Ukhulume wahlengezela izinyembezi owashayelwa ukushela intombi kathisha

  931

  SIGUDLA NOGALAKAJANA: ABDUL MILAZI

  UKUSHAYWA nokungashaywa kwezingane emakhaya nasezikoleni, sekubuye kwaba sematheni kulezi zinsuku ngenxa yodlame olukhungethe izikole. Kalisapheli isonto singezwanga ngomfundi oshaywe ngabanye emagcekeni esikoleni nabanye abahlasela othisha. Abafundi sebeyagwazana ngisho nokugwazana ezikoleni kanti kokunye kunabafika bephethe izibhamu ukuzivikela noma ukwesabisa abanye. NgoMsombuluko bengimenywe kwenye ingqungquthela yabesilisa, kuxoxwa ngenkinga yodlame lwabesilisa. Bekuhlangene abesilisa – abathi bona bangcono kunalaba abathanda udlame – nalaba abahlukumeza abesifazane. Ngithe mangiye nami ngiyozizwela futhi ngizibonele ngawami ukuthi abangcono kunathi babukeka kanjani, futhi bageza ngayiphi intelezi.

  Ngifike ngathola kugcwele kuthe phama. Sidle ibhulakufesi eliphambili, silijova ngezimfoloko ezibizayo. Nakho lokhu kudla bekuzibona kuphethwe ngezandla ezifudumele, kungahlukunyezwa ngokugxavunwa nje ngezandla, kudephuzwe noma yikanjani. Nezingilazi ebesiphuza ngazo ijusi bezinemiqala emide njengogilonko, uzibonela nje ukuthi uma uke wathi uyibamba kabuhlungu, kuyomane kuphuke umqala, bese kuthiwa unodlame.

  Zikhulumile-ke izinsizwa ezizizwayo, zalanda imilando yokushaywa kwazo ngothishela zisafunda isikole. Omunye uthe wake wenza iphutha ngokweshela intombazane kanti ijola nothisha. Uthe wabizelwa ehhovisi likathi-shomkhulu, watalajwa, kwavuthwa izinqe zingaphekwanga. Uveze ukuthi kwaphela isonto  engakwazi ngisho ukuhlala phansi. 

  Le mambana ize yahlengezela izinyembezi, kwabonakala nje ukuthi le nto yayihlukumeza ngokweqile ngoba phela isize yaneminyaka ewu-57 sikhuluma nje. Uyasho-ke lo mbhemu ukuthi wathi angaqeqa nje isikole, wamlanda lo thisha, wamthela esingakaze sibonwe isibhaxu.  Wabhadla ejele iminyakana ngecala lokushaya ngenhloso yokulimaza. Uthi manje uyazisola njengoba esekhulile nje, kodwa ngaleso sikhathi wayephethwe wulaka futhi esashiselwa yigazi.

  Ungikhumbuze ngisafunda KwaNkamba Secondary School, eBhobhoyi, ePort Shepstone. Bakhona abafana abehlelwa wumshophi ofanayo ngoba phela othisha babezijolela nje nabafundi, futhi kwaziwa yibo bonke abantu. Ukhona uthisha owagwazwa ngumfundi emuva kokushaywa, eshayelwa khona njalo ukushela intombi kathishela. Wamgwaza esitobhini sebhasi, sesiphumile isikole, kodwa ngenhlanhla akalimalanga kakhulu. Walandwa ngamaphoyisa ekuseni sisemthandazweni. Akayiswanga ejele ngoba wayesemncane, kodwa waxoshwa esikoleni.

  Iningi lalaba abebephawula, livumelene ngokuthi izingane ezikhuliswe ngodlame nazo ziba nodlame, kuthi noma sezingamadoda, ziqhubeke nalo njengesixazululo empilweni. Kukhona abangavumelananga nalo mbono, bethi nazo lezi ezingashaywa zinodlame, zihlukumeza ezinye esikoleni ngoba zazi ukuthi ngeke zishaywe. Kukhona omunye umbhemu othe ukushaywa kwengane esihlule ukukhalinywa, kuwukuqondisa ubugwegwe, wachaza wathi akumele ishaywe sengathi iyabulawa. 

  Uthe akumele umzali ayishaye ingane esacasukile, ikakhulukazi uma ezazi ukuthi unolaka – kumele ehlise ulaka kuqala, mhlawumbe aze ayishaye ngakusasa. Lokho kungikhumbuze ngezikhathi siselusa, kungcwekwa. Kwakuthi uma kukhona oseqala ukucasuka ngoba ehlulwa, bese kuthiwa mabayeke ngoba kukhona ozolimala. Vele kwakungalwiwa, kwakuzwanwa amandla nje kuphela, ngomoya omuhle. 

  Mhlawumbe nazo izingane kumele ukushaywa kwazo uma zonile kufane nokungcweka. Uyitshele ukuthi uyibonisa ukuthi izotholani uma ingaziphathi kahle, kodwa kawulwi nayo. Uma ihlakaniphile, izoziqoqa yona msalofu, ikhule ilalela, singasekho isidingo soswazi. Kodwa-ke abantu kabafani, abanye bayezwa uma betshelwa, abanye banamakhanda agxabhayo okwephalishi elimanzi. 

  Previous articleZizulelwa ngamanqe izitshudeni ngenxa yezinkampani “ezibanga amandla”
  Next articleKuzohlomula nomphakathi kowe-gospel owandulela iPhasika