Ukholelwa emculweni onomyalezo uDearson

691

Uthi kumqoka ukuhloma ngolwazi entweni oyithandayo

UDEARSON wengoma yohlobo lwe-house ethi, Spirit.

UFUNA abalandeli bakhe bathole umyalezo emculweni, hhayi ukuthi kube nguyena obafuqa ngensindiso yakhe umculi osezakhele igama kule ndima uDearson (29). “Inhloso yami wukugqugquzela abantu ukuba bazane noNkulunkulu ngisho noma ngabe lokho ngikwenza ngomculo. Noma ngubani angawusebenzisa umculo ukusabalalisa umyalezo. Owami umculo ungowomphefumulo nenhliziyo yomuntu,” kuchaza uDearson ogama lakhe langempela nguCebolenkosi Mthwane. Le nsizwa yas’Ezingolweni enengoma ye-house ethi, ‘Spirit’ edlalwa kakhulu kweminye yemisakazo emikhulu, ithi kudingeke ukuba isebenze kanzima ukuze igcine ithole ukuqapheleka kule ndima ekuyona.


Iqale ukuzibandakanya nezomculo ngesikhathi isesemabangeni aphezulu emfundo. Kuthe uma sekumele iyofundela umsebenzi yaqala ngePlumbing yayenza inyanga eyodwa, yadlulela kwiNursing nakhona yafunda inyanga eyodwa. “Ngibe sengibuyela kubazali ngabatshela ukuthi uthando lwami lusemculweni, baphoxeka kepha bangeseka. Cishe bonke abazali bafuna izingane zabo zifundele imikhakha ethile hhayi umculo,” esho. Ugcine esefundela iMusic Technology and Sound Engineering eCreative Arts.Uthi kubalulekile ukuba nolwazi entweni oyithandayo.


“Ukuba nolwazi kuyakuvikela ekulimaleni kule ndima ngoba uba nolwazi lokuthi izinto zihamba kanjani, uthola ulwazi lokwenza umculo, cishe yonke into uyazenzela okuyinto ekongela imali. Kulula nokuchaza into oyifunayo ngoba into uyayazi, ungavele uthi ngicela ungakhele ingoma emnandi,” esho. Lo mculi uqopha ngaphansi kwenkampani yakhe iDearson Music. Uthi yize kunjalo kubalulekile ukusebenzisana nabanye abantu ikakhulukazi uma kuza ekumaketheni nasekusabalaliseni umculo kodwa nibe nesivumelwano.


Uthi usenesikhathi eside emculweni eyi-vocalist yabaculi abehlukene okubalwa kubona uChymaMusique, uThebe, iDeep Control nabanye. Umucu i-Spirit uyi-single yakhe yokuqala, uthi imjabulisile indlela amukelwe ngayo. “Nginemizwa eyehlukene njengoba ngijabule futhi ngigqugquzelekile. Nokho nginakho ukukhathala emoyeni. Umculo kawukutholi ukwesekwa okwanele okuvela kuhulumeni, ugcina sewuzibuza ukuthi kanti kuphunyelelwa nini? “Nokho ukuba nesineke kungisizile. Iyangijabulisa indlela abantu abangamukele ngayo, abanye bathi kudala bangilandela emculweni,” esho. Maduzane uthi uzokhipha i-Extended Playlist (EP) ye-house esihlokon sithi, Necessary ezoba nezingoma eziwu-6 ezophuma ngoLwezi (November).

Previous articleUvikela ohlinzele iPirates ezibini
Next articleZIBULAWELWE EMQASHWENI IZINTOMBI EZIMBILI ZEPHOYISA