“Ukuthula kufana nokudayisa isizwe”

601

Ubukhosi baKwaZulu abunankinga uma ulandela amasiko

USOLWAZI Musa Xulu ngesinye sezifundiswa zaKwaZulu-Natal, ezibhale umbono ngodaba lwesihlalo saseNdlunkulu kaZulu.

UKUTHULA kwethu kufana nokudayisa isizwe lesi yisethulo seqhaza lezifundiswa (ezingaphansi kweNdonsa yeziFundiswa), ekwakhiweni kwesizwe nokubhula umlilo ongenasidingo eNdlunkulu kaZulu. Lena yinhlangano ezimele yezifundiswa ezizigqaja ngolwazi lwesintu, lwendabuko, ikakhulu isiZulu. “Lolu lwazi saluncela kwabadala nangokulufunda sazuza iziqu eziphakeme namajazi ekugogodeni kwethu, ngakho sineqhaza ezindabeni ezithinta inhlalakahle yesizwe nemiphakathi yonkana. “Siyaqaphelisisa ukuthi ulwazi lwesintu namasiko kusengozini yokunyamalala eNingizimu Afrika. Siyakuqaphela futhi nokuhlaselwa kwalabo abayizifundiswa emikhakheni ehlukene eNingizimu Afrika, indlela abahlaselwa ngayo uma nje beke balokotha bathi makubhekwe lolu lwazi, kungaqhakanjiswa nje ulwazi lobukoloni.


“Siyanakisisa ukuthi nalapho abomdabu bengaboni ngaso linye khona, sebenokugijima baye ezinkantolo eziyisisekelo samakoloni nobukoloni. “Siyakunakisisa futhi ukushaywa indiva kwabantu nezinhlaka ezahlukene ezinalolu lwazi ezweni lokhokho. Sithi masikuphawule ukuthi ukufekeliswa kwalolu lwazi kuyasehlisa isithunzi somuntu wendabuko. “Siyanakisisa ukuthi kasikho isizwe esake saphumelela emhlabeni wonke jikelele emuva kokulahla ulwazi lwaso nezazi zaso, sabambelela kokwabanye. “Siyakuqaphela futhi ukuthi amazwe amakhulu emhlabeni (i-USA, China, Russia, i-India nalawo angaphansi kwe-European Union) asekelwe ngamasiko awo nendlela yokwenza izinto zawo yezizukulwane ngezizukulwane, engaboleki kwabanye.


“Sikhathazekile ngezehlo zaseNdlunkulu kaZulu nemikhuba evelayo khona engejwayelekile nengaziwa elwazini lwase-Afrika evele ngemuva kokukhothama kweSilo uGoodwill Zwelithini kanjalo noMntanenkosi Mantfombi Lethiwe kaSobhuza, waKwaKha ngelamankengane. “Kuyaqapheleka ukuthi kunezinto eziningi eziyigunundu nesifuba sakomkhulu, esizibone sezenziwa isidana ngaphandle kokuthi zigcinwe ziyisifuba somndeni. “Okuningi kugcine sekululaza isithunzi sesizwe ngoba imikho-kha namashwa endlunkulu kayi-gcini kuyo, kodwa iphumela esizweni sikaZulu sonkana.”


Ulwazi lwendabuko luyakhomba ukuthi akufanele ngabe kunombango wesihlalo sombuso kaZulu owakhuliswa yiLembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha, usishaka kasishayeki ngoba ulwazi lwendabuko lukhomba lokhu okulandelayo Umuzi womnumzane nje phaqa, wakhiwa ngokwezindlu: Indlunkulu, ikhohlwa neqadi, ezilandelayo zelamana ziphinde zithelelane ngokwalo mgudu. Uma izinto zihambe kahle kwangaphazamiseka lutho emzini womnumzane phaqa, inkosana nendlalifa izalwa unkosikazi wokuqala.


Uma kugeje lapho mhlawumbe indlunkulu ingabatholi abafana noma bahambe emhlabeni bengakafiki esigabeni sokuthatha ilungelo labo lokuzalwa, lelilungelo lidluliselwa endlini yesithathu okuyiqadi, kuphume khona inkosana nendlalifa. Indlu yesibili kayiyikhiphi inkosana nendlalifa. Lokhu kusukela enkolweni endala yendabuko ebeka ukuba-luleka kwezinto esibalweni esiwugweje. Lokho kusuke kuphelelisiwe (kunye, kuthathu, kuyisihlanu, njalo njalo). Nalapho kunendlela yakhona yokuthi lona ozoba yinkosana nendlalifa uqokwa kanjani ukuze kugwemeke imibango engenasidingo. Inqubo yesithembu somnumzane phaqa naleso samakhosi, kayehlukile uma kukhulunywa ngokuma kwezindlu ngokulandelana, wukuhlobana nokuthelelana kwazo.


Kepha lapho sekuyizindaba zobukhosi, ulwazi lwendabuko luthi lowo ogane iSilo walotsho-lwa ngezinkomo zesizwe, nguyena ozala inkosana nendlalifa ngoba usuke esengunina wesizwe. Kanjalo futhi nalowo ogana isilo ebe ezalwa yisilo, uyabeqa aba-ngaphambi kwakhe ngokugana abudle ubukhosi, azale isilo esiba yindlalifa. Lowo ozalwa kanjalo kumele aphume esibelethweni salowo ndlunkulu, kube ngowamathumbu akhe. Uthi ezalwa ebe esevele embethe ubukhosi bakoninalume nobukayise. Le nhlanganisela yokhondolo lwamathongo ayizingonyama, yilo lolu oluqinisa lesi sihlalo sibe namandla ngoba senganyelwe ngamathongo ayizingonyama wona uqobo lwawo.


Ngokwalolu lwazi lwendabuko olwabekwa ngokhokho nokhulukhulwana, olunobunkolo phakathi, awukwazi ukuluguqula ngoba wena wembethe iziphuku zemfundiso yasentshonalanga neyobukoloni bese uzoyiqonelisa kule nqubo isizwe esaqoshelwa yona ngabadala. Kayikho indlela yokukuphikisa lokhu ngoba kwakugwenywa ukufika kwezikhathi lapho lowo oyoba nemfuyo noma nemali eni-ngi, angavele abudle abubhubhudle ubukhosi noma yikanjani isizwe sithule sikhwice imikhono. Izehlo zonke zaseNdlunkulu kaZulu, kusukela ekubekweni kweSilo uBhekuzulu (uBhusha) esakhothama ngo-1971, kasikho isimo esavela esingashintsha lolu lwazi lwendabuko esikhuluma ngalo. Ngakhoke siyazithoba endlunkulu nasesizweni sonkana ukuthi ulwazi lwalezi zindaba isizwe sonkana esasibusisa ngazo, sizimisele ukulwenekela isizwe noma kuphi lapho kungadingeka khona. Indaba yobukhosi baKwaZulu kayinayo inkinga uma ulandela amasiko akwaZulu; Ulwazi luwulwazi ngokushiyelana. Ababhali babhale ngokuzimela kwabo bengaphoqiwe futhi bengafaki izikhungo abazisebe-nzelayo noma amabhizinisi abo kulo mqulu:
Mfu. Sol. Musa K. Xulu (PhD, PhD, D. Ministry)
Sol Sihawukele Ngubane (PhD)
Sol Langalibalele F. Mathenjwa (PhD)
Sol Bhekithemba R. Mngomezulu (PhD)
Dkt Mpumelelo Mbatha (PhD)
Dkt Mlungisi Ngubane (PhD)
Dkt Malusi Ngcobo (PhD)
Mnu Nkosiyapha Ntuli (MA)
Dkt Smangele Xulu (PhD)
Mnu Vuma J.Dumakude (MA, MMus)
QAPHELA:

  • Kasibabukeli phansi abammeli, amajaji nezinkantolo kepha sinxusa ukuba ulwazi lomdabu lunga-nyathelwa;
  • Kasinaki nhlangano yepolitiki, amasonto, ubulili, ubuzwe nebala kulabo esisebenza nabo, kuphela nje sithi ulwazi lwesintu malunga-nyathelwa.
Previous articleIChiefs seyilushove kwiSafa olwePSL
Next articleSiqubule itwetwe isimemezelo se-Eskom