Ukube uShenge uyi-tournament, ngabe uyiWorld Cup

1338

NGOSIBA LUKA-REV MKHEKHELEZI

INKOSI Man go Sooth Bootless, akuyona eyakithi, futhi kasihlobene. Kangikaze ngiqonywe nokuqonywa kwaButhelezi. 

Noma ngabe bakwethu uShenge uyamthanda, kawumthandi or undikindiki – uphakathi nendawo – iqiniso limile, ukube wayeyi-sport tournament, ngabe uyi-world cup. Ngabe uyiMangosuthu G. Traditional World Cup. Phela akuyona into encane ukuthi uma kuhambe wena emhlabeni kukhulunywe ngawe ubusuku nemini. Ngithi mangikhothuluze, ngibhale ngoShenge ngoba phela njengoba etshalwa kusasa, singezwa sekuthiwa ngoMsombuluko kukhona omunye okwi-level ye-world cup, osevele waya eJerusalema elisha – elazibonelwa ngamakholwa. 

Njengawo wonke-ke ama-world cup, vele kulindelekile ukuthi kube khona abazokhuluma kabi, nabazokhuluma kahle. Phela akubona bonke abantu osuke wenze kahle kubo noma owenze kabi kubo. Leyo, yimvelo yomuntu, senza okuhle kanjalo nokubi. NeNdodana yoMuntu njengoba yaphila enyameni nje, bakhona abasongayo kunamhlanje, abathi uma bengathola ithuba bahlangane nayo, bangayibonisa amabele enyoka ngoba beyisola ngokuthile. 

Kuze kube manje, abalandeli bakaCristiano “CR7”  Ronaldo kabakaxoli ukuthi iFifa World Cup 2022 eyayiseQatar – ezinsukwini eziwu-271 ezedlule – yanqoshwa yi-Argentina, iholwa nguLionel “Mkhekhelezi” Messi, “oyimbangi” enkulu yeqhawe labo. Phela mina ngiyi-role model kaMessi, yingakho i-nickname yakhe kunguMkhekhelezi. Akunankinga ukugxeka noma ukuncoma umuntu, kodwa masingabi yile genge engaphuthi emihlanganweni yamawadi, iyela nje ukuyothi: “Sakhendwedwe comrade chair.” Yonke imfishimfishi eshiwo ngumholi wabo bayithatha injengoba injalo.

Kunombhalo engike ngawufunda – ububhalwe ngesiNgisi – osihloko sithi: “UG… Buthelezi, unguphakimpi owatotoswa kakhulu yiNingizimu Afrika.” Izinkulumo ezinje zivele zikukhombise umkhuhlane wabantu esinawo eMany Cannibals Afrika. 

Ngivele ngazibuza ukuthi ngesikhathi “ijaha” likaMathole liyiphaka, wathula wathini umbhali walesi sihloko esi-serious kanje, kusho ukuthi naye wayemdibi munye nabatotosi. Umuntu ubhizi umosha isiNgisi sakhe engabe wavele wenza okulula kudalo, wayovulela “uphakimpi” icala noma enze i-counter-phaka. Phela ukuvubela impi kuyicala. Nakhu nje uNgizwe wakithi emaChunwini usabhekene necala lokuthi wakhomoza abantu, wabahlohla ukuba batape ngo-2021. 

Abantu mabayeke ukuqhwakela phezu kwama-blocks kusetshenzwa, bahlalele ukuchofa omakhalekhukhwini, bekhononda ezinkundleni zokuxhumana. Kangisho ukuthi iNkosi uButhelezi ingungcwelegcwele, kodwa ngithi, nathula nathini uma iphambana nomthetho. 

Sinenkinga yezigebengu nje namhlanje kuleli lizwe, yilolu hlobo lwabantu oluthulayo uma kwenzeka into embi, ulubone seluyobabaza ezinkundleni zokuxhumana, sengathi iFacebook seyaba yisiteshi samaphoyisa, i-X (Twitter) yi-high court, i-Instagram yi-constitutional court. Kokunye, kuthi uma umfana kaDlamini laphaya kwaM, KwaMashu ebamba izalukazi inkunzi, thina sincome indlela agijima ngayo uma esebaleka, size simfanise no-Usain Bolt. Uthi uyafika ekhaya kade uncoma inswelaboya, kanti ibambe nonyokokhulu okweleta umashonisa. Afike umashonisa ngakusasa aqukule iTV yakini kusadlala le Kaizer Chiefs oyithanda ukudlula uNkulunkulu, kuphele ukuqina. Impilo kaShenge mayisifundise ukuba ngo-Arthur Fraser, okwathi esola ukuthi uMengameli “PP” Ramaphosa wayethukuse izishaqane zamadola kosofa, wahamba wayommangalela. Masihlukane nengevu yepeni koFacebook. Labo abakhathazwa wukubhala kwami ngoShenge, thelani igazi phansi, uma uNkulunkulu esangigcinile, ngizobhala kanje nangeJacob G. Zuma Political World Cup, yiThabo M. Mbeki Political World Cup neJulius S. Malema Political World Cup. Mhlawumbe sengiyothambisa sengibhala ngeJimmy M. Manyi Political Regional Cup. Phela amazinga kawalingani. 

Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

Previous articleAbabefunda eMangosuthu babonge uShenge “ngokuqashwa”
Next articleKuminyene utshumo oNdini