Ukhonjwa nakubathengi umunwe ngokunyuka kwentengo kagesi

208

BHEKI NDLOVANA

NAKUBA igxekwa kakhulu i-Eskom ngokwenyusa intengo kagesi kusukela lulunye kuMbasa (April), kodwa uSolwazi Bonke Dumisa ongungoti wezomnotho, uthi kumqoka ukuqonda ukuthi kunezimo eziphoqayo ukuba yenyuswe intengo. Uthi uma kungathiwa intengo kayenyuswa, lokho kungasho ukuthi i-Eskom ngeke ikwazi ukuqhubeka isebenze.

Uqhuba ngokuthi nakuba sizwakala isikhalo sabathengi kodwa nabo (abathengi) kufanele baqale manje bazinuke amakhwapha ngesimo sezinkinga zemali e-Eskom ngoba kukhona abantu abangawukhokheli ugesi ekubeni le nkampani idinga imali ukuze ikwazi ukuqhubeka nokuhlinzeka ngezidingo. Ngaphandle kwabantu abangawukhokheli ugesi, uSolwazi Dumisa uthi enye inkinga enkulu ye-Eskom yindaba yenkohlakalo yangaphakathi efake le nkampani ezikweletini.

Abantu abaningi abakhonondayo, bathi kakwemukeleki ukuba i-Eskom yenyuse intengo kagesi ngale ndlela ekubeni yehluleka wukuhlinzeka umphakathi ngogesi owanele njengoba iqhubeka inkinga kagqamcishi ezweni, ekhinyabeza umnotho.

Ngokugunyazwa yi-Energy Regulator of South Africa (Nersa), i-Eskom yenyuse intengo kagesi ngo-12,74%. Kusukela lulunye kule nyanga, amakhasimende awuthola kwa-Eskom ngqo, aseqalile ukukhokha intengo entsha, kanti lawo ahlinzekwa womasipala ngogesi, azoqala ukukhokha intengo entsha kusukela mhla lulunye kuNtulikazi (July).

Kwenyuka intengo kagesi nje, abathengi babhekene nomqansa wokwenyuka kwezinye izindleko okubalwa kuzona nemishwalense njengoba kuqala unyaka omusha wezemali.

Ezabelweni zakamuva zocwaningo ezishicilelwe yiStats SA, kuvele ukuthi izinga lokwenyuka kwentengo yezimpahla okubalwa kuzona ukudla nezidingo ngoNhlolanja (February) likhuphuke lafinyelela ku-5,6%, lisuka ku-5,3% kuMasingana (January).

NgoLwesithathu kulo leli sonto kwenyuka nentengo kaphethiloli.

Previous articleAbavoti mabahlolisise amaqembu abawavotelayo
Next article30 March 2024