Ukwehla ngamawala komthamo kagesi ophehlwa yi-Eskom kungayifaka enkingeni

  293

  EZOMNOTHO: JABULANI SIKHAKHANE 

  UNGQONGQOSHE kaGesi, uDkt Kgosientsho Ramokgopa, utshele iphalame-nde kuleli sonto ukuthi siya ngokuba ngcono isimo sokukhiqizwa kukagesi eNingizimu Afrika. 

  Uthe lokhu kudalwe yimizamo nokubambisana kuhulumeni ne-Eskom, nokwehla kwezinga lokusetshenziswa kukagesi.

  Zombili lezi zizathu zidale ukuthi kwehliswe izinga likagqamcishi (load shedding). 

  Uphawule ngokubuya kwengxenye yesiteshi sokuphehla ugesi, iKusile ngenyanga eyedlule. 

  Uthe kube negalelo ekwandeni kukagesi ophehlwayo, wathi nenye ingxenye yeKusile izoqala ukuphehla ugesi kule nyanga ezo-thwasa.

  Ugcizelele ukuthi bekuvele kuyinhloso kahulumeni ukuthi iKusile sibambe elikhulu iqhaza ekwandiseni ugesi ukuze kuncishiswe igebe phakathi kwezidingo nomthamo kagesi ophehlwayo. 

  Enye ingxenye yeKusile kulindeleke ukuba iqale ukuphehla ugesi ngonyaka ozayo. Nezidingo zikagesi ophehlwa yi-Eskom nazo zehlile. 

  Ukubuya kwengxenye yeKusile nokwehla kokusetshenziswa kukagesi ezweni, kunike i-Eskom ithuba lokwandisa iziteshi ezifaka ohlelweni lokuvuselelwa noma ukulungiswa. 

  Inkinga enkulu ebibhekene nayo le nkampani, wukwanda kweziteshi ezivele ziquleke kungalindelwe, okwandiswa yigebe phakathi kwezidingo nomthamo kagesi ophehlwayo.

  Ukukhula kwaleli gebe kuphoqa i-Eskom ukuba inqamule ugesi izikhawu eziningi, ezingaba ngamahora amabili noma angaphezulu kwamane ngasikhawu sinye, kuye ngokuthi sibi kangakanani isimo.

  Nokho ukwehla kwesidingo sikagesi ophehlwa yi-Eskom, kungayidalela inkinga le nkampani. 

  Kuyinkomba yokuthi izinkampani nemizi sebezitholele ezinye izindlela zokuthola ugesi, ngenxa yokukhula kokunqanyulwa kwawo kule minyakana edlule. 

  Lezi zindlela zixube ugesi ophehlwa ngokuguqula imisebe yelanga ngokusebenzisa umoya noma izinjini ezidla udizili.

  Imininingwane ngokuthengwa kwezimpahla eziphuma kwamanye amazwe, ikhomba ukwanda kokuthengwa kwezinjini zikadilizi zokuphehla ugesi. 

  Kamuva nje, kwenyuke kakhulu ukuthengwa kohlobo lwezinjini ezinkulu kwamanye amazwe, okuyinkomba yokuthi zithengwa yizinkampani ezinkulu zakuleli, ukuze zehlise ukuncika kwazo kugesi ovela kwi-Eskom.

  Sikhuluma nje, uNgqongqoshe wezeMali, uMnu Enoch Godongwana, wamemezela ngasekuqaleni kwalo nyaka ukuthi umnya-ngo wakhe uzokwethula emahlombe e-Eskom izikweletu ezibalelwa ku-R254 billion

  Uma kukhula ukwehla komthamo kagesi ophehlwa yi-Eskom, kungasho ukuthi le nkampani ingagcina ingasakwazi nokumelana naleyo ngxenye (R169 billion) yezikweletu ezingathathwanga wuhulumeni.  

  Kulokhu i-Eskom iyojoyina ulayini wezinkampani zikahulumeni ezingakwazi ukumelana nezikweletu zazo. 

  Kamuva nje, neTransnet isanda kubika ukuthi kayisakwazi ukumelana nomthwalo wezikweletu.

  Ekhuluma ephalamende uRamokgopa, uthe uhulumeni umatasatasa uvuselela ukusebenza kwe-Eskom, eyibuyisela ezingeni eliphezulu lokuphehlwa kukagesi. 

  Okunye, usemkhankasweni wokuthola imali okuzokwandiswa ngayo ogelenja neziteshi ezincinyana (phecelezi, sub-stations) eziba phakathi kweziphehla ugesi nezindawo lapho usetshenziswa khona.

  Kubalulekile lokhu ngenxa yokuthi ugesi omningi wakuleli uphehlwa eziteshini eziseMpumalanga, iningi lazo elisebenzisa amalahle. 

  Lokhu kwadala wukuthi ukwakhiwa kogelenja neziteshi ezihambisana nabo, kuhambisane nalesi simo. 

  Sekudale inkinga manje ngenxa yokuthi iziteshi ezikhiqiza ugesi ngomoya nezinye izindlela ezingangcolisi umkhathi, zikwezinye izifundazwe, njengeNorthern Cape, lapho bengebaningi ogelenja.

  Ukuvuselelwa kogelenja neziteshana abahambisana nazo nokwakhiwa kogelenja abasha, kulindeleke ukuba kudle imali esibalelwa ku-R390 billion

  Lo msebenzi kulinganiselwa ukuthi ungathatha iminyaka ewu-10 ukuphothulwa.

  Nokho uRamokgopa uthi isimo se-Eskom semali siyingqinamba ekufezweni kwalokhu, ikakhulukazi ngoba abatshalimali kabekho magange ukuyiboleka imali.

  www.ilanganews.co.za

  Previous articleKuxwayiswa abemukela isibonelelo ezitolo 
  Next articleUkhale ngamalungelo akhe uthisha “owadlwengula” itshitshi