Ukhala ezimathonsi ‘odlelwe’ umxhaso

422

Oyisebenzisayo indlu uthi ufuna kubuye imali ayithenga ngayo

UNKK Catherine Ngcobo wakwaShange, eMgungundlovu, obalisa ngendlu yakhe yomxhaso esiyi-scrap yard.
ISITHOMBE NGU: TSEPO MOLEFE

TSEPO MOLEFE
SIVUKWA yisibibithwane isalukazi (65) sasesigodini saKwaShange, eMgungundlovu, uma silanda ngosizi esibhekene nalo ngokuqhwagwa indlu esayakhelwa wuhulumeni eyagcina isiphendulwa i-scrap yard, yize isegameni laso. UNkk Catherine Ngcobo uthi inhliziyo iyaqaqamba uma ebuka itayitela lendlu yakhe ese-Unit BB, eMbali, kodwa angenawo amandla okungena kuyona. Uthi abe-scrap yard bamtshela ukuthi indlu bayithenga kwesinye sezikhulu zikaMasipala uMsunduzi, ngenani elingadalulwanga. Uthe nokho umnikazi we-scrap yard uthi akanankinga nokuphuma endlini kodwa kuzomele abuyiselw imali ayithenga ngayo.


Ekhuluma neLANGA, esetafuleni adayisela kulona edolobheni eMgungundlovu, uNkk Ngcobo, ubalise ngosizi lokungakwazi ukubhalisela enye indlu yomxhaso ngoba kuvela ukuthi usenayo. Uthi usehambe waze waba mfishane, ezama ukuthola usizo kwabophiko lwezindlu kumasipala nasemahhovisini oMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu esifundeni saseMgungundlovu kodwa kube nhlanga zimuka nomoya. “Ngihleli ngesinqa esisodwa endlini yendodana yami kodwa ngibe ngakhelwa indlu ehloniphekile wuhulumeni. “Kwaba yizindaba ezimnandi kimina ukuzwa ukuthi igama lami liyavela kwabakhelwe izindlu eBB, kwazise ngidonsa kanzima njengoba ngiphila ngokudayisa ematafuleni asemarenki.


“Izinto zaphenduka uma sekumele ngiyolanda ukhiye wendlu yami, ngachithwa ngendlela engaqondakali, okwathi ngokuhamba kwesikhathi ngabona sekulungiselwa kuyona izimoto. “Ngisele netayitela esandleni, nalo elingizwisa ubuhlungu. “Ibuhlungu le mpilo esiyiphiliswa ngabaholi emazingeni aphansi, bazitamuzela imihlomulo yethu evela kuhulumeni,” kubalisa uNkk Ngcobo. UMnu Tim Sande, okuvela ukuthi uyena osebenzela endlini kaNkk Ngcobo, utshele ILANGA ukuthi indlu wayithenga kumnikazi wendawo eyakhiwe kuyona kodwa angamdalulanga.


Uthe uyazi ukuthi ukhona umsindo ngendlu kodwa kumele uNkk Ngcobo angaxabani naye ngoba akahlangene nombango wayo. “Yebo uNkk Ngcobo uyayilwa indaba yale ndlu engisebenzela kuyona kodwa ngamtshela ukuthi akulula ukuphuma kuyona ngoba ngayithenga. “Kangihleli ngenkani kuyona, uma ngizokhokhelwa imali engayithenga ngayo, ngingaphuma,” kusho yena. Okhulumela ihhovisi lemeya yaseMsunduzi, uMnu Zazi Nxele, unxuse uNkk Ngcobo ukuba eze ehhovisini labo ukuze lingenelele ngendlu esegameni lakhe ebe engahlali kuyona.


“Kasihambisani nokuxhashazwa kwezinsiza zikahulumeni, ngakho bonke abayizisulu zokuthathelwa izindlu zabo ngesinxele, sinxusaukuba baxhumane nehhovisi lemeya eMsunduzi ukuze balekelelwe. “Kuyicala ukwemuka abantu usizo lukahulumeni ngoba basuke benikwe kubonakala ukuthi baswele ngempela,” kusho uNxele. UMnu Mbulelo Baloyi, okhulumela uMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu KwaZulu-Natal, uthe kuyenzeka indlu igcine iwela komunye umuntu ngenxa yokungatholakali kwalowo owayeyibhalisele. Uthe bazolandelela kumasipala waseMsunduzi ngodaba lukaNkk Ngcobo.

Previous articleQHUBEKILE NOMLANDO IMOROCCO
Next articleKuminyane utshumo iNdlamlenze yethula i albhamuKuminyane utshumo