Ukuvuvukala kwe-prostate akuwona umdlavuza

666

UDKT THABILE MTHEMBU

SESIKE sakhuluma kaningi nge-prostate. Masikhumbuzane ngayo ngoba kubalulekile
ukuxoxa ngayo kwazise abesilisa abaningi baba nayo inkinga ethinta le ngxenye
yomzimba esesithweni sabo sangasese ngesikhathi bekhula.

Le ndlala (gland), itholakala emlonyeni wesinye kwabesilisa. Ubukhulu bayo bulingana nekinati i-walnut uma ngabe useyinsizwa, kodwa iya ikhula ngokuhamba kweminyaka. Namhlanje sizokhuluma
nge-benign prostate hypertrophy (BPH).

Okwenza kuthiwe yisifo sabakhulile

Njengoba i-prostate ikhula ngokuhamba kweminyaka yomuntu, lokhu kwenza sithi
lesi yisifo sabakhulile. 

Lokhu kuvuvukala kakusiwona umdlavuza. Abantu abaningi bajwayele ukudidanisa
umdlavuza nokuvuvukala kwe-prostate. Kumele sazi ukuthi lokhu kokubili yizifo
ezimbili ezingefani.

* Izimpawu zokuvuvukala
kwe-
prostate (BPH):

– Ukuchama njalo;

– Ukuphuthuma uma uphisiwe;

– Ukuchama kaningi ebusuku;

– Ukuqala ukuchama ngobunzima;

– Umchamo ongenamandla;

– Amaconsi ekugcineni komchamo;

– Ukungapheli komchamo lapho uchama;

– Ama-infection omchamo (urinary tract infections);

– Ukuvaleka komchamo;

– Igazi emchanyeni.


Uma usola sengathi uqalwa yilezi zinkinga, kubalulekile ukuthola usizo. Lezi zimpawu kuyenzeka zingaveli  kanyekanye. Okubi
wukuthi abesilisa abaningi kabazithatheli phezulu lezi zimpawu, balinda kuze kuvaleke umchamo.

Yini okumele uyilindele uma uyobona udokotela? 


Kubalulekile ukukhumbula izinkinga oziyele kudokotela. 

Kakugcini lapho, khumbula nokuthi kubalulekile ukwazi imithi oyiphuzayo. 

* Yini enye engenziwa ngudokotela wakho?

– Uma uhlolwa, kungenzeka ushuthekwe umunwe ngemuva, kuhlolwe i-prostate;

– Ukuhlolwa komchamo;

– Ungathwetshulwa isithombe samafutha (ultra sound);

– Ukuthathwa igazi; 

– Uma uchama igazi ungase uyiswe e-theatre ukuze kuyofakwa i-camera, ukubona ngaphakathi kwesinye ukuze kubonakale ukuthi kayikho yini enye into edala lokho,
okungaba wumdlavuza wesinye.

Yini ongayenza lapho uzibona unale nkinga?

Kubalulekile ukusheshe uthole usizo ukuze ungaze ufike esikhathini lapho uvalekelwa khona wumchamo. 

Abake babhekana nalesi simo, bayakuqonda ukuthi sinzima kangakanani.

* Uma unesifiso sokusoka,
uDkt Mthembu ukwenza mahhala lokhu kepha kumele ufone kuqala, ubhukhe. Usebenzela eBlue Clinic, eMaxwell Centre
ngaseCity Hospital, eThekwini. 

Utholakala
enombolweni ethi: 031
  309  1832.

* Uyatholakala nasezinkundleni zokuxhumana:-

Instagram: @the.blue.clinic

/ @the_blue_clinic

Facebook: @The Blue Clinic by Dr Thabile

Youtube: @The Blue Clinic Dr Thabile

Previous articleUngqongqoshe uvinjwe yinkantolo kolwase-Unisa
Next articleIjaji likhiphe umyalelo wokuboshwa kukafakazi “onamanga”