Uhulumeni uzosebenzisa u-R251 billion ngamaholo ezisebenzi

222

INTATHELI YELANGA

UHULUMENI uzosebenzisa u-R251 billion kunyakamali ozoqala mhla lulunye kuNdasa (March) ububhekana nokunyuswa kwamaholo ezisebenzi zawo, okubalwa kuzo othisha, izisebenzi zezempilo namaphoyisa. Lokhu kumenyezelwe nguNgqongqoshe wezeMali, uMnu Enoch Godongwana (osesithombeni) ngesikhathi ehlahlela isabelomali sanonyaka ePhalamende, eCape Town namhlanje. Nokho eminye iminyango ikhale ngaphansi njengoba uGodongwana engayichathekelanga inkece yokukhushulwa kwamaholo, wathi kuzofanele ithole imali ezabelweni zayo ngokwehlukana.

Esewonke amaholo ezisebenzi zikahulumeni, kubhekwe ukuba anyuke abe ngaphezulu kuka-R822 billion ngo-2027 esuka ku-R721 billion wanonyaka. UMnyango wezeMpilo uchathekelwe uR848 billion weminyaka emithathu ukuze ukwazi ukuqasha ezinye izisebenzi, ukuphucule ingqalasizinda nokunye. Isimemezelo sale mali senziwe emuva kombhikisho wodokotela abajika nelanga nezinye izifundiswa zezempilo. “Kule mali kubalwa u-R11.6 billion wokubhekana nesivumelwano samaholo sango-2023, u-R27 billion wengqalasizinda no-R1.4 billion weNHI (National Health Insurance),” kusho uGodongwana.

Njengoba sezihubela sakusha ngokhetho lukazwelonke nezifundazwe – olumhla ka-29 kuNhlaba (May) – uGodongwana uhlinzeke i-Independent Electoral Commission (IEC) ngo-R2.9 billion ukuqinisekisa ukuthi iwenza kahle umsebenzi wayo nezinye izidingo uma seludlulile ukhetho. UMnyango wamaPhoyisa nowezokuVikela, yandiselwe isabelo ngo-R350 million ukuze iwenze kahle umsebenzi ngesikhathi sokhetho. Amaqembu ezepolitiki wona anikwe u-R200 million ukulungiselela ukhetho.

Previous articleKuzogqobhoka amaphakethe kwabaphuzayo nababhemayo
Next article22 February 2004