UKUSHADA ESEMNCANE NONGIZWE UTHI KUMLIMAZILE

2290

THANDEKA NGOBESE noSANDILE MAKHOBA

ISONA lesi siphalaphala esishiye uNgizwe Mchunu. Lapha kwakuseyizikhathi ezimnandi.

UKUBA “yindlovukayiphikiswa” kuqede ngomshado wowayengumsakazi woKhozi FM, uNgizwe Mchunu osematheni kulezi zinsuku ngama-video akhe lapho esuke exabana khona nabantu abasuke bemshayele ucingo noma nje ezikhulumela yedwa. 

UMchunu owazakhela igama esakaza umculo wesintu ngendlela ekitaza abalaleli Okhozini FM, ushiywe ngumkakhe wesithathu, uFloda Mthimkhulu (25), ozifikele mathupha emahhovisi eLANGA, ekhala ngokuthi uNgizwe usahamba etshela abantu ukuthi uyinkosikazi yakhe. 

“Ngathola ukuthi mina naye kasiyona into eyodwa. UNgizwe akatshelwa, kanti mina ngingumuntu ophansi. Ngisho ukhuluma naye, uvele aphakamise izwi, akusabise,” kusho uFloda. 

Ukhale ngokuthi ubehlukumezeka emendweni, yize enganabanga ukuthi ubehlukunyezwa ngayiphi indlela.

“Kangifuni ukunaba kakhulu, ngikhulume ngaye ngoba uzolinyalelwa yisithunzi sakhe. Phela ungubaba womuzi futhi unezingane nabantu ababukela kuyena, yingakho ngakhetha ukuthi siwuqede lo mshado,” kusho yena. 

Utshele ILANGA ukuthi inkonzo yasekameleni selokhu agcina ukumnika ngo-2018. Uthi noma efika emzini wakhe, evakashile, ubesezifanela nomfowabo kuyena. 

“Nganquma ukuma ukuba naye ngenxa yezizathu ezithile, engingeke ngizinekele izwe ngoba kangithandi ukuthi athi ngifuna udumo ngaye,” kusho uFloda. 

Ukhale kakhulu ngokulimala komsebenzi wakhe njengomculi. 

“Abantu sebesaba nokungimema ngoba bazi ukuthi ngishade noNgizwe, uyakhuluma abantu abaningi bayamnqena,” esho. 

Uthi abantu abaningi sebeze bakhohlwa nawukuthi uyacula. Uphinde wacacisa ngendaba yobungoma bakhe, wathi abuhlangani noNgizwe. 

“Kuke kwasabalala ukuthi mina ngathwasiswa nguNgizwe ngoba bonke abafazi bakhe bayizangoma, kayikho leyo nto, kithi vele singabantu bedlozi,” kusho yena.   

UFloda uthi isizathu esimkhiphe emendweni akusikhona ukuthi kunomuntu okhona.  

“Kangazi noma kwenziwa wukuthi sathandana ngisemncane kakhulu yini, kodwa nje into yethu kayikaze isebenze. 

“Ngike ngazama phambilini ukuphuma kule nto kodwa kwangenzeka, sengigcine ngikwazile nokushintsha isibongo njengoba sengibiza uMthimkhulu nje,” kusho uFloda. 

Uthi njengamanje akakazimiseli ngokuba nomuntu athandana naye, ufuna ukugxila emsebenzini wakhe wokucula. Ukhala ngokuthi ukushada emncane kwamlimaza kakhulu.

UFloda uthi manje akakucabangi ukuphinde azifake esimeni esimehlele emshadweni wakhe, kanti isehlukaniso sabo yinto eyaziwayo emindenini yomibili, owakwaMchunu nowakwaMthimkhulu. 

“Umama uyangeseka kakhulu kukhona konke. Ngaqala ngabikela yena usizi lwami ngaphambi kokuba ngithathe isinqumo sesehlukaniso,” kusho uFloda. 

Ukhale ngokungalaleli kukaNgizwe ngezinto azenzayo ezidicilela phansi isithunzi sakhe. 

Ethintwa uNgizwe ngalolu daba, ubuze ILANGA ukuthi uFloda ubefike nini emahhovisi alo, maqede wavala ucingo. Emuva kwalokho akaphindanga watholakala.

Previous article“Ufele ukubasela isikweletu sika-R5000”
Next articleKusazobhungwa ngencwadi yefa leMbube