Ulekelela kweyokwentuleka kwemisebenzi uThobeka

1004

UMSUNGULI weCareer Hotspot, uNkk Thobeka Ndlovu okuyinkampani exazulula inkinga yokuntuleka kwemisebenzi eNingizimu Afrika, uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO, wachaza kabanzi ngokusungula kwakhe le nkampani.

UTHANDO lokusiza abantu ngolwazi lwaqala esemncane ngoba ebona ukushoda kolwazi emiphakathini yabantu abamnyama.
UNkk uThobeka Ndlovu, oneminyaka ewu-30, uwumnikazi we-Career Hotspot, inkampani esiza intsha nabantu abadala ngokubeluleka (advice) ngemisebenzi abangayenza, ukubabhalela ama-CV nokubalungiselela ukuya kwinhlolokhono.
Lo wesifazane osemncane kodwa osenze imisebenzi emikhulu emkhakheni akuwo, une-Bachelor of Social Science Honours kwi-Industrial Psychology kanti njengamanje wenza i-Master’s kwi-Industrial Psychology.

Uqale inkampani eminyakeni eyisikhombisa edlule ngekhasi ezinkundleni zokuxhumana elinesiqubulo esithi “Funda, Qashwa, Sebenza”.
Uthando lokulekelela abantu ngokubalungiselela ama-CV nokuthi bathole imisebenzi lwaqala ngesikhathi eqeqeshelwa umsebenzi komunye umnyango kahulumeni.
Uthi wayehlale ebona ama-CV abantu ayesuke engabhalwanga ngendlela efanele, nokwakwenza ukuba bangabizwa ukuzohlolelwa lowo msebenzi. Uthi ababebizwa kwakuba wukuthi banalo ulwazi lomsebenzi kodwa inkinga ibe sendleleni abaphendula ngayo imibuzo.
“Ngikhumbula umfowethu owashona eye kwinhlolokhono yokuba yiphoyisa eminyakeni eyisithupha eyedlule. Nalapho yimina engabe ngimyalele ngethuba kanti uzoshona eyozama ukuthola umsebenzi. Kwaba yisilonda esikhulu leso kimina, kwangihlukumeza. Ngase ngibona indlela yokuziduduza ngokuthi ngiqhubeke nokusiza nabanye engingabazi ezinkundleni zokuxhumana,” kuchaza le ntokazi edabuka, eNazareth, eThekwini. 

Manje ikhasi leCareer Hotspot kuFacebook linabalandeli abangaphezu kuka-14 000 kanti lilandelwa nangabantu bakwamanye amazwe.
“Kule nkundla yeCareer Hotspot ngicobelela abantu ngolwazi ngezinto okumele bazenze ukuze bathole umsebenzi. Baningi abantu esengibasizile futhi bayabuya bazobhala ezinkundleni zami nakumina uqobo uma sebeyitholile leyo misebenzi,” kusho uNkk uNdlovu.
Kuleli khasi ufaka izikhangiso zezinkampani ezinemisebenzi ukuze abalandeli bakhe bezofaka izicelo noma badlulisele kwabanye.
Baningi abantu asebasizile ngokubabhalela ama-CV kabusha nosekwenze baba yinyama ezinkampanini eziqashayo, into abanye abathi ibingenzeki besathumela ama-CV abazibhalele wona.
UNkk Ndlovu uthe wabona ukuthi emindenini eminingi, ikakhulukazi yabamnyama, ulwazi belungekho lokuthi izinto zenziwa kanjani nokuthi zitholakala kanjani.
“Kwangifikela nje ukuthi ake ngizame ngenze umehluko kwabanye abantu, ngilekelele ngolwazi. Akusikhona ukuthi yingoba bengingcono mina kunabanye, bengifana nezinye izingane eziqhamuka emakhaya aphila impilo ejwayelekile,” kusho uNkk uNdlovu.

I-Career Hotspot isimenywe kaningi ukuyoxoxisana nentsha nasezikoleni imbala.
“Isikhathi esiningi ngimenywa ukuba ngiyokhuluma nabafundi bakaGrade 11 noGrade 12, okuyibona bantu abasuke sebelungele ukuya ezikhungweni zemfundo ephakeme. Ngiye ngikhuthaze ukuthi abantu abasha abangafundi nje ngoba umuntu efundela ukuthola umsebenzi kodwa umuntu akafunde into ayithandayo; ayizwa ngaphakathi ukuthi unothando lwayo,” kweluleka yena.
Uthi nabazali uye ababonise ukuthi kungcono uma ngabe ingane ingakazazi ukuthi ifisa ukufundelani, ihlabe ikhefu lonyaka, lokhu okuthiwa yi-gap year, ukuze icabangisise kahle ngefisa ukukwenza.

Unezinhlelo ezinkulu ngeCareer Hotspot

Ufisa ukuthi inkundla yakhe ikhule akwazi ukuxoxisana nezinkampani ezisungula ama-app ukuze abadinga usizo lwakhe bezokwazi ukwenza yonke into ngohlelo lobuchwepheshe besimanje.
“Ngifisa nokuqala olunye uhlelo lokukhuthaza asebeneziqu ukuze nabo basize abanye ukuze usizo lusabalale” kuphetha uNkk uNdlovu. 
 

Previous articleWakhuzwa uNgizwe ngomkhankaso
Next articleAmanye amabhizinisi ngeke esavuka ngemva kwezibhelu zokutapa