Ujika nelanga umfundi “odedele isibhakela” kuthisha “omshaye ngempama”

180

MTHOBISI SITHOLE

UJIKA nelanga umfundi wakwaGrade 10, eNdlangamandla High School, eNquthu, okubikwa ukuthi ukhonjwe indlela emasontweni amathathu adlule, emuva kokudedela iqupha kuthisha omshaye ngempama phambi kwabanye abafundi.

UNkz Nonkululeko Sibiya, ongunina walo mfundi, uthi kabukho ubulungiswa kulolu daba ngoba uma kuzanywa ukuqulwa kwaleli cala, othisha kabavumi kubizwe ozakwabo balo mfundi abebekhona, ukuze bachaze ngomsuka wodweshu. Utshele ILANGA Lempelasonto ukuthi uma lukhulunywa udaba, kubizwa othisha abafika bavune uzakwabo. “Sikhulumile nothishanhloko, wabizwa uthisha othintekayo, sayixolisela ingane ngoba ekwenzile kusithusile. Uthishanhloko uthe ingane mayihanjiswe kudokotela wengqondo ukuze ayihlole, futhi ayeluleke ngokufanelekile. Konke lokho sikwenzile, sahambisa nobufakazi bombiko kadokotela esikoleni kodwa kasisizakali. “Le ngane kayiyena umuntu wodlame nongalaleli,” kusho uNkz Sibiya.

Uthi kuyamkhathaza ukuphazamiseka kwengane yakhe ezifundweni njengoba sekuzobhalwa.

Ekhuluma naleli phephandaba, lo mfundi uthe ukungaboni ngaso linye phakathi kwakhe nothisha kuqale emthandazweni, ekuseni. Uthi ubekulayini ngemuva, uthisha wamshaya ngempama eqolo ethi ufuna ukudlula phakathi nolayini. Utshele leli phephandaba ukuthi akagcinanga ngalokho, umchaphe ngenhlamba. “Ngenxa yokuthi ubesekhulume kabi nami, kangivumanga ukuya kulayini abethi mangiyoma kuwona. Ekupheleni komthandazo, ungilandele ekilasini, wabuza ukuthi yini lena ebengiyenza kuyena emthandazweni. 

Two school kids fight in a dark passageway of their school, almost silhouette.

“Ngesikhathi ngizama ukuchaza lokho, ufinqe imikhono yeshethi, wangishaya ngempama engibhanqa nebhodi. Ngihlulekile wukubekezela, ngalwa-ke nami,” kusho umfundi.

Uveze ukuthi kuthe esevumile uthishanhloko ukuba abuyele esikoleni, wavinjwa ngunogada wesikole. 

Iphunzile imizamo yokuthola isigungu esilawula isikole.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthe ukushaywa komfundi kuphambene nomthe-tho, kanti naye lokhu akwenzile,kakuyona indlela emukelekile yokuziphatha esikoleni. “Umnyango uzolubhekisisa udaba ngokubambisana nazo zonke izinhlaka ezithintekayo,” kusho uMahlambi. 

# Qaphela isithombe wumfanekiso, akuyena umfundi nothisha abathintekayo.

Previous articleKuthungathwa owadubula isisulu sifuna umakhalekhukhwini ayesibambe wona inkunzi
Next articleUsole ikhansela eselikobandayo ngokuthuma izinkabi ezabulala ababesemotweni yakhe