Ukhuza ukwenziwa ihlazo kokhuvethe

958

 INkosi yaseMaChunwini ikhuthaze abantu ukuyogoma

INKOSI yaseMachunwini eMsinga, uMnu Ngangendlovu Mchunu.ISITHOMBE: YINQOLOBANE YELANGA

MTHOBISI SITHOLE

LUSUKUMISE iNkosi yamaChunu eMsinga udaba lokuthathwa njengehlazo 

kokuphathwa yiCovid-19, edalwa yiCoronavirus emphakathini ewuholayo, yaphuma ingena ezigodini zesizwe sayo, ishumayela ivangeli lokuba aba-ntu bagome, njengoba nayo isiwu-tholile umgomo wokuqala 

(wakwaPfizer).

 INkosi Ngangendlovu kaSimakade Mchunu, iqale umkhankaso wokuhambela izigodi zesizwe sayo ukugqugquzela abantu abadala ukuba bagomele ukhuvethe. Isihambele izigodi ezingaphezu kweziwu-5, ezisele zingaphezulu kuka-25. 

NgoLwesibili ibihlangene nomphakathi waseSinyameni. Ithi okwenze yasukuma wukuthi liphezulu izinga lokushona kwabantu esizweni sayo. 

Itshele ILANGA ukuthi kubukeka sengathi ukungagomi kwabantu nokungalandeli imigomo ebekiwe yokunqanda ukusabalala kokhuvethe, kunomthelela ngoba ukufa sekukhuze ibuya esizweni sama-Chunu. 

“Sinenkinga enkulu lapha yokuthi uma kushone umuntu, imindeni iyakufukamela ukuthi ushone ngenxa yokhuvethe, besekuminyana emingcwabeni. Lapha eMsinga iCovid-19 iyafihlwa 

sengathi iyihlazo. 

“Ngalo mkhankaso, ngilwa ne-nkulumo esabalele yokuthi umjovo ulethelwe ukuzobulala isizwe. Abantu abadala yibona abanenki-nga enkulu yokungavumi ukujova ngenxa yamahlebezi asatshalali-swa yintsha ethi ukujova kuyabulalisa. 

“Umgomo wami wokuqala ngiwujovele enkantolo yesizwe, ukuba besengibonile ukuthi abantu banale nkolelo yokuthi kuyafiwa ngenxa yokugoma, bengizojovela phambi kwabo, hhayi enkantolo yenkosi,” kusho iNkosi uMchunu. 

Iveze ukuthi ukugoma kwayo kwesibili izokwenzela phambi komphakathi ukuze ibeyisibonelo kulokhu ekucelayo kuwona. 

Ithi izibalo zabatholakala behaqwe yiCoronavirus zinyukile nangaphansi kukaMasipala wesiFunda uMzinyathi, uMsinga ongaphansi kwawo. 

“Ngesonto eledlule besino-mhlangano wamakhosi, sanikezwa izibalo zabagulayo eMzinyathi. Yilapho ngibone kufanelekile ukuba ngisukume ngizibambele esizweni sami. 

“Umbuzo ongihluphayo uthi, uma ngithula ngigoqa izandla kuphela abantu emaChunwini, ngizokuba yinkosi kabani. Yingakho ngibone kufanele ngibambe iqhaza ekukhuthazeni abantu benkosi,” kusho iNkosi Mchunu. 

Itshele ILANGA ukuthi okunye ezibophezele kukhona, wukuthi kuvuselelwe imigomo ehambisana nokunqanda ukusabalala kweCo-ronavirus, ikakhulukazi ezitolo njengoba ithi kalusekho uhlelo lokuqinisekisa ukuqhelelana kwabantu.

 “Inkulu kakhulu inkinga esi-bhekene nayo, abantu balala be-ngavuki noma umuntu akhwehlele usuku olulodwa, kuyasa akasekho emhlabeni. 

“Empeleni le nkinga ihlasele uMsinga wonkana, kodwake engikubuka usuku nosuku, yilokhu okwenzeka eMachunwini,” kusho iNkosi. 

Okhulumela uMnyango weze-Mpilo KwaZulu-Natal, uMnu Ntokozo Maphisa, uthe bayakuja-bulela kakhulu okwenziwa yinkosi yamaChunu ukulekelela uhulumeni. 

Utshele leli phephandaba ukuthi kusukela nyakenye kuqale iCovid-19 kuza manje, bawu-11 610 abaguliswe yilo mkhuhlane ngaphansi kwesifunda uMzinyathi. 

Uthe njengamanje bawu-1 358 abahaqekile kulesi sifunda kanti abashonile bawu-494. 

“Lezi zibalo sizithole kubantu abafike kithina bahlola. Lokhu akusho ukuthi yilaba kuphela abagulayo ngoba abanye kabayi ezi-khungweni zezempilo. 

Ungqongqoshe wezempilo, uNkk Nomagugu Simelane Zulu, useqale uhlelo lokusebenzisana nabaholi emasontweni, abomdabu, osaziwayo nabo bonke nje abantu abakhuluma balalelwe emphakathini noma emikhakheni abakuyona, ukuze nabo basize ekutheni abantu bagome ngoba uhlelo luhamba kancane kakhulu. 

“Siyazi ukuthi omunye umuntu wenza into ngoba isikhulunywe yinkosi yakhe, umfundisi wakhe noma inyanga yakhe emnikeza amakhathakhatha njalo njalo. 

“Okusho ukuthi inkosi yaseMachunwini ilizwile ikhwelo likangqongqoshe elithi bonke abantu mabangenelele kulesi simo, kungabhekwa uhulumeni. 

“Siyakubonga kakhulu ukunge-nelela kwenkosi nokuthi abantu kumele baxoxe ngalezi zinto, kungabi yimfihlo,” kusho uMnu Maphisa.

mthobisis@ilanganews.co.za 

Previous articleIzinyunyana zifuna ikhefu lothisha
Next articleKusolwa umbango wendlu bedutshulwa