Ukhala mi ‘odlelwe ingoduso uShembe’

1000

Ilungu laseKuphakameni lisola iNcoyincoyi ngokugweva nengoduso yalo

UMNU SIYANDA Vezi esemahhovisi eLANGA, ukhala ngokuthi ingoduso yakhe “uyidlelwe” yiNkosi yamaNazaretha aseKuphakameni.
ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

JOHN HLONGWA
LIKHIHLA isililo lize liphathwe yisilokozane ilungu lebandla lama-Nazaretha aseKuphakameni, elikhala ngokuthi inkosi yaleli bandla (eKuphakameni), uVukile “Ncoyincoyi” Shembe, “iyidlele” ingoduso yalo. UMnu Siyanda Vezi (25), waseMkhunya, eMkhomazi, uzifikele mathupha emahhovisi eLANGA ezolizekela ngokuvalelwa emzini waseKuphakameni, eNanda, kwengoduso yakhe enguNkz Nokubonga Yengwa (19) (osesithombeni) waseMathola mnyama, eNdwedwe. Usola uyisemkhulu wengoduso, uMvangeli Vusumuzi Yengwa, athi nguyena obehamba phambili ekutheni ingoduso yakhe ithathwe yiNcoyincoyi.


“Ingoduso yami ngiyikhethe ebhentshini ngomhlangano kaMasingana (January) walo nyaka. Ibandla lawasayina amaphepha asamukela njengomfazi nendoda. Ngiqale uhlelo lokulobola, ngakhokha u-R16 000 ekhweni. “Inkinga iqale emasontweni amabili edlule. Sixhumanile ngezikhathi zasekuseni, kuthe liyoshona, yaqala inkinga ngingasayitholi ingoduso yami.”Ngibone ngoMsombuluko ukuthi inkinga inkulu, ngoba lize lashona ilanga ingangifonelile, okuyinto ebingakaze yenzeke. Usuku belulukhulu kabi singakhulumile ngoba uthando lwethu beluvutha amalangabi,” kusho uMnu Vezi.


Uveze ukuthi abasekhweni lakhe bamtshele ukuthi nguMnu Yengwa ofonile wathi umzukulu wakhe uyafuneka ngaphakathi esontweni. “Kwabasekhweni akekho owanaka kakhulu ngoba vele bonke bakhonza khona. Umkhulu kuthiwa ubesho amashushu efona ebuza ukuthi umzukulu wakhe usegibelile yini izimoto eziya eNanda lapho abemfuna khona. Ngokuzwa lokho ngimqondile ngqo, ngambuza, wathi ingane ingaphakathi. “Ungimangalisile uma ngikhuluma naye, waqala ngokuthi ilobolo lizobuya. Kangidingi lobolo mina, ngidinga ingoduso yami. Ngilahlekelwe yikho konke manje, ngisho umsebenzi imbala ngehla ngenyuka, ngilwa nokuthola ingoduso yami.


“Udaba lugcine selungenelwa ngabefundisi abahlele umhlangano neNcoyincoyi. Siyile kuyona yafika yathi inendlela, icela udaba silukhulume nabefundisi, bona bagcine ngokusixosha, bathi bacela siyokhulumela kwaYengwa lapho salobola khona,” kusho yena ekhuluma aze aphathwe yisibibithwane. Ethintwa uMvangeli Yengwa, uvele wabhoka ngolaka wathi: “Akumele ngabe lolu daba lulapho, oshiswa yilowo mlilo, nguyena oyowucisha.” Uqede ukusho njalo wavala ucingo. Umthombo ongaphakathi ekhweni likaMnu Vezi, utshele ILANGA ukuthi unina wengoduso, uNkk Hawukile Yengwa, uphatheke kabi ngoba akanalwazi ngengane yakhe njengoba ithunjiwe ebandleni.


Uma ulanda umthombo uthi: “Unina wengane uthole ucingo luvela kuyisezala, lumazisa ukuthi ingane iyafuneka esontweni. Kuthiwa umkhulu nguyena obesho amashushu efona, kodwa engachazi ukuthi ingane ifunelwani. “Abazali bengane baphenduke izichuse, akukho lwazi abanalo ngayo. Kuthiwa unina wengane ukhathazekile, kodwa uthule ngoba akaziphethe emzini. Okubuhlungu wukuthi umkhulu uyayazi le ngane ukuthi iganile, ilotsholwe phambi kwakhe. “Uma abazali bebuza ngengane, kuthiwa ithathwe nguNkulunkulu, mabathule bangakhulumi. Kuthiwa abazali sebehlala ngokwesaba ngoba uma bephikisana nalokhu, bazofana nezinyamazane,” kusho umthombo.


ILANGA lithinta uNkk Yengwa, uthe ucela ukungaphawuli. Okhulumela umndeni wakwaVezi, uMnu Sabelo Vezi, uthe kabayazi into abayigilwe yiNcoyincoyi. “Lo muntu uganwe ngudadewethu, manje usethatha nengoduso yomfana. IBhayibheli liyasho ukuthi umfazi olotsholiwe uze ungambheki nokumbheka, kodwa yena uyambheka kanti ufunda liphi? “Ingane ithi kayifuni ilobolo, ifuna ingoduso yayo. Sizamile siwumndeni ukuhlangana nabo kwanhlanga zimuka nomoya,” kusho yena. Imizamo yokuthola uMnu Thetha Ngiba okhulumela amaNazaretha aseKuphakameni, iphunzile njengoba ucingo lwakhe belukhala kodwa lungabanjwa kwaze
kwashaya isikhathi sokuloba.

Previous articleInkombankombane ngokumele athwale icala eJagersfontein
Next articleUmsubathi nohlelo olusha lokusiza abaswele