Ukuthukwa kumvulele WINA IMOTO!!! ithuba osengumsakazi weGagasi FM

754
UPENNY Ntuli ongumsakazi omusha weGagasi99.5 FM, ngemuva kokufesela umsebenzi ezinkundleni zokuxhumana kuFacebook esontweni
eledlule.

NONHLAKANIPHO SHINGA

NGEMUVA kokuhlaselwa ngabanye babalandeli bakhe ngayekubhale ezinkundleni zokuxhumana ngoba ekuthathe komunye umuntu uPenny Ntuli, uthi wakhetha ukuvele asebenzise lelo thuba lokuthi vele wayesematheni kwabaningi ukuthi enze i-video okuyiyo emtholele umsebenzi njengomsakazi omusha wesiteshi esihlonishwayo, iGagasi99.5 FM. Le ntokazi ebeyingumsakazi esiteshini somphakathi iNanda FM, ithi ngaphambi kokwenza le video emtholele umsebenzi, ithathe into ebeyibhalwe ngomunye umuntu kuFacebook, yayibhala ekhasini layo nethi kube sekuba nenqwaba yabantu abebeyihlasela, abanye beyichapha ngenhlamba bethi iyisahluleki kayikho indaba yayo.


“Lokhu kungiphathe kabi ngoba abaningi abebengithuka bekungabesifazane. Ngithe uma ngibona bebaningi abantu abalandela lokhu kuthukwa nokuhlaselwa kwami ngabona ukuthi kumele kubekhona engikwenzayo ukusebenzisa lokuduma kabi okungaka ebengikuthola.”
Lo msakazi uthi ucabange ukuthi enze i-video abe esecela kwabalesi siteshi ukuba bayilalele khona ezinkundleni zokuxhumana, nathe kumthathe usuku lonke ukuyenza. Kule video uhleli emotweni kungathi uyasakaza lapho ekhangisa khona ngethalente lakhe uma esembhobhweni, ube esebhala ukuthi uzwe ngandlebe yinye ukuthi lesi siteshi (iGagasi99.5 FM), sihanjelwe ngabasakazi ababili, naye uyazicelela ukuba anikwe ithuba.

Usho ngokukhulu ukuzethemba ukuthi ngesikhathi eyenza le video wayelindele ukuthi abakulesi siteshi bazomfonela okungenani bambizele ukuba azokhombisa ngethalente lakhe. Ukwenza le video, uthi kwamthatha usuku lonke nomnikazi wemoto ayeyibolekile akakwaznga nokuhamba izindlela zakhe ngalolo suku. Lena agcina eyifake ezinkundleni zokuxhumana uthi kwase kungeyesi-17 eyenza ngoba efuna ukuthi alikhombise kahle ithalente lakhe. Ube esebhala kanje ngenhla kwale video, “Ngiyazi iGagasi FM, kalibheki abasakazi okwamanje kodwa ngoba ngiyazi ukuthi selishiywe ngabasakazi ababili ngithi mangingqongqoze futhi… Lithini lona iGagasi nkosi yami”.


“Nganginokuzethemba okuyisimanga nje, ngilindele ukuthi bona bazoxhumana nami kodwa bengingalindele ukuthi ucingo oluzongena luzobe seluthi mangisayina inkontileka, sengiyaqashwa,” kusho yena ngenkulu injabulo. Le video uyifake ku-Facebook wakhe ngomhla ka-19 kwephezulu nathi kuke kwaphela izinsuku ezimbili nje engatholi mpendulo. Uthi okumjabulise kakhulu wukuthi abaningi bakhombise ukumeseka ezinkundleni zokuxhumana. Uthi esamangele ukuthi kungani lesi siteshi singamthinti, wathola ucingo oluvela kuMakhosiKhoza, oyi-Programme’s Manager, kulesi siteshi, emtshela ukuthi makafike ezosayina nkontilaki.

“Kangikholwangam ngaleso sikhathi ngoba ngangisalindele ukuthi bazothi fika uzosikhombisa ukuthi yini ongayenza,” kusho le ntokazi ethi inamakhaya amabili okuyiseMlazi nase-Adams Mission. UPenny unesipiliyoni ekusakazeni njengoba ethi ngonyaka ka-2018 uqale ukusakazi esiteshini sesikhungo semfundo ephakeme i-Durban University of Technology (DUT), nathi ujabule ngendlela eyisimanga ngesikhathi eqashwa yi-Vibe FM lapho esebenze khona iminyaka emibili.

Previous articleImimoya iphezulu emathempelini akwaShembe
Next articleOdilikajele kowabulala izingane (2) zentombi