Ukuhlakazwa kwebhodi ngeke kuziphazamise izinhlelo ze-NSFAS

196

THANDOLUHLE NGUBO

UVEZE ukuthi ukuhlakazwa komkhandlu wesikhwama esibhekelele ukuxhaswa kwabafundi abangathathi ntweni i-National Student Finacial Aid Scheme (NSFAS), ngeke kukuphazamise ukusebenza kwalesi sikhwama nokukhokhelwa kwabafundi, uNgqogqoshe weMfundo ePhakeme uDkt Blade Nzimande.

UNzimande ubekhuluma kwisigcawu nabezindaba ePitoli ngeSonto, lapho ebezocacisa khona ngesinqumo sakhe sokuhlakaza umkhandlu nokufaka lesi sikhwama ngaphansi komlawuli. Uthi ufike kulesi sinqumo ngemuva kwemizamo yakhe eminingi yokulungisa izinkinga ezikhungethe lesi sikhwama.

“Phakathi kwezinkinga ezenze ngifinyelele kulesi sinqumo, ukuthi ibhodi engilihlakazile lihlulekile ukuqhuba imisebenzi yalo ehlanganisa ukuhluleka ukuhambisa ngokombiko wabammeli bakwa-Werksman, owakubeka kwacaca ukuthi kumele kunqanyulwe izinkontilaki zezinkampani ezine ezibhekelele ukukhokhela abafundi. Ezinye zezinkinga ukuhluleka ukunika iphalamende umbiko wokusebenza waminyaka yonke, ukuhluleka ukulungisa izinkinga ezisobala ezikhungethe isikhwama ezihlanganisa ukulungiswa kwe-Call Centre engasebenzi kuze kube yimanje, nokwenza kubenzima ukuthi abafundi bathole izimpendulo zalokho okubakhathazayo ngesikhathi,” kusho uNzimande.

Uthi ngoLwesihlanu ubeke ngokugcwele uMnu Sthembiso Freeman Nomvalo njengomlawuli walesi sikhwama. UNomvalo unomlando omuhle kwezokuphathwa kwezikhungo zemali njengoba eke walekelela ekuxazululeni izinkinga ze-Reserve Bank, waphinda waba yisikhulu esiphezulu sakwa-South African Institute of Chartered Accountants (SAICA), uqhoqhobale nezinye izikhundla eziphezulu ehhovisi likamgcinimafa kazwelonke. Ungqongqoshe uthi eminye yemisebenzi ehlalele umlawuli ukuqinisekisa ukuthi umbiko wabakwa-Werksman uyasetshenziswa. Uqinisekise ukuthi umlawuli ngeke azixoshe izisebenzi zakwa-NSFAS ezisele kodwa uzobambisana nazo ukuxazulula izinkinga.
“UNomvalo usebekiwe njengomlawuli, ubekelwe izinyanga eziwu-12, kodwa zizokwengezwa ngezinye eziwu-12 uma umsebenzi ungakaphothuleki.

“Phakathi kwezinto ekulindeleke ukuthi azenze ukuthi athathe izintambo nje zokuphatha kwaNSFAS, ukubheka inkombandlela yokukhokhelwa kwabafundi yonyaka ozayo, ukuqinisekisa ukuthi bonke abafundi bayakhokhelwa imali yabo, ukuqikelela ukuthi ukubhalisa okuzovulwa ezinyangeni ezimbalwa ezizayo kuhamba kahle, kanye nokuqinisekisa ukuthi umsebenzi wansuku zonke wakwa-NSFAS wenziwa ngendlela. Silindele ukuthi umlawuli asethulele umbiko wenqubekela phambili njalo ngemuva kwezinyanga ezintathu,” kusho ungqongqoshe.

Isikhulu esiphezulu kwa-NSFAS uMnu Errol Makhubela, siveze ukuthi abafundi abangakakhokhelwa izibonelelo zabo zalenyanga bazokhokhelwa namuhla ngoMsombuluko njengoba i-NSFAS yenze isivumelwano nezikhungo zemfundo ephakeme ukuthi kube yizo ezikhokhela abafundi kuze kube uNtulikazi (July) nonyaka Lokhu kulandela izikhalo zabafundi abangakhokheliwe izibonelelo zabo, nobekulindeleke ukuthi zikhokhwe ngoLwesihlanu mhlaka 12 njengoba zazingakhokhwanga ekuqaleni kwenyanga.

Previous articleUsaqhubeka ‘nobuhlongandlebe’ owohlelo Isencane Lengane
Next articleSekuqubuke umsindo ‘ngombango wamafa kasomabhizinisi owabulawa’