babukelwa phansi, kodwa bonke abantu abafundile baphuma esandleni sikathisha. 

Okushaqisa kakhulu, yihlazo elingaxoleleki neze, lokushoda kwezinsiza emazingeni angaphansi kukaGrade 12. 

Kwala ngisho othisha bezimisele ngokusebenza, kodwa uma izinsiza zingekho, ngeke bakwazi ukufundisa ngendlela. 

Uhulumeni kawukwazi ukungasebenzisani nezinyunyana eziphethe othisha. Yizona ezazi ubunzima obubhekene nothisha nsuku zonke. Abazali ezikoleni zethu kabanaki nhlobo. 

Ngisho kuthiwa umzali makasize emsebenzini womntwana wasekhaya, lutho. Uma sekonakele 

yibona abakhala kuqala. Uma ungumzali kumele ube yisixazululo esikoleni somntwana wakho. 

   Ungangeni nezicabha ngoba kukhona osekonakele. Izigungu ezilawula izikole sezanaka amathuba emisebenzi, ufica kubangwa ukuthi ngubani ozohlinzeka ngokudla kwabafundi nozobiya isikole. 

  Isihlava sokucabangela izisu sesisabalele yonke indawo. Uthisha nguyena obukwayo uma imiphumela ingemihle, izigungu ezilawula izikole kazinakwa, kodwa yizona ezixova izikole esikhathini esiningi. 

Abahloli – okufanele babheke ukuthi izikole zisebenza ngendlela – nabo kabaveli uma isikole senze kabi, kodwa uma senze kahle, ubona ngothayi namabhantshi befuna ukuthathwa izithombe nezikole eziphumelele. 

Othisha kabanawo amaholide, uma kuvalwe izikole bayasebenza. Sekwaba yinto ejwayelekile nje ukuthi uma unguthisha kaGrade 12, kumele ungabi nawo amaholide. Konke lokhu kuzinikela kwabo kakunakwa. 

Akucatshangwa ukuthi nabo banemindeni ebadingayo. Izikole abasebenza kuzona kaziphephile, abaningi bayabulawa, badutshulwa, bagwazwe kodwa kuthuleke. Yingoba bona bengebantu yini? Uthisha naye ungumzali. mhlawumbe kuyalibaleka lokhu. 

Uma bephatha izinto zokuzivikela, kukhala bonke abantu babambe amakhanda. Kuphawula ngisho ongawazi umnyango wesikole azibone enguchwepheshe kwezemfundo. 

Othisha kabakwazi ngisho ukufundisa abantwana babo emanyuvesi ngenxa yeholo labo, kodwa ezomnotho, ezepolitiki nezoku-thuthukiswa komphakathi ziphuma kubo. Kukhona okungalungile okufanele kulungiswe.

Uhulumeni mawungabukeli phansi othisha, bawumgogodla wesizwe nemfundo yethu.

Umnumzane: Callistus Bheki Nkwanyana uneziqu ze: Masters in Governance and Political Transformation. 

Wayengumqondisi: eKZN office of the Premier: Community Partnership and Moral Regeneration. Ungumbhali wencwadi: “Talking to yourself, the journey to self-discovery” 

Uyatholakala ku:nkwanyanacb60@gmail.com

 Uyatholakala ku:/066 544 5466 Ucingo / WhatsApp

Previous articleAmaphoyisa avivela izigebengu ngamaholide kaKhisimusi 
Next articleOyifenisha kwiDowns ufunwa yikilabhu yangakubo