Ukuqasha ngokobuqembu kudala ukwethembana kosopolitiki nezisebenzi

150

SAKHA ISIZWE: CALLISTUS NKWANYANA

INDABA yokujutshwa kwabantu ezikhundleni ngokobuqembu (cadre deployment), indala futhi kayenzeki eNingizimu Afrika kuphela. Le nqubo singayidonsa kude, e-United States of America (USA). Owayengumengameli wase-USA, u-Andrew Jackson (1828), waqhamuka nenqubo ebizwa nge-spoil system, eyayimvumela ukuqasha abantu beqembu lakhe ezikhundleni ezimqoka. Le ndlela yayibuye isetshenziswe ukuklomelisa ababethembekile eqenjini lakhe. Ukuqasha ngokobuqembu kwathuthukiswa ngokungena kwabanye omengameli. 

Nakuba beqasha ngobuqembu, baye bebheke abantu abanakhono abazokwazi ukwenza umsebenzi. Phela uma iqembu liqasha abantu abangazi lutho, lisuke lizigwaza ngowalo. 

 Ukujutshwa kwabantu ezikhundleni kudala ukwethembana phakathi kwabezepolitiki nezisebenzi. Kangiyiboni inkinga kulokho, inqobo nje uma abantu bejutshwa ngokwesipiliyoni sabo nangokufunda kwabo. Into ehluphayo wukuthi yilowo nalowo hulumeni ongenayo, ufuna ukufaka abantu bawo obethembayo. Lokho kwenza ukusebe-nza kukahulumeni kuhlale kuzanyazanyiswa, wena owabona amanzi olwandle. 

Amazwe athuthukile anohlelo lweminyaka engabalelwa ku-50 noma ku-100; umuntu nomuntu kumele uma efika, ahambe kulolo hlelo; angaluthuthukisa, hhayi ukuluqeda. ENingizimu Afrika kungena ungqongqoshe afune ukugqiba okwenziwe ngomunye noma ngabe kuhle kanjani. Ngisho ongqongqoshe bezifundazwe bafika nokwabo. Kumele sikwazi ukuhlukanisa izwe nohulumeni. 

Ukuze iqembu libe wuhulumeni, lethula uhlu lwezethembiso. Kulo luhlu, amaqembu asuke ezibophezela ukuthi azokwenzani ukuthuthukisa izwe nabantu balo nokuthi azozilungisa kanjani izinkinga ezikhona ukuze izwe nempilo yabantu kuthuthuke. Uma sekuvotiwe, iqembu eliphumelele lisuke linikezwe igunya lokwenza lokhu elikuthembisile. Lokhu kwenza licabangisise ukuthi ngobani abanamagalelo nesipipiyoni futhi abaqo-nda kangcono uhlu lwezethembiso. Imvamisa iqembu neqembu libuka emalungwini elinawo. Phela lisuke lazi ukuthi la malungu aluqonda kangcono uhlu lwezethembiso. 

Ukuqoka izisebenzi ngokwezepolitiki ezikhundleni eziwumgogodla, akuyona into embi, okubi wukuqoka abantu abangesipiliyoni futhi abangawuqondi umsebenzi wabo. Lokhu kwenza izidingo nezinsiza zingafinyeleli ebantwini. Kuba lu-khuni ukujezisa abangenzi kahle emsebenzini wabo ngoba bangamalungu eqembu. Phela iqembu elingena ezintanjeni, lisuke lithembise okungcono kunalokho obekwenziwa ngelinye. Ngamanye amazwi, lisuke liza noshintsho oludinga abantu abakholelwa kulo ukuze balwenze nge-ndlela. 

Ngaphambi kuka-1994, izisebenzi zikahulumeni zazisebenza ngenqubo yoba-ndlululo, kwakungelula ukuba uhulumeni omusha ufake ezikhundleni ezibalulekile ababewusebenzela. Phela kulukhuni ukushintsha isikompilo olujwayele. Kungafana nokuphuza isobho ngemfologo. Uma kushintsha ohulumeni, kuba lukhuni kakhulu kulabo abasuke bevele bekhona, kuvame ukuthi bangaphatheki noma bangaphathwa kahle. Lokhu kwenzeka ngisho emaqenjini awodwa, kangiphathi-ke uma kungelinye iqembu. 

E-Western Cape kwakuphethe i-ANC. Njengamanje bangaki abantu be-ANC ezi-khundleni ezibalulekile? Ngabe kabatholakali abanamakhono? Cha, akunjalo, yingoba iqembu elibusayo, iDA, lifaka abantu abaqonda kahle umhlahlandlela walo. Lokho-ke kakwehlukile kwi-cadre deployment noma ngabe bakubiza ngani.

UMnumzane: Callistus Bheki Nkwanyana    

Uneziqu ze: Masters in Governance and Political Transformation

Wayengumqondisi: KZN office of the Premier: Community Partnership and Moral  

Regeneration

Ungumbhali wencwadi: ‚ÄúTalking to yourself, the journey to self-discovery‚Äù 

Uyatholakala ku: nkwanyanacb60@gmail.com /0665445466 Ucingo / WhatAPP

Previous articleUqubule itwetwe umaskanda wase-Eastern Cape emncintiswaneni weQuantum
Next articleUMusona uhlela ukuzotakula iChiefs