Uhulumeni mawungabi yisiphungumangathi osopolitiki besabisa ngokuchitheka kwegazi

240

NGOSIBA LUKA: REV MKHEKHELEZI

LE nto kahulumeni yokuphenduka isiphungumangathi, uvumele osopolitiki babhambuluke kuhle komculi wezingoma zama-drugs – ezazibonelwa ngumfana othanda umaskandi kuTik Tok – izosifaka phakathi emgodini, lo ososayensi abawubiza nge-black hole, lapho kungayi lubuyayo khona. 

Ngizwe ngithuthumela ngenkulumo yomunye wabaholi boMkhonto wesiZwe Party (MK), okhulume sengathi uhishwe yisibulalazinambuzane, iRaid, uMnu Visvin Reddy (yena kanye lo osesithombeni), othe uma iqembu lakhe lingavunyelwa ukungenela ukhetho, leli zwe lizophenduka iNcome, kuyophalala igazi. 

Noma ngingeyena umuntu okhonze osopolitiki namaqembu abo, kodwa ukuba khona kweMK ebalazweni lezepolitiki lakuleli, ngiyakuncoma ngoba kufike ne-vavavoom, kodwa ukuphimisa amagama anohoyiza lwenhlabathi, cha. Umuntu uma efisa ukukhuluma leyo nto, makangene elavathi lakwa-khe, avale umnyango ayithulule yonkeke eyedwa. 

Okubuhlungu abantu abakhuluma kanje, banonogada, kuthi uma sesithuquzana ngenhlamvu, sigawulana ngocelemba, sidubulana nangezihlilingi, bona babe bezihlalele emizini yabo bedla amasaladi, bekakwe ngonogada. Awukwazi ukukhuluma kanjena ezweni elifana neNingizimu Afrika – ube ungumholi – kwazise abantu bakithi bafana nezinja zokuzingela, uma uke wathi “saa” bagxuma bahlale. 

Umfo kaLedi lo usekhohliwe ukuthi kwenzekeni ngoNtulikazi (July) 2021, ngesikhathi somtapo. Usekhohliwe ukuthi kwenzekani ngesikhathi sodlame lokubulalana komnyama nomnyama ngezikhathi zobandlululo. Siyafisa ukuthi iMK ilungenele ukhetho njengawo wonke amaqe-mbu, ngoba phela lokho kuyilungelo layo futhi mina ngingedwa, ngiyafisa abaleli qembu bayikhalime le nsizwa yakwaLedi. 

Kodwa uma iMK ifuna i-pero ne-ANC – okuyiyona elwa nokuthi isebenzise igama leMK njengoba uKhongo lose uze wafaka i-IEC enkantolo ngombango waleli gama – mayingabe isikhuluma amazwi azovusa udungunyane ezweni. I-MK mayifune inkundla lapho izoqedana khona inkani ne-ANC ngokusebenzisa ubuchopho, hha-yi ukuvumela abaholi abenjengoLedi bavele bakhulume nje sengathi yisalukazi sihebeza ukhozi luzama ukuhwaphuluza amachwane egcekeni. 

Bangasifaki nje thina ezinkingeni zabo, ngoba uma sekuchitheka igazi, kuyochitheka nelethu esingangene kule nto yabo. Sangcwaba sakhathala thina ngezikhathi zodlame lwezepolitiki, mhlawumbe umfo kaLedi akazi. 

Ngizwile nje uMengameli Cyril Ramaphosa esesabisa ngomebuzo wozwambuzwambu, ethi abantu abasabisa ngenhloso yokuphazamisa ukhetho bazoboshwa. Sesiyawazi lo hulumeni wethu ukuthi uyathanda ukulokhu usabisa, kodwa ungenzi lutho. Buka nje usahlulwa yizitamukoko la eThekwini, izinto ezingakwazi ngisho ukukhuluma, bese usabisa ngokuthi uzobopha abantu abanjengoLedi, abakhuluma isilungu! Kuyacaca nje  ukuthi thina kasinahulumeni, simbhuncu, we are governmently naked. Ukube la mazwi kaLedi abephinyiswa nguRev Mkhekhelezi isichaka sikaJehova, ngabe sekugijime amaveni awu-2000 egcekeni lakwakhe esolwa ngecala le-treason. Ngikhuluma nje, izisebenzi zomasipala kuye kuthi uma zitelekile zimoshe kube yinqaba, ziboshwe, uthi uyezwa kusasa se-zidedeliwe. Ingani phela iningi lazo lingamalungu ezinyunyana ezingaphansi kweCosatu, encinda ludengezini lunye neqe-mbu elibusayo. Uhulumeni uyesaba ukuzithinta ngoba uzonyathela amakhona eCosatu. 

Nakhu eThekwini izisebenzi ziteleke zalishiya limanaphanapha idolobha, ezinye zanqamula amapayipi amanzi nezintambo zikagesi, kodwa kuboshwe eziwu-13 nje kuphela, nazo ngoba nakhu seziviliyela phambi kwamahhovisi kamasipala. 

ULedi nje lo ophemba umlilo wegazi, ngeke athintwe uyongibuza kuze kube buhlungu izinwele. Kuyacaca ukuthi akacabangeli kwawona amalungu eMK ngale nkulumo yakhe ngoba phela igazi liyisiduphunga, kalichitheki ecaleni elilodwa, lichitheka both sides

Bosopolitiki, phezani ukuchitha igazi la-bantu ngezinkulumo zenu ezingakhi. Akukhona ukuchitheka kwegazi okunqobisa noma okuphumelelisa iqembu lezepolitiki, wubuhlakani babaholi abangacabangeli imibhunsume yezisu zabo, kodwa aba-cabangela le miphefumulo abayiholayo, full stop.

HIkhensile ngopfu ma-Afrika!
  
  www.ilanganews.co.za

Previous articleUmsubathi wesifazane ushiye amadoda emjahweni esanda kubeletha
Next articleUkhala ngezikweletu ophume phambili kweletulo lokubulala owe-ANC