“UKhongolose wesaba uZuma kuhle kwemamba emnyama” – Isidakwa

1096

SIGUDLA NOGALAKAJANA: ABDUL MILAZI

UKHONGOLOSE wesaba uJacob Zuma kuhle kwemamba emnyama umabonw’ abulawe, kusho isidakwa somTswana ebengiphuza naso eMagriet’s tavern. Lolu daba lwale nsumansumane luqale uma laba baTswana bezwa ukuthi ngingumZulu futhi ngiliqhamukisa eKhezetheni – phela bathi thina siyibiza kanjalo iKZN. Ngifike bezixoxela izindaba eziphathelene nokhetho namakhansela abo. Kuthe ngihlala nje phansi, ngibiza ezibandayo, bangibingelela, babuza impilo. 

Bengingazi ukuthi bonke abantu kule ndawo bayazi ukuthi ngingumZulu ngoba phela ngiyinkom’ edla yodwa, kanti uma ngihlangana nabo, ngibakhulumisa sona isiTswana, hhayi isiZulu. Mhlawumbe-ke bezwa olimini ukuthi kangisincelanga ebeleni lesi siTswana sabo, ngiyabhidilisha nje. Kuqale omunye wangibuza ukuthi yimi yini lo mZulu ovule ipulazi lezinkukhu zamaqanda ehlathini, 

ngamtshela ukuthi ipulazi lona kanginalo kodwa izinkukhu zamaqanda zona ngizifuyile. Izinkukhu zami zihlala endlini ongafunga ukuthi yisikole, ngakho abantu bendawo bakholwa wukuthi yimboni yamaqanda. Kukhona abangicele umsebenzi, ngabatshela ukuthi kawukho ngoba ngizibambela mathupha kwazise izinkukhu kaziziningi kangako. Ngishilo nokuthi bangadidwa yisakhiwo, ngizifuyela nje ukuthi kube nento engiyenzayo ngezandla uma ngingadwebi noma ngididiyela umculo wabaculi abasafufusa.

 Kube khona abacele ukuthi ngibafundise umculo, nabo ngabatshela ukuthi kangifundisi kodwa ngisebenza nabaculi abakwaziyo ukucula, ngibasiza ngokubahlanganisela iminkenenezo, phecelezi musical beats, bese ngibasiza noma sebeyozishicilela izingoma zabo, ngiphinde ngizihlele ngizihlanganise zilungele ukudlalwa emisakazweni.

 Kuthe uma bebona ukuthi kayikho into abangangingena ngayo, base beqala ukukhuluma ngoMsholozi. Lesi sidakwa engikhuluma ngaso siqale ngokubuza ukuthi kungani uZuma bembophela amanqina enyathi nje bebaningi kangaka abantu abayishiya i-ANC, bazisungulela ezabo izinhlangano. 

Le nsizwa ibale uJulius Malema, uMosiuoa “Terror” Lekota noMbazima Shilowa. Ngiyitshele ukuthi mina kangazi, futhi kanginandaba. Iqhubeke yathi yingoba uKhongolose wazi kahle kamhlophe ukuthi ngeke unqobe eKhezetheni uma uMsholozi ehola le nhlangano entsha, iMK Party. 

 “Le nhlangano entsha inganqoba kalula nje eKhezetheni, iphathe. Lezi ezinye kazinashansi. I-Western Cape yathathwa yiDA uma kwehla uNelson Mandela esihlalweni sobumengameli. Emuva kwalokho le nhlangano yathatha iGoli yabuye yathatha nePitoli neVaal. Abantu abangavimba iDA ukuthi ingathathi izwe lonke, yiyo leMK Party,” kusho lo mbhemu ebamba ingudu yami ezithelela engilazini yakhe.

 Ngithe ngiyamnqanda wabe eseyijikijele yonke empinjeni, esekhotha izindebe. Ngithe ngisabuza ukuthi manje ubhiya wami uwuphuza ngaliphi ngingamnike-zanga imvume, wathi yena umthanda kabi uMsholozi ngoba uyindoda eqotho. 

Ngabuza ukuthi ukusho ngani lokhu, wangaphendula, amehlo akhe ethe njo kubhiya wami. Ngathi angathela. Angiligwinyanga lelo wase ethelile, wayithi shaqalazi ingilazi, maqede wamoyizela.

 “Mina ngiyawathanda amaZulu ngoba kawawona amaxoki. Uma ekuthanda ayakuthanda, kanti uma engakuthandi akutshela emehlweni. UZuma akazange awaphike amaNdiya akhe akwaGupta, kwaze kwaba sekugcineni. Akazange afane noPetro, yena owaphika uJesu emini kwa-bha, kubuka bonke abantu. 

 “Phela bonke abantu be-ANC bayeba kodwa baphike, kodwa uZuma nguye kuphela le ANC efuna yena yedwa aye ejele,” yasho le nsizwa ibuka enye ingudu yami engakavulwa.

Ngathula nje ngayiziba, isishintsha isinqe ebhentshini kuhle kwenkukhu efuna ukubeka iqanda.

 “Unecala yini uZuma ngokuzisungulela eyakhe inhlangano njengoba kayisamfuni i-ANC?” isho le nsizwa ingabuzi mbuzo otheni.

Ngithe ngiwuvula lo bhiya ebiwubeke iso, ngayizwa izikhwehlelisa sengathi kukhona okubhajwe emphinjeni. Ngathela, nayo ngayithelela. 

Yashaya amathamo amabili yaphela ingilazi. Ngimane ngazibonela nje ukuthi lana ngiphuza nomuntu onenjini kadizili, ophuza njengogandaganda. Ngithe ngiyi-qeda nje eyami ingilazi, ngavalelisa, ngaphela endaweni. 

Previous articleKunzima kowebelwe usana ngowesifazane ‘obelugada’
Next articleKuboshwe uyise wengane kolokufa komfundi ka-matric