Ukhalangesiqashi’esimdlelaifa lomuzi’

417

lndlalifa yashonelwa ngunina iseneminyaka emibili, yakhuliswa nguninakhulu

TSEPO MOLEFE
UBALISA ngokhwantalala owesilisa waseCinderella Park, eMgungundlovu, okhala ‘ngokudlelwa ifa lomuzi’ awushiyelwa ngunina yindodana yesiqashi athi igoloza ukuphuma kuwona, imphoqa ukuyidayisela ngenkani, kumbe asayine amaphepha aqinisekisa ukuthi yiyona eseyinobunikazi bawo. UMnu Nkululeko Njokwe (23) oyisitshudeni kwelinye lamakolishi azimele eMgungundlovu, uthi usekhathele wukuhlala ezihlotsheni zakhe ekubeni unina owashona ngo-2002, wayembhalise njengendlalifa. Elandisa leli phephandaba uMnu Njokwe, uthe wayesemncane kushona unina uNkk Gugu Njokwe, okwenza waphoqeleka ukuhamba kubo eCinderella Park, wayohlala noninakhulu e-Elandskop, ukuze aqhubeke nesikole.


Uthe unina wayenomuzi kule ndawo, ngemuva kwawo kukhona indlu ezimele eyayiqashe owesilisa owayesegoloza ukuphuma kuyona, wagcina ngokushona. “Sengikhulile manje, ngakho konke okwakungokukamama, okubhaliswe ngami, ngifisa kubuyele kimina ukuze nami ngizimele, ngibe yindoda. Inkinga engibhekene nayo wukungena emzini engawushiyelwa ngumama ngoba indodana yesiqashi kayifuni ukuphuma. “Ngo-2018 isiqashi (esiligodlile igama laso) sashona kwathushuka indodana yaso, nayo ithi umuzi ngokayise. Yala ukhasha ukuphuma emzini kamama, ingiphoqa ukusayina amaphepha azoqinisekisa ukuthi umuzi sewungowayo. “Sengihambe zonke izinhlaka zezomthetho kodwa kangisizakali.


Nginawo amaphepha aqinisekisayo ukuthi konke okwakubhalwe ngomama ngokwami, kodwa kangisizakali uma ngiwendlala lapho engisuke ngibika khona inkinga engibhekene nayo ngomuzi. “Osekungiphethe kabuhlungu nokungifakela ingcindezi wukuthi siyakhula isikweleti sama-rate omuzi, futhi angena egameni lami kodwa ngibe ngingahlali kuwona njengoba sesiwu-R25 000. Ngicela ongaba nosizo angilekelele ngoba ngapha kimina izinkabi zimi namajoka,” kusho uMnu Njokwe. ILANGA LangeSonto liwabonile amaphepha aseNkantolo eNkulu yaKwaZulu-Natal, aqinisekisayo ukuthi umuzi ngokaMnu Njokwe, wawushiyelwa ngunina njengendlalifa. Anesigxivizo sangomhla ka-18 kuNtulikazi (July) 2018.


Ithintwa indodana yesiqashi (nayo esiligodlile igama), ikuqinisekisile kwiLANGA LangeSonto ukuthi iyawazi umuzi okukhulunywa ngawo. Ibhoke ngolaka uma ibuzwa ukuthi ihlala njengobani kuwona, nokuthi ngabe inawo yini amaphepha aqinisekisayo ukuthi ifanelekile ukuhlala kuwona. “Ungubani wena, ufunani kimina? Uma unentshisekelo yokukhuluma nami kumele ulandele imigudu efanele uze ufike kimina. Sengiyikhulume kakhulu indaba yalo muzi ngaze ngakhulunyiswa nezigebengu,” isho. UNkk Ntobeko Mkhize okhulumela uMasipala waseMsunduzi, uthe noma engasazi isivumelwano sabakwaNjokwe sokuqashiselana ngomuzi, kodwa ngokwejwayelekile umuntu okhokhela izinsiza zikamasipala yilowo ovela njengomnikazi womuzi kuma-akhawunti akwamasipala. “Ngicela uMnu Njokwe axhumane nehhovisi lethu ukuze siluzwe kahle udaba lwakhe, sibone ukuthi singamsiza kanjani ngesikweletu asenasokumasipala wethu,” kusho uNkk Mkhize.

Previous articleSizohlaziywa ngamahlaya isimo sezwe eThekwini
Next articleICHIEFS ILWELA UKUBUYISA IZINSUKUZENJABULO NGE-NEDBANK CUP