Ukuthunga izikhwama ngesandla kumkhiqizisa umsebenzi osezingeni

393

Uthi yize ewudinga umshini wokucwecwa isikhumba, kodwa akaziboni eshintsha indlela ayisebenzisayo

NONHLAKANIPHO SHINGA
UTHANDO lokusebenza ngezandla zakhe lumho-lele ekutheni agcine esengene shi ebhizinisini lokwenza izikhwama zesikhumba ngesandla, ngaphandle kokusebe-nzisa imishini, uMnu Themba Wyne Gumbi (29), waseSikhawini, eMpangeni. Le nsizwa ithi beyike ibone kunesikhala uma abantu beswenkile, bengahlobile ngezinto ezahlukene njengoba bekujwayeleke ukuthi kube wubuhlalu. Ithi yilapho iqale khona ukwenza ama-bracelet esikhumba nawamatshe ahlukene (crystals). Ithi ngoba ibithanda ukusebenzisa izandla zayo, ibizihlupha ngokuthola ulwazi ebingenalo. UMnu Gumbi uthi lo msebenzi uwufunde ngaleyo ndlela njengoba ethi ubeqinisekisa ukuthi uma ehlangane nomuntu onolwazi, abuzisise ukuze naye afunde ngalokho abesuke efuna ukukufunda ngaleso sikhathi.


“Ukusebenzisa la matshe nokuthi ngingawenza kanjani ama-bracelet ngawo, ngakufundiswa ngomama engangithenga kubona amatshe.
“Ngangithanda ukusebenzisa wona (amatshe) ngoba aqinile futhi ngangifuna ukwenza into ehlukile kunobuhlalu,” esho. Uthi ube eseqala ethola amakhasimende, kwasho ukuthi akenelisekile ngokwenza lokhu kuphela, wabe esefuna ukuthola ulwazi ngokwenza izinto ezahlukenengesikhumba. “Kanginaso isitifiketi engingakukhombisa sona ngithi ngiwufundele lo msebenzi, kepha ngiwufunde ngokuzihlupha ngokuthola ulwazi,” esho. Nanamuhla uthi yinto asayenza ukuzihlupha ngolwazi olusha.


UKUSUNGULWA KWEBHIZINISI
Usungule i-Wayne’s Accessories ngo-2016. Uthi uqale ngokwenza izikhwanyana ezifaka amakhadi asebhange (card holders), okuyilapho ethi ufunde khona ngezinhlobo ezahlukene zesikhumba nokuthi zilungele hlobo luni lwento. “Ngiqale ngaba nenkinga yokuthola abantu ebengizothenga kubona isikhumba esisezingeni eliphezulu. Ngokuhamba kwesikhathi ngigcine ngibatholile, nokuthi izikhumba zisebenza ezintweni ezahlukene konke lokho ngikufunde ngendlela.” Njengamanje umsebenzi wakhe uwudayisa kakhulu ezinkundleni zokuxhumana kwi-Facebook, yi-Instagram nakwi-Tit Tok. Uthi amakhasime-nde amaningi uwathola ngamakhasimende asuke ethenge kuyena.


AMAKHASIMENDE ATSHELANA NGOMSEBENZI WAKHE
“Abantu abaningi abathengayo, bathenga ngoba kunomsebenzi wami abawubone kumuntu othile, bawuthanda nabo bese beyawuthenga,” esho. Uthi ngoba baningi abantu abenza umsebenzi awenzayo, uyaye azigqaje ngokuthi owakhe wehluke ngokuthi uwenza ngesandla kuphela, kayikho imishini ayisebenzisayo. Imikhiqizo yakhe uthi kayihlale ikhona, kodwa yenziwa uma kukhona ofake i-oda lokwenzelwa.
“Kwesinye isikhathi umuntu uyaye abone isikhwama kodwa afune kube nokunye okwenziwa kusona ngoba naye efuna sihambisane naye noma sehluke kulesi abesibonile, lokho kwenza umsebenzi wami ube lula.


“Ngiphinde ngizibhale izikhwama nanoma yini ofisa ibhalwe kusona,” esho. Phakathi kwemikhiqizo ayenzayo kukhona ama-sling (side) bags, izikhwama zama-laptop, izikhwama zemali (wallets), amabhande, ama-clutch bags, obhakha (backpacks) nezikhwama zokufaka izingubo uma uhamba impelasonto ama-(weekender bags/ overnight bags). Uthi isimo somnotho sibonakala sengathi sinzima kakhulu njengoba ethi ubona ngokwehla kwamakhasimende, kodwa uzimisele ngokukhulisa ibhizinisi lakhe.


UFISA UKUTHUTHUKISA
IBHIZINISI AQASHE NABANTU
“Isimo somnotho kwathina bosomabhizinisi abancane siyabona ukuthi siyasicindezela, kodwa-ke nginesifiso sokuthi leli bhizinisi likhule. Ngifisa ukuthi ngelinye ilanga ngibe nendawo okusebenza kuyona abantu engibaqashile abazobe benza lo msebenzi engiwenzayo. “Ngiyafisa nokuthola uxhaso ngoba kunomshini ongenza impilo yami ibelula, wokucwecwa isikhumba nokumele ngikwenze ngesandla lokho kanti kuthatha isikhathi ukukwenza, kodwa lo mshini ungenza ngikwazi ukusebenza ngokushesha. Uthi akaziboni eshintsha indlela asebenza ngayo yokuthunga ngesandla, ngoba uthi lokhu kwe-nza umsebenzi wakhe ube sezingeni elithandwa nguye kanti namakhasimende akhe amaningi athanda lokho. Njengamanje uthi usebenzela egaraji kubo. Ngelinye ilanga uyafisa ukuba nendawo yokusebenzela.
“Njengoba nginamakhasimende asezinda-weni ezahlukene nje, kakukho lapho nginga-kwazi ukuthumelela khona, ngisho emazweni angaphandle kwaleli,” kusho yena.
nonhlakaniphos@ilanga-news.co.za

Previous articleUFANISWE NESOSHA ELINGAHLEHLI USPEPE
Next article“Sabekelwa u-R200 000 ukusoconga imeya”