Ukuhlukunyezwa kwabesifazane kuseyinkinga enzima ezweni – Ramaphosa

143


BHEKI NDLOVANA

INDABA yodlame olubhekiswe kwabesifazane nokubulawa kwabo ngenye yezinselelo ezinzima  uMengameli Cyril Ramaphosa athi iNingizimu Afrika isabhekene nayo.
URamaphosa usho lokhu ngesikhathi ethula inkulumo yakhe ebhekiswe esizweni ePhalamende ngoLwesine kusihlwa.  
Kule nkulumo yakhe emayelana nesimo sezwe uRamaphosa uchaze asebekwenzile njengohulumeni ukulwa nalesi sihlava sokuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane. Uthi bethule imithetho futhi bahlinzeka ngezinsiza ezengeziwe ezilekelela ekushushiseni abenzi bobubi. Uqhube wathi futhi baphucule nendlela yokwesekwa izisulu.


“Njengomphakathi kufanele siqinise imizamo yethu yokuqeda udlame olubhekiswe kwabesifazane kanye nokubulawa kwabo,” kusho uRamaphosa.
Njengoba bekulindelekile, kule nkulumo yakhe uRamaphosa ubale okuningi athi uhulumeni usekwenzile ukuthuthukisa izwe nokuphucula impilo yabantu kule minyaka engama-30 iNingizimu Afrika yathola inkululeko.
Uthi uhulumeni uphucule impilo yezigidi zabantu, wabavulela namathuba ababencishwe wona phambilini. Ubale ukufakelwa kwabantu ugesi, wukwakhelwa izindlu, nokunye. Akayishiyanga nendaba yezibonelelo zikahulumeni (imiholo) athi zihlomulisa izigidi zabantu bakuleli abantulayo.


Mayelana nesimo semisebenzi ezweni, uthe ngohlelo lukamengameli lokugqugquzela ukuqashwa, olubizwa ngePresidential Employment Stimulus, uhulumeni udale amathuba omsebenzi nawokuziphilisa kwabantu angaphezu kuka-1,7 million.  
Uphawule nangendaba yokuqwagwa kwamandla ombuso (state capture) ngabathile eyaba sematheni. Uthi namanje umthelela walokhu kuqhwagwa kwamandla ombuso usazwakala emphakathini. Kuleyo mithelela ubala nenkinga yokushoda kwamandla kagesi, kanye nokuwohloka kwengqalasizinda yezokuthuthwa kwempahla ngezitimela.  

Previous articleAwalubhadanga ephalamende kwiSONA amalungu e-EFF
Next articleLiyakhula isasasa lomcimbi i-All White