Ukhuthaza iqiniso kubazali ona-102

584

Usenesizukulwane sesine kanti iningi labazukulu bakhe selinemizi

YIZE esehlanganise iminyaka eyikhulu edla amabele uNkk Lukusha Mgenge, uMaMlondo (102), uthi usengakujabulela uma engaphinda abusiswe ngeminye iminyaka yokuphila emhlabeni.

PHUMLANI GAMA
SIVEZE inhlonipho njengekhambi elisenze saze safinyelela eminyakeni engaphezulu kwewu-100, sisadla anhlamvana isalukazi sasoBuka, eMpangeni, esidonse ngendlebe abazali abakhulisa izingane zabo ukuthi babe neqiniso kuzona uma bezikhulisa. UNkk Lukusha Mgenge, uMaMlondo (102), uthi inhlonipho, ukwesaba ihlazo, ukulandela iziyalo zabazali bakhe kanye nemfundiso yasebandleni akhula ekhonza kulona, yikhona okumenze wafinyelela kule minyaka akuyona.


ILANGA libe negxoxo ekhethekile noNkk Mgenge, oveze ukuthi kwakuyichilo ukuthola ingane ungashadile ngesikhathi esakhula.
“Ukwedlula umuntu omdala ephethe kabi endleleni kwakuwuphawu lokungabi nayo inhlonipho,” esho. Lesi saguga esesihamba ngokugaqa ngamadolo, sabusiswa ngezingane eziwu-11. Kumanje sesinesizukulwane sesine. Sihlala nothunjana waso uMnu Mbuyiseni Mgenge (61). UNkk Mgenge uthi iningi labazukulu bakhe selinemizi yalo. Uthi isifiso sakhe esikhulu ngesokuba athole usizo lwesihlalo esinamasondo ukuze ezokwazi ukuzisiza kalula uma edinga ukuya endlini yangasese nokunye.

Uthi ngonyaka odlule wehlelwe yinto embi, kwalimala iso lakhe elilodwa elaqala laba nezinhlungu labe seliphuma amanzi qede lavaleka, wagcina esesele nelilodwa. Uthi nakuba esasala neso elilodwa kodwa ujatshuliswa wukuthi usaphila, futhi usenaso isifiso sokuba aqhubeke abusiswe ngezinye izinsuku zokuphila. Lesi saguga esingakunqeni ukuxoxa, sithi kasihambisani nabazali abaseka izingane zabo uma zenza okuphambene nomthetho wokukhuliswa kwazo. Sithi iningi labazali liyakuthanda ukudla, lijatshuliswa wukubona izingane negilosa ezingazi ukuthi itholwe kanjani.

“Uyivumela kanjani ingane yakho ukuba ingene noshekhasi abanokudla owazi kahle ukuthi kabafikanga ngendlela eqondile emzini wakho? “Yona ingane yomfana uyivumela kanjani ukuba ingene nezinto owazi kahle ukuthi kayinayo imali yokuzithenga? “Abanye abazali bavumela izingane zabo ukuba zigcine izimpahla ezintshontshiwe emizini yabo. Kakulungile lokho ngoba kuwukukhulisa kabi ingane yakho futhi kukhombisa ukuthi uyayeseka ezindleleni zobumnyama ezihambayo,” kusho uNkk Mgenge. Ubalisa kakhulu ngesomiso sokungabi bikho kwamanzi endaweni nasemzini wakhe. Uthi noma kufike iloli eliletha amanzi emphakathini, akawatholi.


Ikhansela lendawo uMnu Thandinkosi Mkhize, lithe indawo yasoBuka ibusiseke kakhulu ngokuba nomuntu omdala ngalolu hlobo, ngoba iningi lezakhamizi kulapho zincela khona umbele wolwazi ngezinto zasemandulo. “Sibusiseke kakhulu ngokuba nomuntu omdala kangaka lapha endaweni. Maqondana nenkinga yokungabi nesihlalo esinamasondo, sizongenelela maduzane. “Ngizoxhumana nelinye lamalungu ekomidi lewadi elizobhekana nezindaba zikagogo ikakhulukazi ukuqinisekisa ukuthi uyawathola amanzi uma kufike amaloli asuke ezophakela ngawo (amanzi),” kusho uMnu Mkhize.
www.ilanganews.co.za
editor@ilanganews.co.za

Previous articleIncazelo yoweBafana ngonozinti weChiefs
Next articleUSOMABHIZINISI USUKUNYISWE WUSIZI LWABAKHUBAZEKILE