Ukhala ngenyanga’emdayisele isigubhusika-R150 000 esingasebenzi’

571

UMabalengwe uthi kakubuyelwa kudokotela uma ungelaphekanga Uthi wamzwela wamkhokhisa u-R150 000 esikhundleni sika-R250 000

UMabalengwe

JOHN HLONGWA
ISIPHINDE yangena kolunye utalatiya inyanga yaseMelmoth, uKhumbulani “Mabalengwe” Ntombela (osesithombeni), njengoba kuvela ukuthi ivulelwe icala “lokweba imali” enhlanganweni yomphakathi elwisana nobugebengu, isiKebhe. Ngokuthola kweLANGA, kuvela ukuthi uMabalengwe umangalewe nguMnu Bongani Ndlovu (37), waseNquthu, ongumshayeli wamaloli eGoli, emsola ngokumdayisela “isigubhu sokulanda imali” esingasebenzi. UNdlovu utshele leli phephandaba ukuthi impela usifakile isimangalo futhi imali yakhe ewu-R150 000 uyayifuna. “Ngathatheka ngibona umsebenzi wakhe ezinkundleni zokuxhumana, kuthiwa unomuthi wokuwina eCasino. Ngaya emzini wakhe eMelmoth, ngafike ngakhokha R120 000, ngabuye ngawugcwalisela, imali yakhe yaphelela.


“Wanginika isigubhu esakhiwe ngeselwa (okubukeka njengethanga) esinembobo phezulu ehlonywe ameva engungumbane. “Wathi unginqumela izinsuku eziwu-7, ngizobe sengiyimpunyela,” esho. Uthi lesi sigubhu besihamba nemibandela. “Wathi njalo uma ngigeza mangiqale ngidonse lameva engungumbane, ngiwajoje phakathi esigujini, bese ngigwaza emanzini engizogeza ngawo. “Omunye umbandela bewuthi kumele ngigembule phakathi kwehora lokuqala kuya kwelesine entathakusa. “Konke lokhu ngikwenzile, ngadliwa ngaphela nya. Ngigcine sengilwa nonkosikazi, sibanga le mali. “Bengivele ngingumuntu ogembulayo, kodwa kusukela ngithole lezi zigubhu ebesengibeke ithemba lami kuzona, ngidliwe R3 500.


“Bengilokhu ngizitshela ukuthi mahlayeni kuzolunga, mhlawumbe kwenza ukuthi ngisanda kuqala ukuzisebenzisa. “Kuthe uma kuphela izinyanga ezimbili, ngambikela uMabalengwe ukuthi kazisebenzi. “Uqale lapho wangithuka engesabisa, ethi ngimjwayela kabi, ngabonakungcono ngiyombika esiKebheni.” Ebuzwa ukuthi kungani engavulanga icala emaphoyiseni, uNdlovu uthe: “Bengingeke ngikwazi ukuvula icala emaphoyiseni ngoba abezongibuza ukuthi yizigubhu zani lezo? “Ngiyayifuna imali yami, esasithembisene khona kakwenzekanga. Wayethe ngizowina kusukela kuR50 000 kuyaphezulu.” Wenqabile nesithombe sakhe njengoba uthi lolu daba ulufihlile ekhaya, esaba ukuthi uzothethiswa. ILANGA, lixhumana noMabalengwe, ucele lize lapho ebekhona, wafike wavuma ukuthi uyamazi uNdlovu nemali, wathi baxabene.


ILANGA liphinde lamvezela isithombe sesigubhu okuthiwa sathengwa kuyena, wasibuka, wavuma ukuthi nguyena owakha lolu hlobo lwezigubhu. “UNdlovu ufike ezofuna umuthi wokugembula ecasino, ngamnika isigubhu. “Kuleso sigubhu ngakwenza konke engiye ngikwenze kumakhasimende ami, kuhlanganisa ukumthwalisa isiklabhu ekhanda. “Uhlale layikhaya izinyanga ezintathu ngimsebenza. Uma umuthi ungasebenzi, bekumele abuye eze layikhaya, angangithuki ezinkundleni zokuxhumana, afune ukungibulalisa, ehlangene namathwasa alayikhaya. “Ngamchazela ukuthi makahambe ayohlola kubantu abathathu abazomchazela ukuthi kungani umuthi ungasebenzi kuyena yedwa. “Okusempeleni ngamehlisela, wayefune izigubhu zika-R250 000, ngasale sengimenzela nje ngo-R150 000.”


Ebuzwa ukuthi uma isigubhu singasebenzi, imali yekhasimende iyabuya noma iyacwila, uphendule wathi: “Uma uye kudokotela, kakubona bonke abantu abasindayo, abanye bayashona abanye kuqhubeke nokugula kodwa angikaze ngizwe kuthiwa umuntu ulande imali kulowo dokotela,” eshaya ngamafuphi. Usekela-mengameli wesiKebhe, uZakhele Mncube, utshele leli phephandaba ukuthi uMabalengwe bebemlindele emasontweni ambalwa edlule, wangafika. “Sizophoqeleka ukuthi sigcine simlande ngendluzula. “Angaphezulu kuka-7 amacala avulelwe wona la, kodwa sizogxila kwamabili amangalwe ngamalungu enhlangano. “Njengoba engafikanga, ngizophinde ngimthumelele usuku olusha umhla ka-6 ku-Agasti,” esho. Ngokolunye uhlangothi, uMabalengwe uthi ngeke alubhade kule nhlangano ngoba ngokomsebenzi wakhe, kakukho okumhlanganisa nayo.


Ubebonakala ukuthi iyamnenga le ndaba njengoba ebekhuluma abuye athi ngeke aphawule. Kuzokhumbuleka ukuthi uMabalengwe akaqali ukuba semanzini abilayo njengoba esahamba icala lika-R103 million abasolwa ngokuwukhwabanisa ebhange lakwa-ABSA, nabanye. Nomculi kamaskandi uMphile Gumede “Sminofu” uze wakhipha ingoma ngaye ethi: “Imali yase ABSA Mabalengwe bayayifuna abantu.”

Previous articleIsililo kubulawa intatheli yephephandaba ISolezwe
Next articleUthi uthwale kanzima ukulingisa ekaMandoza