Ukukhathazeka ngokudloba kobugebengu obusha eNingizimu Afrika

208

INTATHELI YELANGA

SEKUQUBUKE ukukhathazeka mayelana nokukhula kobugebengu obusha eNingizimu Afrika, lapho izisulu zithunjwa, ziphoqwe yizigilamkhuba ukuthumela imali yazo zisebenzisa amathalalwazi azo asebhange (banking apps). Ngokubika kweTechCentral, lezi zinswelaboya kazigcini lapho, ziye ziphundle izisulu kuwo wonke amakhawunti azo. “Kunamaqembu ahlukene enza lo mkhuba, enjalo nje, anohlobo oluthile lwabantu asuke ebasophile futhi anezindlela ezahlukene zokusebenza. 

“Sekukaningana kuhlaselwa abanikazi bamabhizinisi, abanye abantu-ke kuyathukeka nje bebhekane nalolu hlobo lobugebengu,” kusho isikhulu saseStandard Bank. 

Kubikwa ukuthi ama-akhawunti ezisulu kukhithizwa ngawo ezitolo za-online, ngaphandle kwaseNingizimu Afrika nasekhaya. Kuthiwa ezinye izisulu ziphoqwa ukuthumela imali emabhange akwamanye amazwe, okwenza ukulandela umkhondo waleyo mali kuthande ukuba lukhuni satshe. Sekukhona nohlobo lapho kuthunyelwa imali yesisulu – esisuke sithunjiwe – kusetshenziswa indlela esheshayo noma ifakwe kwi-akhawunti ethile, kube khona izigijimi ezizulazula ngemoto zihamba ziyikhipha emishinini yenkece. Lokhu kuthiwa zikwenza ngokushesha okumangalisayo.

“Uma kwenzekile umuntu wathunjwa, waphoqwa ukuvula ithalalwazi lakhe lasebhange kumakhalekhukhiwni wakhe, isuke ingekho into angayenza, kufana nokuthi umuntu akuphoqe – ekukhombe ngesibhamu – ukuthi mkhiphele imali yakho emshinini,” kusho uLezanne Human, ongumqondisi omkhulu weBank Zero.

UGeorge Mandsella, waseTymeBank, uthi kulolu hlobo lobugebengu, amaqembu ezinswelaboya ayehluka ngohlobo “lwezinyamazane” zawo, imvamisa abamba abantu nje ngabodwana. “Kawavamile ukudlalela kuma-akhawunti anemicikilisho eminingi nemali eningi. Abantu abasengcupheni kakhulu kulolu hlobo lobugebengu; yizingane, osomabhizinisi, abantu abahola kakhulu, abahlala ngabodwana nabasanda kufika kuleli,” kusho uWandsella. Bobathathu bathi okukhathazayo wukuthi akulula ukubona, kunqandwe ukutatshwa kwemali yekhasimende yizinswelaboya ngesikhathi kusenzeka.

Previous articleI-IFP isibhalele usomlomo ifuna kuxoshwe iMeya yeTheku
Next articleIsiqalile inkonzo yesikhumbuzo sowoSuthu